Loondoorbetaling bij ziekte

U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Ook de werkgeverslasten lopen door. Of het in uw geval de juiste keus is om u hiervoor te verzekeren, hangt af van uw bedrijfssituatie. Het is daarom verstandig om de risico’s en de financiële draagkracht van uw bedrijf in kaart te brengen.

Wilt u loondoorbetaling bij ziekte verzekeren? Vraag binnen 1 minuut uw vrijblijvende offerte aan.

Offerte aanvragen

In dit artikel leest u:

In dit artikel leest u alles over de loondoorbetaling bij ziekte:

Wat is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat u als werkgever verplicht bent om het loon van uw zieke medewerker de eerste twee jaar door te betalen. Dit is per jaar minstens 70% van het brutoloon van uw zieke medewerker. In de meeste cao’s is de afspraak vastgelegd dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70% maar er zijn ook cao’s waarin andere afspraken zijn gemaakt. Raadpleeg dus altijd uw cao voor de juiste loondoorbetalingsverplichting. Is er geen cao van toepassing dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek voor loondoorbetaling bij ziekte.

Het kan ook voorkomen dat u als werkgever meer loon moet doorbetalen bij ziekte als hierover afspraken staan in de cao of arbeidsovereenkomst.

Verzeker loondoorbetaling bij ziekte

Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

Wat staat er in de wet over loondoorbetaling bij ziekte?

Volgens de wet bent u verplicht minimaal 70 procent van het loon door te betalen aan een zieke medewerker tijdens de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte. Hier gaat het om het laatstverdiende brutoloon van de medewerker.

Burgerlijk wetboek 7: loondoorbetaling bij ziekte

In artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de arbeidsongeschikte medewerker recht heeft op 70% van het loon gedurende maximaal 104 weken. Het gaat hier om arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, waardoor het werk niet uitgevoerd kan worden. Is de medewerker ziek vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt hij of zij 100% van het loon.

Wettelijke verplichtingen en cao-verplichtingen loondoorbetaling bij ziekte

U bent dus verplicht om het loon van uw zieke medewerker twee jaar lang door te betalen. Dit is vastgelegd in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting (WLZ).

Dit is 70% van het laatstverdiende brutoloon van uw zieke medewerker. De vakantietoeslag is hier onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook een 13e maand, bonusregeling, provisie. Ook betaalt u de pensioenpremie door.

Is de 70% lager dan het geldend wettelijk minimumloon waar uw medewerker recht op heeft? Dan vult u dit in het eerste jaar van het verzuim aan tot dit bedrag. Deze ‘minimumbescherming’ vervalt in het tweede jaar.

Valt uw bedrijf onder een cao, of zijn er aanvullende afspraken in het arbeidscontract opgenomen? Dan kan het zijn dat u een hoger percentage moet doorbetalen. Een aanvulling tot 100% in het eerste jaar komt bijvoorbeeld vaak voor.

Wie betaalt het salaris bij ziekte uit?

Als uw medewerker ziek is, is het uw taak als werkgever om het loon door te betalen. Het kan ook zijn dat er geen sprake is van loondoorbetaling, maar dat de medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Hierover vertellen we u hieronder meer. De Ziektewet-uitkering duurt maximaal 2 jaar. 

Ziektewet-uitkering

Loopt het contract van uw medewerker af terwijl hij of zij nog ziek is? Dan komt uw medewerker vanaf dat moment in aanmerking voor Ziektewet-uitkering. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als uw zieke medewerker onder de no-riskpolis valt. Of als een medewerkster ziek wordt door zwangerschap. Uw medewerker kan zelf geen Ziektewet-uitkering aanvragen; dit is uw taak als werkgever. De uitkering wordt namelijk ook meestal aan u betaald. U blijft het loon aan uw zieke medewerker doorbetalen, ook als het loon van uw medewerker hoger is dan de Ziektewet-uitkering. Uw zieke medewerker ontvangt wel een brief van UWV waarin staat dat u als werkgever voor de medewerker een Ziektewet-uitkering ontvangt. 

Loondoorbetaling Bij Ziekte Ziektewet Uitkering

Hoe hoog is een Ziektewet-uitkering?

De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van het dagloon van de zieke medewerker. In de volgende situaties is de Ziektewet-uitkering hoger dan 70% van dit dagloon:

 • Een medewerkster wordt voor of direct na het zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling. De uitkering is dan even hoog als het dagloon.
 • Uw medewerker kan niet werken omdat hij of zij ziek is door orgaandonatie. Of omdat de medewerker een vooronderzoek heeft om te kijken of hij of zij geschikt is als donor. Een voorwaarde is wel dat het gaat om een onderzoek dat meer dan een halve dag duurt. De uitkering is dan even hoog als het dagloon.

Wanneer ziektewet en wanneer loondoorbetaling?

Wanneer iemand bij een werkgever in dienst is, heeft hij of zij recht op loondoorbetaling. Als iemand op het moment van ziek worden niet in dienst is bij een werkgever of in sommige andere gevallen, dan kan er recht zijn op een Ziektewet-uitkering.

Verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte

Bent u op zoek naar een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze verzuimverzekering verzekert u onder andere de loondoorbetaling bij ziekte van (één van) uw medewerkers. Lees hieronder verder over hoe u het doorbetalen van salaris bij ziekte verzekert.

Hoe kan ik loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?

U kunt het risico van loondoorbetaling bij ziekte verzekeren bij Sazas. Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd, krijgt u een vergoeding voor het doorbetaalde loon van een zieke medewerker. Daarnaast helpen we u bij het voorkomen van ziekte binnen uw bedrijf en bij de re-integratie van zieke medewerkers.

Zieke medewerkers leiden al namelijk al gauw tot een grote financiële last voor u als werkgever. Verzeker u bij Sazas tegen loondoorbetaling bij ziekte.

U kunt nu een vrijblijvende offerte aanvragen voor onze verzuimverzekering. Klik dan op de button hieronder.

Offerte aanvragen

Een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte: is dat verplicht?

Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar 70% van het loon van zieke medewerkers door te betalen. Maar het verzekeren van het doorbetalen van salaris bij ziekte, oftewel loondoorbetaling, is niet verplicht.

Loondoorbetalingsplicht: de kleine werkgever

Voor alle Nederlandse bedrijven gelden dezelfde wettelijke regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Ook kleine werkgevers zijn dus verplicht minimaal 70 procent van het loon door te betalen aan een zieke medewerker.

Voor kleinere bedrijven is de financiële impact door ziekteverzuim extra groot. Want wat als dan één van uw medewerkers een burn-out krijgt? Hoe gaat u dat langdurig gemis opvangen, zowel de invulling van de taken als de kosten die het verzuim met zich meebrengt?

Gelukkig zijn er wel manieren om die last iets te verlichten. Het kabinet bedacht namelijk maatregelen om het doorbetalen van loon bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine werkgever: compensatie

Kleinere bedrijven krijgen in Nederland verschillende compensaties voor loondoorbetaling aan zieke medewerkers.

 1. Vanaf 2022 worden werkgevers gecompenseerd via een aangepaste Aof-premie. Vooral kleine werkgevers zullen daar voordeel van hebben.
 2. Er zijn ook inhoudelijke aanpassingen om kleine werkgevers te helpen tijdens het verzuimproces. Bijvoorbeeld door het geven van meer verantwoordelijkheid aan de bedrijfsarts. Werkgevers krijgen daarmee ook meer zekerheid dat ze geen loonsancties van UWV krijgen als ze de adviezen van de bedrijfsarts opvolgen.
 3. Er is een verzuimverzekering met een keurmerk van de overheid. Deze is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit is de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Hoeveel loon bij ziekte?

Als een medewerker ziek wordt, krijgt hij of zij in het eerste ziektejaar minimaal 70% van het brutoloon doorbetaald. Dit is de werkgever verplicht. Maar in de meeste cao's is de afspraak opgenomen dat in het eerste jaar 100% wordt uitbetaald en in het tweede jaar 70%.

Loondoorbetaling bij ziekte in het eerste jaar

Een zieke medewerker ontvangt in het eerste ziektejaar minstens 70% van het loon. Dit moet minimaal het minimumloon zijn.


Loondoorbetaling bij ziekte in het tweede jaar

Ook in het tweede ziektejaar betaalt u uw zieke medewerker minimaal 70% van het loon. Maar u hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als het (gezins)inkomen van uw medewerker daarmee onder het sociaal minimum komt, kan hij of zij bij UWV een toeslag aanvragen.

Vanaf wanneer 70% loon bij ziekte?

Een medewerker krijgt in het eerste ziektejaar minimaal 70% van zijn/haar loon doorbetaald Als dit lager is dan het minimumloon, dan krijgt de medewerker het minimumloon. In de cao of arbeidsovereenkomst kan een hogere loondoorbetaling zijn afgesproken. 

Hoeveel loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht welke referteperiode?

Als iemand oproepkracht is en ziek wordt tijdens een oproepperiode, dan is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen over de looptijd die de medewerker zou moeten werken. Is dit bedrag lager dan het minimumloon, dan is de werkgever verplicht om het minimumloon te betalen.

Min-maxcontract

Uw oproepkracht heeft een min-maxcontract als er een minimaal en maximaal aantal uren in het contract staat. De oproepkracht heeft bijvoorbeeld een contract voor minimaal 8 en maximaal 16 uur. Bij ziekte krijgt hij of zij minimaal 70% van het loon doorbetaald over het minimumaantal uren (garantie-uren) in het contract (eventueel aangevuld tot het minimumloon).

Wordt uw oproepkracht ziek terwijl u hem of haar net voor meer uren hebt ingeroosterd? Dan heeft de oproepkracht recht op loondoorbetaling van 70% op basis van de ingeroosterde uren.

Maar wat als de collega langer ziek is dan de periode dat u hem of haar bovenminimaal hebt ingeroosterd? Blijft u dan loon doorbetalen over de bovenminimale uren? De wet is hierover onduidelijk, dus u kunt dit beter zelf regelen in het arbeidscontract. Dit doet u bijvoorbeeld met een clausule (toevoeging/bepaling) volgens het rechtsvermoeden arbeidsomvang. De medewerker heeft dan recht op loondoorbetaling over het gemiddelde aantal uren die hij of zij gewerkt heeft. Het gaat hier om de gewerkte uren in de drie maanden die voorafgingen aan zijn of haar eerste ziektedag. Met zo’n clausule zit u altijd goed.


Wat als een medewerker ziek is met een nulurencontract?

Als iemand ziek is en een nul-urencontract heeft, dan heeft deze medewerker recht op loondoorbetaling in deze gevallen: De medewerker wordt buiten of tijdens een oproepperiode ziek en blijft ziek. - De medewerker is minimaal drie maanden in dienst bij de werkgever.

Loondoorbetaling bij ziekte bij gedeeltelijk werken

Volgens de wet bent u verplicht een zieke medewerker gedurende 104 weken (70% van) het loon door te betalen. Er is dus sprake van ziekte als uw medewerker de bedongen arbeid (overeengekomen taken in de arbeidsovereenkomst) niet kan uitvoeren. Het kan zijn dat de medewerker niet alle overeengekomen taken kan verrichten, maar ook kan het zijn dat de medewerker niet alle uren kan werken. Als een medewerker de bedongen arbeid door ziekte maar gedeeltelijk kan uitvoeren, is ook de loondoorbetalingsregeling van artikel 7:629 BW van toepassing.

Een medewerker is officieel arbeidsongeschikt als hij of zij de bedongen arbeid niet verricht. Als een medewerker dus gedeeltelijk werkzaamheden gaat verrichten, is de medewerker nog steeds arbeidsongeschikt. Dan bent u dus verplicht de wettelijke regel te volgen, namelijk 70% loondoorbetaling, tenzij anders afgesproken in een arbeidsovereenkomst of cao.


Hoe 70% salaris bij ziekte berekenen?

Er geldt dus een minimum van 70% salaris doorbetalen in de eerste twee jaar van ziekte, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de cao. Deze 70% geldt over het laatstverdiende brutoloon van uw zieke medewerker. Dit brutoloon bestaat uit het bruto maandinkomen inclusief eventuele vakantietoeslagen, bonusregelingen, pensioenpremies, provisies en/of 13de maand.

Om 70% van het loon te berekenen, deelt u het bruto maandloon door 100 en vermenigvuldigt u het vervolgens met 70. De uitkomst is 70% van het bruto maandloon.

Voorbeeld berekening 70% salaris bij ziekte

Stel uw medewerker verdient € 2.000,- bruto per maand. Dan is de hoogte van het loon bij ziekte € 1.400,-. De berekening ziet er zo uit:

Wat Loon medewerker
Bruto maandloon € 2.000,-
Delen door 100 € 20,-
Vermenigvuldigen met 70 € 1.400,-

Loondoorbetaling bij ziekte: AOW of na AOW-leeftijd?

Wordt een medewerker als AOW-gerechtigde ziek? Dan bent u verplicht het loon van deze medewerker maximaal 6 weken door te betalen. Ook kan u de medewerker tijdens de eerste 6 weken van ziekte niet ontslaan.

Heeft uw medewerker minder dan 6 weken, of helemaal geen, recht op loondoorbetaling bij ziekte? Dan heeft hij of zij recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 6 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de medewerker voor u werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Maar ook wanneer hij of zij werkt volgens een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt binnen de loondoorbetalingsperiode van 6 weken.

Bij ziekte hebben u en uw medewerker een aantal verplichtingen om de medewerker weer aan het werk te helpen. Zo bent u als werkgever verplicht te proberen of uw medewerker bij ziekte kan re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet u maatregelen nemen zodat de medewerker zoveel mogelijk het eigen kan hervatten. Of anders kan hij of zij misschien ander passend werk doen in uw bedrijf. uw medewerker is verplicht om hieraan mee te werken.

U hoeft in het geval van ziekte van een AOW-gerechtigde geen passend werk meer te zoeken in een ander bedrijf. Ook hoeft u geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Loondoorbetaling bij ziekte door zwangerschap

Als uw medewerkster ziek is tijdens of na haar zwangerschap, gelden verschillende regels. Dit heeft te maken met:

 • de oorzaak van haar ziekte: wel of niet veroorzaakt door zwangerschap of bevalling;
 • het moment dat uw werknemer ziek wordt: voor, tijdens of na haar zwangerschapsverlof.

U betaalt tijdens haar ziekte haar loon door. In sommige situaties start de zwangerschapsuitkering eerder. Of kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. Lees verder over loondoorbetaling en zwangerschap op de website van UWV.

Wachtdagen bij ziekte: verplichte loondoorbetaling later beginnen

Wat zijn wachtdagen? Dit zijn dagen waarop u een zieke medewerker nog niet hoeft te betalen. U mag deze wachtdagen bij ziekte alleen toepassen als dit is afgesproken met uw medewerker(s) en schriftelijk is vastgelegd.

Volgens de wet bent u verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte. Dit doet u normaal gesproken al vanaf de eerste ziektedag, maar bij wachtdagen begint dit dus later.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Overeenkomst

  Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

  Kan uw medewerker na twee jaar ziekte nog steeds niet werken? Dan kunt u als werkgever zijn of haar contract stopzetten. In dat geval heeft uw zieke medewerker recht op een geldbedrag, de zogenaamde transitievergoeding.

  Kennisbank

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Lees dan verder:

Hoe lang 100 salaris bij ziekte?

Als een medewerker ziek wordt, krijgt hij of zij in het eerste ziektejaar minimaal 70% van het brutoloon doorbetaald. Dit is de werkgever verplicht. Maar in de meeste cao's is de afspraak opgenomen dat in het eerste jaar 100% wordt uitbetaald en in het tweede jaar 70%.

Hoe lang moet werkgever doorbetalen bij ziekte?

Een werkgever is verplicht om zijn of haar medewerker maximaal twee jaar 70% van het loon door te betalen in geval van ziekte. Na twee jaar ziekte heeft de medewerker misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV beoordeeld of de medewerker hier recht op heeft.

Hoeveel doorbetalen bij ziekte?

Als een medewerker ziek wordt, krijgt hij of zij in het eerste ziektejaar minim aal 70% van het brutoloon doorbetaald. Het kan zo zijn dat er een hogere loondoorbetaling is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst. Als iemand ziek is vanwege zwangerschap, orgaandonatie of door een bevalling, dan moet 100% van het loon worden doorbetaald.