Wat is gedekt door
de verzuim-verzekering?

In dit artikel leest u wat onze verzuimverzekering nu eigenlijk inhoudt. Wat is er wel en wat is er niet gedekt?

Wat is een ver­zuim­ver­ze­ke­ring?

Kan een medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. Heeft een medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren. 

Man-kijkt-op-telefoon.jpg

Voor wie is deze verzuimverzekering?

Voor werkgevers. U meldt alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas op de polis worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken hersteld zijn. 

Hoe werkt het?

U kiest zelf hoe u de te vergoeden loonkosten doorgeeft. Vooraf, op basis van een geschatte jaarlijkse loonsom van de medewerker die we achteraf corrigeren (eindafrekening). Of op basis van het actuele loon van de medewerker. Dat geeft u op bij aanmelding van deze medewerker en als dit loon wijzigt. Voor eindafrekening baseren wij ons, zowel voor uw premie als voor de uitkering, op het daadwerkelijk verzekerd jaarloon. Kiest u voor eindafrekening, dan geldt een premieopslag van 0,05%. 

Keuze bij uw Sazas Verzuimverzekering: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een medewerker. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke medewerker zorgen er samen voor dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de medewerker is verplicht om mee te werken.

Keuze bij uw Sazas Verzuimverzekering: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een medewerker. Zoals de premies voor de medewerkersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De zogeheten werkgeverslasten. De werkgeverslasten kunt u voor 20%, 25% of 30% meeverzekeren. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat wij uw premie en uitkering verhogen met een opslag die behoort bij het gekozen percentage.

Keuze bij uw BASIS-verzuimverzekering: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke medewerkers. En vergoeden (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw medewerker) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u onder andere voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. De mate van ondersteuning en de hoogte van onze vergoeding zijn afhankelijk van het door u gekozen verzuimpakket. 

Let op!

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ook de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers bij Sazas onderbrengen. Sazas werkt hiervoor samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak heeft speciaal voor Sazas drie exclusieve verzuimmanagementpakketten samengesteld tegen een aantrekkelijk tarief: - Verzuimpakket Compleet; - Basis; of - Eigen Regie.

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Ingeval u langer loon moet doorbetalen van het UWV dan bieden wij, bij de combinatie van onze verzuimverzekering met het 'Verzuimpakket Compleet', een Poortwachtergarantie. Dat betekent dat als u het loon langer moet doorbetalen, wij dit vergoeden.

Extra: dekking

U bent verplicht tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon aan uw zieke medewerker door te betalen. Afhankelijk van uw situatie kiest u zelf welke dekking u hiervoor wenst. Dit is ook afhankelijk van het financiële risico dat u wilt en kunt dragen. Wij bieden de volgende dekkingsmogelijkheden voor het eerste en tweede jaar: 100/100, 100/85, 100/70, 85/70 of 70/70.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan zieke medewerkers. Bij ons kunt u kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 6, 13 of 26 weken.

Gezondheid

Wij vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw medewerkers.

Premie

We berekenen uw jaarpremie door de verzekerde jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de door u gekozen dekking, het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten en de gekozen eigenrisicoperiode. Het verzekerd jaarloon is het totaal van het bruto jaarsalaris, vermeerderd met de vaste toeslagen, die gelden voor elke medewerker.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Na de contractduur kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. 

Bovenstaande is een samenvatting van onze Sazas verzuimverzekering. 
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is. 

Gepubliceerd op 7 februari 2017

U kunt ook de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bij SAZAS onderbrengen. SAZAS werkt hiervoor samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak heeft speciaal voor SAZAS drie exclusieve verzuimmanagementpakketten samengesteld tegen een aantrekkelijk tarief: - Verzuimmanagement Compleet; - Basis; of - Eigen Regie.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: