Hoe ontzorgt de
MKB verzuim-ontzorgverzekering?

In twee eerdere artikelen (lees hier een en twee) vertelden we hoe Sazas invulling gaat geven aan de MKB verzuim-ontzorgverzekering en dat ons huidig verzuimproduct in combinatie met ons arbopakket Compleet al in de lijn van de MKB verzuim-ontzorgverzekering ligt.

In dit artikel gaan we dieper in op het onderdeel waar de verzekering zijn naam aan te danken heeft: het ontzorgen bij verzuim. Waarom komt de verzekering er, wat is het doel en wat gaat het inhouden?

Waarom komt er een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De verplichtingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers moeten makkelijker, duidelijker en goedkoper. En er moet ondersteuning zijn bij de re-integratieverplichtingen. Dit moet voor het mkb de drempel verlagen om vast personeel in dienst te nemen. Om dit te bereiken heeft het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in december 2018 een vijftal maatregelen doorgevoerd. Een ervan is de MKB verzuim-ontzorgverzekering die per 1 januari 2020 voor het mkb beschikbaar moet zijn.

Het doel van de MKB verzuim-ontzorgverzekering

De verzekering vangt niet alleen het financiële risico op van loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers gaan met de verzekering ook maximaal ontzorgd en ondersteund worden bij de begeleiding van langdurig zieke medewerkers en bij de wettelijke verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het moet met name de kleinere bedrijven helpen, want voor deze groep is de impact van een langdurig zieke medewerker naar verhouding groot.

Waar gaat de verzekering aan voldoen?

De overheid heeft in het convenant met de werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond voor Verzekeraars afspraken gemaakt over waar de verzuim-ontzorgverzekering minimaal aan moet voldoen. In de minimumvereisten is vastgelegd op welke manier de professionele dienstverlening, die onderdeel is van de verzekering, wordt ingericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de mate waarin het eigen verzuim wordt meegewogen in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De belangrijkste afspraken zijn:

 1. De verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof
  Volgt een werkgever de adviezen van de verzekeraar en de bedrijfsarts op, dan kan hij/zij er zeker van zijn dat aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter is voldaan. Legt UWV toch een loonsanctie op, dan hoeft de werkgever die niet te betalen. Deze wordt door de verzekeraar vergoed.

 2. Dienstverlening gericht op re-integratie van een zieke medewerker zit standaard in het pakket.
  Bij re-integratieactiviteiten vanuit de Wet verbetering poortwachter en/of op advies van de bedrijfsarts worden geen extra kosten voor interventie in rekening gebracht.

 3. Ontzorging bij dreigend langdurig verzuim, door een -door een verzekeraar geaccepteerde- casemanager.
  Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een -door de verzekeraar geaccepteerde- casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.

  Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de definitieve richtlijnen waaraan een casemanager moet voldoen.

 4. Geen onverwachte premiestijgingen.
  Het meetellen van het eigen verzuim wordt gemaximeerd bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar.

 5. De verzekeraar heeft inspraak in hoe het mkb met preventie en verzuim omgaat.
  In de polisvoorwaarden mag de verzekeraar voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat. Voorwaarde hiervoor is wel dat werkgevers in het mkb hieraan redelijkerwijs kunnen voldoen.

Sazas en de MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering sluit al zo goed als helemaal aan op wat Sazas doet als verzuimspecialist. Zowel op het gebied van ontzorgen, als op de manier waarop wij premie berekenen. We gaan onze huidige dienstverlening waar nodig verder uitdiepen, waardoor deze dan in zijn geheel voldoet aan de eisen van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: