Levensloopstress: wat is het en wat kunt u eraan doen?

Een nieuwe oorzaak van verzuim is verzuim door het dagelijks leven, ook wel levensloopstress genoemd. Maar wat houdt dit nieuwe type stress in? Mensen doorlopen verschillende fases in het leven, zowel in het werk als privé, met de daarbij behorende problemen. Deze problemen verschillen tussen eerste baan en pensioen. En die problemen veroorzaken stress. Levensloopstress.

Privéproblemen tijdens de loopbaan variëren van schulden tot echtscheiding. Het ene probleem heeft grotere impact op privé en werk dan het andere. Voor u als werkgever en uw medewerker is het een uitdaging om verzuim door deze vorm van stress te voorkomen.

Levensloopstress

Wat is de impact van levensloopstress?

Levensloopstress heeft een behoorlijke impact op uw medewerkers. Uit onderzoek van onze samenwerkingspartner Zorg van de Zaak blijkt dat in Nederland 82% van de werkende mensen in de afgelopen vijf jaar last te hebben gehad van levensloopstress. Het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%) werd het meest genoemd als oorzaak. Op een gedeelde tweede plaats stonden financiële problemen en mantelzorg (19%).
In bijna de helft van het totaal aantal aan verzuimgevallen spelen niet-medische factoren mee, wat geldt voor 70% van het aantal lang verzuimgevallen (vanaf zes weken of langer). Daarnaast werden de volgende gebeurtenissen gemeld als oorzaak voor verzuim: een ernstige ziekte van een ouder, de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding, het overlijden van een ouder en/of baanverlies/ontslag.
Bijna een vijfde heeft zich weleens ziekgemeld zonder te vermelden dat dit door moeilijkheden in de privésfeer kwam. En bijna vier op de tien medewerkers heeft weleens concentratieproblemen op het werk door hun privésituatie. Hieruit blijkt dat werk en privé moeilijk kunnen worden gescheiden.

Verzuim en verlof bij levensloopstress

Stress lijdt vaak tot verzuim. Maar soms is dit slechts gedeeltelijk of niet het geval, doordat medewerkers om verzuim te beperken of voorkomen verlof opnemen.
Medewerkers die de afgelopen vijf jaar verzuimden door levensloopstress namen het vaakst ziekteverlof. Vrouwen deden dit vaker dan mannen. Wel 28% nam daarnaast het regulier verlof (namelijk vakantieverlof) op en/of bijzonder verlof (26%). Verder kon een op de negen een beroep doen op het zorg- en calamiteitenverlof (11%). Ter compensatie van de afwezigheid nam 8% overuren op. Gezien deze cijfers is het de moeite waard om als werkgever te investeren in preventie tegen verzuim door levensloopstress.

Ervaringen op het werk bij levensloopstress

Medewerkers die stress ervaren, kunnen stressvolle situaties beter vermijden. De oorzaak van levensloopstress is vaak een situatie of gebeurtenis in het privéleven van iemand. Daarom is het belangrijk dat er geen extra stress is op de werkvloer. Toch is dit vaak wel het geval.
Een op de tien werkenden verwijt hun leidinggevende namelijk een te lang verzuim. Ze vinden dat hun leidinggevende iets had kunnen doen om de periode van hun verzuim te verkorten.
Daarnaast zijn ze van mening dat collega’s vaker begrip hebben voor verzuim dan hun leidinggevende. Sommigen ervoeren zelfs druk van hun werkgever om snel weer aan het werk te gaan.
Daar staat tegenover dat ruim de helft steun kreeg om sneller weer aan het werk te gaan. De ondersteuning kwam van de leidinggevende, collega’s, een psycholoog, externe bedrijfsarts of de huisarts. Bij langer durend verzuim kregen medewerkers vaker steun of hulp.

Wat kan ik voor mijn medewerker doen bij levensloopstress?

U kunt als werkgever iets betekenen voor uw medewerker die last heeft van levensloopstress. Merkt u dat uw medewerker zich anders gedraagt dan anders? Ga dan regelmatig samen in gesprek over vitaliteit met het oog op duurzame inzetbaarheid. Geef aan dat u zich zorgen over uw medewerker maakt en vraag hoe het gaat. Bied hulp waar dat mogelijk is en verwijs naar de huisarts of het preventief spreekuur. Een meerderheid van de medewerkers vindt het belangrijk dat ze hun problemen kunnen bespreken met hun leidinggevende. Werk en privé gescheiden houden is voor de meeste medewerkers een probleem. U kunt hen helpen om hier een evenwicht in te vinden door ze op de werkvloer te ondersteunen. Dit kan door uw medewerker bijvoorbeeld flexibele werktijden, de mogelijkheid voor thuiswerken of zorgverlof aan te bieden Door vroeg onbalans te signaleren, kunt u misschien verzuim voorkomen.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: