Veelgestelde vragen over de PLUS-verzekering

Veelgestelde vragen over de PLUS-verzekering

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over onze PLUS-verzekering. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met onze Klantenservice op 088 5679 100

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maandelijks opzij leggen van vakantiegeld, werkgeversbijdrage pensioenfonds en bijdrage aan het algemeen werkloosheidsfonds.

Hoe hoog de werkgeverslasten exact uitvallen, is mede afhankelijk van de CAO en optionele posten als opleidingskosten voor werknemers, dertiende maand etc. Reken voor de totale werkgeverslasten in ieder geval op een percentage van tussen de 20 en 35 procent van het brutosalaris.

U kunt bij Sazas optioneel kiezen voor het verzekeren van uw werkgeverslasten in het eerste en tweede ziektejaar. U kunt hiervoor kiezen uit 20%, 25% of 30%. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat uw premie en uitkering met het gekozen percentage verhoogd worden.

Wat is de PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen als een zieke werknemer langer dan zes maanden niet kan werken. 

Voor wie is de PLUS-verzekering?

Onze PLUS-verzekering is voor werknemers uit de agrarische en groene sector, waarvan de werkgever de BASIS-verzekering bij ons heeft afgesloten. Werknemers krijgen dan automatisch een polisblad. U kunt uiteraard ook kiezen niet deel te nemen.

Wat houdt de PLUS-verzekering in?

 • 10% van het verzekerd jaarloon tijdens de 27e tot en met de 52e ziekteweek
 • 15% van het verzekerd jaarloon tijdens de 53e tot en met de 104e ziekteweek
 • 10% van het verzekerd jaarloon als de werknemer arbeidsongeschikt is (maximaal vijf jaar lang vanaf de eerste WIA-dag)
 • dekking bij een WGA-hiaat

We gaan er wel van uit dat u meewerkt aan uw re-integratie. De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat de werkgever opgeeft. Verrekend hierin zijn extra toeslagen als:

 • overwerk
 • winstdeling
 • vakantiegeld 

Wat is 'geclausuleerd'?

Dat betekent dat aan de uitkering een voorwaarde zit. Namelijk dat de zieke werknemer:

 • meewerkt aan re-integratie
 • voldoet aan verplichtingen in de wet Verbetering Poortwachter 

Kom ik als deels arbeidsongeschikte in aanmerking voor een PLUS-uitkering?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen onder voorwaarden in aanmerking voor een PLUS-uitkering. Hierbij houden wij rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

Ben ik oververzekerd als ik al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb? 

Dat is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn een aanvulling op wat de PLUS-verzekering verzekert. Wilt u zekerheid? Vergelijk de voorwaarden van beide verzekeringen dan goed. De voorwaarden van de PLUS-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan mijn partner ook een PLUS-verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor werknemers uit de agrarische en groene sector waarvan de werkgever de BASIS-verzekering heeft afgesloten. Uw partner kan wel de Individuele PLUS-verzekering afsluiten.

Wat is het WGA-hiaat?

Het WGA-hiaat ontstaat vaak tijdens de WIA. Het WGA-hiaat is de inkomensachteruitgang wanneer u van uw WGA-loongerelateerde uitkering overgaat naar:

 • de WGA-vervolguitkering
 • de WGA-loonaanvullingsuitkering

Dit inkomensverschil betekent vaak een flik gat in uw inkomen. Zonder de PLUS-verzekering vallen inkomsten soms terug tot wel 30% van het salaris voor ziekte. Komt het inkomen door een WGA-hiaat onder 70% van het verzekerd jaarloon? Dan vult de PLUS-verzekering inkomsten aan tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon. Houdt het WGA-hiaat aan? Dan keren wij uit tot uw AOW-leeftijd. Sazas hanteert hierbij als bovengrens de leeftijd van 70 jaar. Voor ziektegevallen met een eerste ziektedag gelegen voor 1 januari 2018 hanteert Sazas hierbij als bovengrens de leeftijd van 67 jaar.

De werkgever zegt de BASIS-verzekering op, blijven werknemers deelnemen aan de PLUS-verzekering?

Nee, deelname aan de is alleen voor werknemers uit de agrarische en groene sector waarvan de werkgever een Sazas BASIS-pakket heeft. Werknemers kunnen dan wel een individuele PLUS-verzekering afsluiten.

Mijn werkgever sluit volgend jaar een andere verzuimverzekering af, kan ik mijn PLUS-verzekering aanhouden?

Ja dat kan, de PLUS-verzekering vervangt u door een Individuele PLUS-verzekering.

Hoe neemt een werknemer deel aan de PLUS-verzekering?

Werknemers krijgen automatisch een polisblad als de werkgever een BASIS-verzekering afsluit.

Hoe kan een werknemer de PLUS-verzekering opzeggen?

Opzeggen kan:

 • na aanmelding door de werkgever op MijnSazas voor de verzuimverzekering
 • per 1 januari van elk kalenderjaar (opzegtermijn van twee maanden)
 • per dag als de verzekering is verlengd (opzegtermijn van één maand)
 • binnen twee maanden na ontvangst van de eerste polis 

Opzeggen doet u schriftelijk bij uw werkgever en bij Sazas: 

Sazas
Postbus 2010
3440 DA Woerden 

Kan een werknemer die de PLUS-verzekering opzegt weer deelnemer worden?

Ja, maar alleen per 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging. Voorwaarde is wel dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is op de gewenste ingangsdatum. De werkgever meldt de werknemer opnieuw aan via info@sazas.nl. Vermeld dan dat het gaat om een hernieuwbare deelname. 

Mijn werknemers moeten zich handmatig uitschrijven voor de PLUS-verzekering als zij dit niet willen. Kan dit niet anders?

Wij hebben bewust gekozen voor deze methode om de werknemers te beschermen. Zij hebben recht op een goede aanvulling. Door handmatige uitschrijving moeten zij bewust kiezen geen gebruik te maken van dit recht.

Ik ontving een polisblad voor de PLUS-verzekering, maar ik werk niet meer bij deze werkgever. Wat moet ik doen? 

De begeleidende brief stuurt u kosteloos naar ons terug. Vermeld hierop de datum waarop u uit dienst bent gegaan. Het polisblad kunt u vernietigen. 

OWM Sazas u.a. 
T.a.v. Acceptatie en Polisbeheer 
Antwoordnummer 2616
3440 VC Woerden 

De brief kunt u ook naar ons mailen: info@sazas.nl

Ik ontving een royementsbewijs van de PLUS-verzekering, maar ik ben nog in dienst. Hoe kan dit?

Deelname kan alleen als uw werkgever bij ons is verzekerd. Waarschijnlijk heeft uw werkgever de BASIS-verzekering opgezegd.


Wat kost de PLUS-verzekering?

Het premiepercentage is 0,90%. Op jaarbasis betekent dit 180 à 200 euro aan brutopremie voor een gemiddelde voltijdse werknemer. Per maand is dat tussen de € 15,00 en € 17,00. Bent u langdurig ziek? Dan ontvangt u in het tweede halfjaar van de ziekte een uitkering uit de PLUS-verzekering: 10% op uw loon. Bij een maandsalaris van €2.000,- hebt u binnen een maand deze premie terugverdiend.

Op welk loon mag ik het premiepercentage inhouden?

De PLUS-verzekering is een collectieve verzekering en is gekoppeld aan:

 • het dienstverband
 • BASIS-verzekering

De PLUS-verzekering is alleen voor werknemers uit de agrarische en groene sector waarvan de werkgever een Sazas BASIS-verzekering heeft. De werknemerspremie van 0,90% mag u inhouden op het brutoloon (vóór afdracht van loonheffing en sociale premies). Als het opgegeven verzekerd jaarloon € 20.000,- is, dan houdt u €18,00 per maand in (€ 20.000,- x 0,90%). 

PLUS-uitkering en inhouding loonheffing en sociale premies

De PLUS-uitkering keren wij netto uit aan de verzekerde werknemer. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname is gekoppeld aan het dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking. De premies die de werknemer heeft betaald, gebruikt deze als aftrekpost voor belastingen.

Vindt er ook uitkering plaats bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, er vindt ook uitkering plaats als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.


Is er sprake van uitloop bij het beëindigen van dienstverband?

Nee, dan vervalt de PLUS-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de PLUS-verzekering. Heeft u de WIA-beschikking van het UWV ontvangen? Neem dan direct contact met ons op om te kijken of u recht hebt op een WIA-aanvulling uit het PLUS-pakket.

Mijn werkgever betaalt mijn Sazas-uitkering volledig door. Waarom moet ik mijn rekeningnummer naar Sazas sturen?

Kunt u door ziekte langer dan zes maanden niet werken? Dan hebt u eventueel recht op een aanvulling uit de PLUS-verzekering. Deze aanvulling maken wij rechtstreeks aan u over. Omdat wij geen betalingsgegevens van u hebben, vragen wij u deze te sturen.

Ik ben ziek en mijn werkgever gaat een andere verzekering afsluiten. Heeft dit gevolgen voor mijn uitkering vanuit de PLUS-verzekering?

Nee, als uw werkgever zijn BASIS polis beëindigt, heeft u gewoon nog aanspraak op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is wel dat de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid binnen de periode van de verzekering valt. 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie