Koren closeup SAZAS de verzuimspecialist

Wat is gedekt door de BASIS-verzuimverzekering?

In dit artikel leest u wat onze BASIS-verzuimverzekering nu eigenlijk inhoud. Wat is er wel en wat is er niet gedekt?

Wat is een ver­zuim­ver­ze­ke­ring?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren. 

Voor wie is deze verzuimverzekering?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas op de polis worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken hersteld zijn. 

Hoe werkt het?

U kiest zelf hoe u de te vergoeden loonkosten doorgeeft. Vooraf, op basis van een geschatte jaarlijkse loonsom van de werknemer die we achteraf corrigeren (eindafrekening). Of op basis van het actuele loon van de werknemer. Dat geeft u op bij aanmelding van deze werknemer en als dit loon wijzigt. Voor eindafrekening baseren wij ons, zowel voor uw premie als voor de uitkering, op het daadwerkelijk verzekerd jaarloon. Kiest u voor eindafrekening, dan geldt een premieopslag van 0,05%. 

Keuze bij uw BASIS-verzuimverzekering: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze bij uw BASIS-verzuimverzekering: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De zogeheten werkgeverslasten. De werkgeverslasten kunt u voor 20%, 25% of 30% meeverzekeren. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat wij uw premie en uitkering verhogen met een opslag die behoort bij het gekozen percentage.Lees meer

Keuze bij uw BASIS-verzuimverzekering: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u onder andere voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. De mate van ondersteuning en de hoogte van onze vergoeding zijn afhankelijk van het door u gekozen verzuimpakket. 

Let op!

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ook de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bij SAZAS onderbrengen. SAZAS werkt hiervoor samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak heeft speciaal voor SAZAS drie exclusieve verzuimmanagementpakketten samengesteld tegen een aantrekkelijk tarief: - Verzuimpakket Compleet; - Basis; of - Eigen Regie.

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Ingeval u langer loon moet doorbetalen van het UWV dan bieden wij, bij de combinatie van onze verzuimverzekering met het 'Verzuimpakket Compleet', een Poortwachtergarantie. Dat betekent dat als u het loon langer moet doorbetalen, wij dit vergoeden.Lees meer

Lees meer

Extra: dekking

U bent verplicht tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon aan uw zieke werknemer door te betalen. Afhankelijk van uw situatie kiest u zelf welke dekking u hiervoor wenst. Dit is ook afhankelijk van het financiële risico dat u wilt en kunt dragen. Wij bieden de volgende dekkingsmogelijkheden voor het eerste en tweede jaar: 100/100, 100/85, 100/70, 85/70 of 70/70.

Lees meer

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan zieke werknemers. Bij ons kunt u kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 6, 13 of 26 weken.

Gezondheid

Wij vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Premie

We berekenen uw jaarpremie door de verzekerde jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de door u gekozen dekking, het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten en de gekozen eigenrisicoperiode. Het verzekerd jaarloon is het totaal van het bruto jaarsalaris, vermeerderd met de vaste toeslagen, die gelden voor elke werknemer.Lees meer

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Na de contractduur kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. 

Bovenstaande is een samenvatting van onze BASIS-verzuimverzekering. 
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is. 

Lees mee

 

U kunt ook de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bij SAZAS onderbrengen. SAZAS werkt hiervoor samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak heeft speciaal voor SAZAS drie exclusieve verzuimmanagementpakketten samengesteld tegen een aantrekkelijk tarief: - Verzuimmanagement Compleet; - Basis; of - Eigen Regie.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie