Privacyverklaring

Bent u werknemer? Lees dan hier meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bent uw werkgever? Lees dan onderstaande privacyverklaring.

1. Privacyverklaring Sazas

De Onderlinge Waarborgmaatschappij Sazas u.a. (hierna: Sazas) is een inkomensverzekeraar die producten en diensten aanbiedt. Voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst ontvangen wij van u persoonsgegevens. De bescherming van deze persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens Sazas van u verwerkt en waarom Sazas dit doet.

2. Beleid Sazas

Sazas is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is en verstrekken deze gegevens alleen aan medewerkers en partners die daartoe bevoegd zijn. Voor het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over u bevatten en waarmee u te identificeren bent. Voorbeelden zijn uw naam en adres en uw inkomsten van de afgelopen jaren.

4. Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens van:

 • U, ten behoeve van uzelf, of uw werknemers;
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger;
 • de Belastingdienst;
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en andere organisaties die werkzaamheden uitvoeren voor sociale verzekeringswetten;
 • de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS);
 • andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die door u gemachtigd zijn of op andere gronden bevoegd zijn tot het verstrekken van gegevens.

5. Waarom vragen wij uw persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen namelijk:

 • om (verzekerings-)overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • voor het uitvoeren van (marketing) activiteiten om een relatie met u tot stand te brengen en/of met u in stand te houden of uit te breiden;
 • fraude te bestrijden en te voorkomen;
 • voor het verrichten van analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hieronder leest u wat dit precies inhoudt.

5.1 Om verzekeringsovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren

Om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan
Wij beoordelen uw aanvraag voor een verzekering op basis van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of, ingeval van een werknemer, door uw werkgever aan ons zijn verstrekt.

Sommige verzekeringen kunt u alleen afsluiten nadat u ons informatie heeft gegeven over uw strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Ook zijn er verzekeringen waarvoor we u moeten vragen naar gegevens over uw gezondheid. Zo kunnen wij u vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens over uw gezondheid en is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Niemand anders binnen Sazas ontvangt deze gegevens over uw gezondheid.

Om de verzekeringsovereenkomst uit te voeren
Om de verzekeringsovereenkomst uit te voeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om betalingen te administreren of om uw claim af te kunnen handelen.

Voor deze doelen (aangaan en uitvoeren van een overeenkomst) verwerken wij uw contactgegevens, gegevens over de verzekerde, betalingsgegevens, dienstverbandgegevens, claimgegevens, loongegevens en integriteit- en gezondheidsgegevens.

Klantportaal ‘MijnSazas’
Als u gebruik maakt van ons klantportaal ‘MijnSazas’, dan hebt u op één plek een overzicht van alle producten en diensten die u bij ons hebt afgesloten. In het klantportaal kunt u ook facturen, polisbewijzen en uitkeringsspecificaties raadplegen. Ook kunt u hier uw gegevens, of die van uw werknemers, beheren en wijzigen. Voor dit doel verwerken we inloggegevens van uw ‘MijnSazas’ account, de specificaties van de producten en diensten die u bij ons afneemt, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens, zoals gegevens van werknemers, die u ons in dit verband verstrekt.

5.2 Voor het uitvoeren van (marketing) activiteiten om een relatie met u tot stand te brengen en/of met u in stand te houden of uit te breiden

Om een relatie met u tot stand te brengen
Wij maken alleen gebruik van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Als u niet meer door ons benaderd wilt worden, dan kunt u zich hiervoor afmelden bijvoorbeeld via de link onderaan de nieuwsbrief. Voor dit doel verwerken we uw contactgegevens.

Om de relatie met u in stand te houden of uit te breiden
U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via onze website, per e-mail, telefoon) benaderen met vragen. Als u contact met ons opneemt zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens, uw correspondentie met ons over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. Om de overeenkomst op een juiste wijze te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen informeren wij u ook via deze kanalen.

5.3 Fraude te bestrijden en te voorkomen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om fraude te bestrijden en te voorkomen binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie. Voor de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van uw gegevens aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Extern Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS). Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Wij verwerken voor dit doel uw contactgegevens en integriteitsgegevens.

5.4 Voor het verrichten van analyses en ten behoeve van statistische doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor analyse en statistische doeleinden bijvoorbeeld voor het opstellen van een sectorbreed verzuimrapport. De gegevens opgenomen in het rapport zullen nooit naar u, als een individueel persoon of als bedrijf te herleiden zijn.

5.5 Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld voor het doen van meldingen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV).

6. Gebruik website en cookies

6.1 Website

Als u onze website bezoekt kunnen wij uw gegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Wij hebben maatregelen genomen om onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw verzekeringsdossier en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

6.2 Cookies

Gebruik cookies
Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: noodzakelijke (functionele) cookies en overige cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website toepast om uw ervaring als bezoeker te verbeteren. Cookies die echt nodig zijn voor het goed werken van onze website worden automatisch op uw apparaat opgeslagen. Voor de overige cookies hebben wij uw toestemming nodig. Onderaan deze privacy verklaring vindt u meer informatie over cookies en uw persoonlijke toestemming.

Cookies verwijderen en blokkeren
Als u de cookies van onze website niet in uw pc, tablet of telefoon (apparaat) gezet wilt hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Als u de cookies bij eerder bezoek geaccepteerd hebt, dan kan dit aangepast worden via de link ’Verander uw toestemming’ en ’Instemming intrekken’ onderaan deze privacy verklaring. U kunt ook via de instellingen van uw browser regelen dat cookies van alle websites altijd geblokkeerd worden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan dat alleen medewerkers, die uit hoofde van hun functie uw gegevens nodig hebben, daar toegang toe hebben. Alle medewerkers zijn verder gebonden aan een geheimhoudingsplicht op grond van onze gedragscode en onze servers zijn adequaat beveiligd. In geval van een datalek zullen wij u zo snel mogelijk informeren over wat er is gebeurd en welke gevolgen dit voor u heeft. Volgens de wet moeten wij dit altijd doen, tenzij het datalek geen gevolgen voor u heeft.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn opgevraagd. De gegevens die wij verkregen hebben om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij maximaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Soms geldt een wettelijke plicht om de persoonsgegevens langer te bewaren. Als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd. Wij mogen persoonsgegevens wel langer anoniem bewaren voor statistische doelen. Wij nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat ze alleen voor dit specifieke doel worden gebruikt.

9. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan anderen

Soms besteden wij taken uit aan andere partijen (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Hiervoor geven wij, wanneer noodzakelijk, uw gegevens (of een deel er van) door aan deze partijen. Wij treffen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten waarin onder meer de beveiliging is geregeld.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens door te geven aan anderen bijvoorbeeld aan de politie, toezichthouders, Belastingdienst. Verder geven wij geen gegevens door aan anderen. Wij geven alleen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als dit volledig in overeenstemming is met de AVG en andere wettelijke richtlijnen.

10. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen, om - onder voorwaarden - uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om ‘vergeten’ te worden). Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, minder gegevens te laten verwerken of om uw persoonsgegevens door ons aan een andere organisatie over te laten dragen.

Stuurt u dan een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan per e-mail of post via:

OWM SAZAS u.a.
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 2010
3440 DA Woerden
fg@sazas.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw BSN nummer en uw foto is afgeschermd.

Onze functionaris voor gegevensbescherming reageert uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

11. Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Of heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Ook dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Sazas met uw klacht omgaat, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ voor de contactinformatie.

12. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 14 mei 2018.

Bijlage 1. Overzicht cookies

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie