BeZaVa in het kort

BeZaVa toegelicht

Wet BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. BeZaVa is op 1 januari 2013  ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de wetswijziging met de laatste maatregelen afgerond.

Waarom Wet BeZaVa?

In het afgelopen decennium is het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA fors gedaald. Het gevoerde beleid door middel van de Wet verbetering Poortwachter (WVP), de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wet VLZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Uit evaluatie blijkt echter dat dit effect vooral is opgetreden bij werknemers met een vast dienstverband.

Voor degenen met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) heeft het gevoerde beleid dit effect niet gehad.  Vooral op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect. Het langdurig ziekteverzuim en instroom in de Wet WIA van deze groep ligt nog steeds op een onverminderd hoog niveau en stijgt bovendien. In de ogen van de regering is dit ongewenst en zijn maatregelen gewenst om dit terug te dringen. Daarvoor is de wet BeZaVa ingevoerd.

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen

De overheid wil vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen. Ook wordt met BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid.

BeZaVa richt zich op vangnetters zonder werkgever

Vangnetters zonder werkgever zijn zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben zoals:

  • Zieke WW-gerechtigden;
  • Zieke uitzendkrachten;
  • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte. (Dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager);
  • medewerkers die binnen vier weken na einde van de arbeidsovereenkomst ziek worden. Voor deze groep geldt een belangrijke uitzondering: als aan een medewerker een WW-recht is toegekend, dan valt hij buiten de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever.

    In het kader van de BeZaVa wordt alleen de schadelast van deze twee laatste groepen aan de werkgever toegerekend.

Terug naar homepage

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie