Vind uw antwoord bij de Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord bij de veelgestelde vragen

Wat betekent de afkorting BeZaVa?

BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Op 1 januari 2013 is BeZaVa van kracht. De laatste maatregelen volgen in 2017.

Waarom wet BeZaVa?

In het afgelopen decennium is het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen fors gedaald. Het gevoerde beleid door middel van de Wet verbetering Poortwachter (WVP), de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wet VLZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Uit evaluatie (van onder meer de Wet WIA) blijkt echter dat dit effect vooral is opgetreden bij werknemers met een vast dienstverband. Voor degenen met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) heeft het gevoerde beleid dit effect niet gehad. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect. Het langdurig ziekteverzuim en instroom in de Wet WIA van deze groep ligt nog steeds op een onverminderd hoog niveau en stijgt bovendien. In de ogen van de regering is dit ongewenst en zijn maatregelen gewenst om dit terug te dringen.

De Wet WIA bestaat uit 2 delen:

 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam arbeidsongeschikten);
 • WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen. De overheid wil vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen

Wat is een vangnetter?

Er zijn twee soorten vangnetters:

1. Vangnetter zonder werkgever

Vangnetters zonder werkgever zijn zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben zoals:

 • Zieke WW-gerechtigden;
 • Zieke uitzendkrachten (deze komen voor risico van het uitzendbureau, en dus niet voor risico van de inlener);
 • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte. Dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager: 
  - na afloop van een tijdelijk contract; - in de proefperiode; - na een faillissement of reorganisatie; - na ontslag via de kantonrechter; - medewerkers die ziek werden binnen 4 weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever (of (toegekend) recht op WW) hebben.

2. Vangnetter met werkgever

Vangnetters met werkgever zijn medewerkers die in loondienst zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering van maximaal 2 jaar (104 weken), zolang ze ziek zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof);
 • orgaandonoren;
 • medewerkers met een no-riskpolis.

Het UWV bepaalt of een medewerker een no-riskpolis heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor medewerkers die vanuit de WAO of WIA bij een werkgever in loondienst komen. Worden zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek? Dan mag u als werkgever voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze groep vangnetters komt niet voor rekening van u. Het UWV betaalt het loon (volgens de Ziektewetregels) en de re-integratiekosten bij ziekte. Houdt er wel rekening met dat ook voor vangnetters een loonsanctie kan worden opgelegd als de werkgever onvoldoende de re-integratie heeft bevorderd.

Wat is het verschil tussen een flexwerker en vaste medewerker?

Flexwerkers zijn medewerkers met een tijdelijk dienstverband, een nul-urencontract of oproepkrachten. Vaste medewerkers zijn medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Wat betekenen de afkorting WGA en IVA?

 • WGA is “Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten”;
 • IVA is “Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten”.

Wat gaat er in 2017 voor werkgevers veranderen?

Wilt u als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én flexwerkers. Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • wettelijk verplichte WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • re-integratiebegeleiding.

U betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot één gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan'één WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

Wat is het verschil tussen WGA-vast en WGA-flex?

 • WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA.
 • WGA-flex: Medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA (vangnetters).

Hoe is de gedifferentieerde premie opgebouwd?

De Ziektewetpremie tijdelijke medewerkers (flexwerkers) is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Voor tijdelijke medewerkers betaalt u als werkgever de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). De WGA-premie (tijdelijke en vaste medewerkers) is afhankelijk van de WGA-uitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Het aandeel van de individuele werkgeverspremie is afhankelijk van de grootte van de werkgever:

 • Kleine werkgevers (tot een loonsom van € 319.000) De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort (sectorpremie).
 • Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van € 319.000 tot € 3.190.000) De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie.
 • Grote werkgevers (vanaf een loonsom van € 3.190.000) De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).

Hoe groter uw bedrijf, hoe groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie. Bent u eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA geworden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde Ziektewetpremie en/of WGA-premie meer aan de Belastingdienst. U betaalt dan de Ziektewetuitkeringen zelf aan uw zieke ex-medewerkers of u verzekert zich hiervoor. De WGA-uitkeringen blijft het UWV aan uw arbeidsongeschikte medewerker betalen, maar declareert deze bij u. Voor de WGA moet u een verzekering afsluiten. U kunt dan de door het UWV gedeclareerde uitkeringen vergoed krijgen van de WGA-verzekeraar.

Welke keuringen doet het UWV voor de Ziektewet en WGA?

Het UWV doet keuringen bij zieke (ex)medewerkers na het eerste en tweede ziektejaar.

Na 1 jaar ziekte: een UWV-keuring voor Ziektewetuitkeringsgerechtigden

Ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen, worden na 1 jaar ziekte gekeurd door het UWV. Dan wordt vastgesteld of en voor welk percentage zij nog arbeidsongeschikt zijn. Is de ex-medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan wordt de Ziektewetuitkering gestopt. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit.

Na 2 jaar ziekte: een WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers

Het UWV stelt bij medewerkers die 2 jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hiermee bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering de medewerker krijgt:

 • IVA-uitkering: bij volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid;
 • WGA-uitkering: bij 35-80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt;
 • Geen WIA-uitkering: bij minder dan 35% arbeidsongeschikt.

Wat moet ik doen met de brief van de Belastingdienst van 5 juli 2016? 

U heeft omstreeks 5 juli een brief van de Belastingdienst gekregen waarin staat dat als u eigenrisicodrager WGA wilt blijven, u vóór 31 december een nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst moet verstrekken. Bij SAZAS werkt dat anders. SAZAS verzorgt dat voor u. U hoeft daarvoor zelf geen actie richting Belastingdienst te ondernemen. Wel zo makkelijk!

Moet ik na het aanbod in september van SAZAS mijn definitieve keuze doorgeven: eigenrisicodrager blijven of terugkeer naar het UWV?

Heeft u ons aanbod gekregen? Maak dan uw keuze en laat ons dat tijdig weten. Horen wij niets van u? Dan geven wij toch een nieuwe garantieverklaring voor u af bij de Belastingdienst en blijft u ook in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA. Wilt u daarna toch terugkeren naar het publieke bestel? Dan kunt u uw WGA ERD-verzekering opzeggen. Daarvoor geldt een opzegtermijn van één maand. Daarna bent u weer publiek verzekerd voor de WGA.

Kan ik mijn keuze ook in 2017 nog aanpassen?

Uitstappen of terugkeren kan twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. U moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

Kunt u de WGA-premie op uw werknemers verhalen?   

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid2 en artikel 122b.). 

 

Welke publieke premies WGA moet ik betalen op basis van het overgangsrecht 2015-2016                   

Werkgevers die ná 1 juli 2015 zijn teruggekeerd bij UWV:

-        Betalen tot en met eind 2016 de minimumpremie (oude regime)
-        Betalen vanaf 2017 de hogere terugkeerpremie (nieuwe regime)

Werkgevers die ná 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden:

-        Betalen tot en met eind 2016 de staartlasten zelf (oude regime)
-        Vanaf 2017 neemt UWV de staartlasten over (nieuwe regime)Vraag

Waarom is het voor een bedrijf interessant om per  januari 2017 uit het publieke bestel te stappen en eigenrisicodrager te worden voor de WGA?

Indien u besluit op of na 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA te worden blijven de lopende risico’s en schades per 2017 achter bij het UWV. U kunt dus “schoon” schip maken en mogelijk geld besparen!

Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA, maar wat is WGA-flex?

Wanneer iemand ziek bij u uit dienst gaat tijdens de wachttijd van 104 weken, dan heeft hij/zij mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. Wanneer hij/zij vervolgens vanuit de Ziektewet in de WGA stroomt, dan wordt dit WGA-flex genoemd. Sinds 1 januari 2014 betaalt u hier een aparte gedifferentieerde premie voor. Vanaf 1 januari 2017 wordt alle instroom in de WGA (dus zowel WGA-vast als WGA-flex) samengevoegd en kunt u eigenrisicodrager worden voor het volledige WGA-risico.

Welke risico’s loop ik als bedrijf als ik ervoor kies om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en hoe kan ik deze risico’s afdekken?

Door het eigenrisicodragerschap WGA wordt u verantwoordelijk voor de WGA-lasten én voor de begeleiding en re-integratie van uw (ex) werknemers gedurende de eerste 10 jaar WGA eigen risicodragerschap. SAZAS biedt daarvoor een verzekering voor WGA eigenrisicodragerschap in combinatie met een verzuimverzekering. Hiermee bent u verzekerd van een totaaloplossing voor álle verzuim- en re-integratieproblemen waarvoor u als eigenrisicodrager WGA verantwoordelijk bent. U kunt dit eventueel nog uitbreiden met een eigenrisicodragersverzekering voor ZW. Daarmee houdt u de totale regie op uw verzuim voor al uw vaste en flex-werknemers.

Wanneer kan ik eigenrisicodrager voor de WGA worden?

Indien u eigenrisicodrager wilt worden, dient u dit 13 weken voor 1 januari of 13 weken voor 1 juli bij de Belastingdienst aan te geven.  Daarvoor is het wel nodig dat u een garantieverklaring kan overleggen.  SAZAS verzorgt  dit voor u. SAZAS verstrekt de garantieverklaring aan de Belastingdienst.

Wat zijn voor mij dan de voordelen als ik ervoor kies om eigenrisicodrager WGA te worden en dit risico bijvoorbeeld bij SAZAS te verzekeren?

Bij verzuim is het belangrijk om vroeg in te grijpen. Naast verzuimbegeleiding betekent dit ook snelle inzet van interventies en re-integratie. SAZAS biedt hiervoor een 12 jaars totaaloplossing waarbij verzuimbegeleiding voorop wordt gesteld. Daarnaast zijn er meer voordelen:

-        U bent zelf verantwoordelijk voor re-integratie van zieke werknemers
-        Vanaf  dag 1 is er grip op verzuim
-        SAZAS ondersteunt u bij re-integratietrajecten
-        Alles onder één dak (BASIS, PLUS en WGA-ERD)

En dit alles met als doel het verzuim en WGA-instroom zo laag mogelijk te houden.

Wat betekent eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering en de hoogte en duur daarvan. U betaalt zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers.

Wat zijn de voordelen om eigenrisicodrager voor de ZW te worden?

Een werkgever die eigenrisicodrager voor de ZW wordt, is niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht. Als eigenrisicodrager neemt u de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie geheel in eigen hand. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen. De totale lasten zijn daardoor vaak lager. Ze lopen bovendien niet het risico van een plotselinge premieverhoging als er toch een medewerker in de WGA komt.

Dus ik kan deze taken ook uitbesteden?

Jazeker, als u kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering ondersteunt de verzekeraar u bij uw verantwoordelijkheden. Zoals een correcte bepaling van het recht op een uitkering en de hoogte en duur daarvan. Ook betaalt de verzekeraar de uitkering aan deze ex-werknemers. En het allerbelangrijkste: De verzekeraar maakt werk van persoonlijke begeleiding.

Is het voor kleine bedrijven niet aantrekkelijker om publiek verzekerd te zijn (via het UWV)? Deze bedrijven betalen immers voor het WGA risico de sectorale gedifferentieerder premie die veelal lager is dan de huidige premies van verzekeraars.

De publieke premie (UWV) is inderdaad lager dan de private premie van verzekeraars. Hier zit ook een keerzijde aan vast. Het betekent namelijk dat het bedrijf de regie over het verzuim volledig overlaat aan het UWV. De re-integratie inspanningen bij het UWV zijn t.o.v. private verzekeraars minimaal!

Ik ben nu eigenrisicodrager en wil dat wel blijven, maar is dat verstandig?

Of dit verstandig is hangt geheel af van uw eigen situatie. Als u het volledige risico bij SAZAS heeft afgedekt (Verzuim/WIA/WGA-ERD) heeft u maximaal overzicht en behoudt u zelf de regie op verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast heeft u een betere begeleiding van uw zieke werknemers.

Ik heb een middelgroot bedrijf (30 -50 werknemers) en ben publiek verzekerd (UWV). Hebben de wijzigingen in de WGA financiering impact op ons bedrijf?

U betaalt dan mogelijk een combinatie van een individuele premie en een sectorpremie. De individuele premie wordt vastgesteld als de premie van grote werkgevers. Dit houdt in dat WGA-schade aan het bedrijf wordt toegerekend. De sectorpremie is gebaseerd op de WGA schade van de kleine bedrijven uit de sector. Als u zieke werknemers heeft gehad die de WGA instromen wordt u als bedrijf geconfronteerd met een premiestijging. Juist dan is het voor u interessant om eigenrisicodrager WGA te worden. De staartlasten WGA van die werknemers kunt u vanaf 2017 bij het UWV achterlaten. Het is dan zeker interessant om een offerte op maat, gebaseerd op de werknemersbestanden, van uw bedrijf op te vragen. In veel gevallen leidt dat tot een aantrekkelijke premie.

Mijn bedrijf is gecategoriseerd als “groot”. Het verzuimrisico dragen wij zelf, maar wij zijn op zoek naar de mogelijkheden om het WGA risico af te dekken. Wat kan SAZAS voor ons betekenen als bedrijf?

Indien u alleen het WGA risico, met de SAZAS WGA eigenrisicodragersverzekering, wilt afdekken stelt SAZAS de volgende voorwaarden:

 • De verzuimbegeleiding van vast en flex personeel is ondergebracht bij onze ketenpartner Zorg van de Zaak via het   pakket “compleet” én
 • U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en heeft daarvoor via SAZAS een verzekering afgesloten.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie