Privacy

Bent u medewerker?
Lees meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bent u werkgever?
Lees dan onderstaande privacyverklaring.

Sazas, voluit: de Onderlinge Waarborgmaatschappij Sazas u.a, is een inkomensverzekeraar die producten en diensten aanbiedt. Om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan en uit te voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met uw persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om. In deze privacyverklaring leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen, welke we verwerken en waarom we dit doen.

 

Onderwerpen:

Beleid
Persoonsgegevens
Doel
- 1. Verzekeringsovereenkomst aangaan en uitvoeren
- 2. Onze relatie met u
- 3. Fraude en integriteit
- 4. Marketingactiviteiten
- 5. Analyses voor statistieken
- 6. Wettelijke verplichtingen
Website
Cookies
Beveiliging
Bewaren
Doorgeven van gegevens
Uw rechten
Vragen of klachten?
Bijlage 1. Overzicht cookies

 

Beleid

Sazas is uw verzuimspecialist en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken alleen de noodzakelijke gegevens en verstrekken deze alleen aan onze medewerkers en partners die daartoe bevoegd zijn. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving zoals de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars. De AVG is in mei 2018 ingevoerd en geeft u als persoon meer privacyrechten en ons als organisatie meer verantwoordelijkheden.

 

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens bevatten informatie over u. Dit is informatie die direct over u gaat, of naar u te herleiden is. Met deze informatie bent u te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder meer:
• uw naam
• uw adres
• uw telefoonnummer
• uw inkomsten

 

Doel

We hebben uw persoonsgegevens nodig om:

 1. (Verzekerings)overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 2. Relaties te beheren die uit deze overeenkomsten voortvloeien;
 3. Fraude te bestrijden en te voorkomen om de veiligheid en integriteit van Sazas en de verzekeringssector te waarborgen;
 4. (Marketing)activiteiten uit te voeren om de dienstverlening uit te breiden;
 5. Analyses uit te voeren ten behoeve van statistische doeleinden;
 6. Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Hieronder leest u wat dit precies inhoudt:

 

1. Verzekeringsovereenkomst aangaan en uitvoeren

Verzekeringsovereenkomst aangaan

 • Wij beoordelen uw aanvraag voor een verzekering op basis van de persoonsgegevens die u aan ons geeft. 
 • Sommige verzekeringen kunnen alleen worden afgesloten als wij op de hoogte zijn van uw strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens van maximaal acht jaar oud op het moment van uw aanvraag.
 • Ook zijn er verzekeringen waarbij wij u vragen een gezondheidsverklaring in te vullen. Onze medisch adviseur is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en is verantwoordelijk dat uw gegevens op de juiste manier verwerkt worden. Niemand anders binnen Sazas ontvangt uw gezondheidsgegevens.

Verzekeringsovereenkomst uitvoeren
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld onze administratie en om uw claim af te handelen.

Voor het aangaan en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst verwerken wij uw contactgegevens, gegevens over de verzekerde, betalingsgegevens, dienstverbandgegevens, claimgegevens, loongegevens, integriteitsgegevens en gezondheidsgegevens.

Klantportaal ‘Mijn Sazas’
Ons klantportaal ‘Mijn Sazas’ biedt u een overzicht van alle producten en diensten die u bij ons afsluit. Op één plek kunt u onder meer uw facturen en polisbewijzen inzien. Ook beheert en wijzigt u in ‘Mijn Sazas’ uw gegevens en die van uw medewerkers.

Als u ‘Mijn Sazas’ gebruikt, verwerken wij uw inloggegevens van uw ‘Mijn Sazas’-account, de specificaties van de producten en diensten die u bij ons afneemt en de eventuele wijzigingen die u doorvoert in uw gegevens of die van uw medewerkers.

 

2. Onze relatie met u

 • Als u vragen heeft of informatie wilt dan helpen wij u graag op onze website, per e-mail of telefoon. Om u hierbij zo goed mogelijk van dienst te zijn verwerken we uw contactgegevens, uw correspondentie en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn. Om de gemaakte afspraken goed uit te voeren en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen, informeren we u via onze website of per mail of telefoon.
 • Ook leggen wij telefoongesprekken soms vast om de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening te kunnen bepalen en evalueren. Dit doen wij voor de training, coaching en beoordeling van onze medewerkers. Als een gesprek wordt opgenomen, wordt u daarover vooraf geïnformeerd. Wij nemen het gesprek dan alleen op als u daar geen bezwaar tegen heeft. De opnames worden zo bewaard en beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en niet gemanipuleerd kunnen worden. Wij bewaren de opnames voor de duur van maximaal 90 dagen.

 

3. Fraude en integriteit

 • Klanten die fraude plegen benadelen niet alleen Sazas, maar ook u en de verzekeringssector in het algemeen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om fraude te bestrijden en te voorkomen. Hiernaast om de veiligheid en integriteit van Sazas en de verzekeringssector te waarborgen.
 • In het kader van fraudeonderzoek kunnen persoonsgegevens worden geregistreerd in het interne incidentenregister van Sazas. Als dat het geval is dan wordt de betrokkene daarover geïnformeerd.
 • Wij doen er alles aan om een verantwoord fraudebeleid te voeren. Daarom kijken we zorgvuldig welke risico’s we lopen voordat we klanten accepteren. Hiervoor kunnen wij uw gegevens bekijken en vastleggen in het Extern Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Hierbij geldt het privacyreglement van de Stichting CIS.

 

4. Marketingactiviteiten

Bij marketingactiviteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan onze nieuwsbrief en informatieve e-mails. U krijgt deze nieuwsbrief alleen als u dit van tevoren aangeeft. U kunt zich makkelijk afmelden voor onze nieuwsbrief en informatieve e-mails als u deze niet meer wilt ontvangen. Ook kunnen wij u op basis van uw interesses een aanbod doen voor één van onze producten en diensten. Voor deze marketingactiviteiten verwerken wij uw contactgegevens. Daarnaast worden gegevens die worden opgegeven in onze offertetool automatisch opgeslagen. Na afloop van de gestelde bewaartermijnen worden deze gegevens automatisch geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn.

 

5. Analyses voor statistieken

Meten is weten. We gebruiken daarom de gegevens van onze klanten om een breed inzicht te krijgen wat er binnen onze sector leeft en speelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een sectorbreed verzuimrapport. De gegevens in rapporten dienen een algemeen doel en zullen nooit naar u, als persoon of bedrijf, te herleiden zijn.

 

6. Wettelijke verplichtingen

Om aanspraak te maken op wettelijke regelingen moeten wij en u voldoen aan wettelijke plichten. Denk hierbij aan het verwerken van uw persoonsgegevens voor meldingen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV).

 

Website

Als u onze website bezoekt, verzamelen we uw gegevens en slaan deze op. Dit doen we met als enige reden om onze site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens die wij van u krijgen als u onze website bezoekt worden niet gekoppeld aan uw verzekeringsdossier. Uw gegevens worden ook niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. We nemen continu maatregelen om onze website veilig te houden en om misbruik te voorkomen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites gebruiksvriendelijker maken. Op onze website gebruiken we ook cookies. Er zijn twee verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke(functionele) cookies
 • Overige cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig om de site te laten werken. Deze cookies worden automatisch op uw apparaat opgeslagen. Met apparaat bedoelen we uw computer, laptop, tablet en telefoon.

Voor overige cookies hebben wij uw toestemming nodig. Overige cookies gebruiken wij onder meer om ons websiteverkeer te meten, om informatie persoonlijk te maken, te adverteren en om uw functies voor social media aan te bieden.

Hiervoor werken we samen met verschillende partners en met hen delen we informatie over hoe u onze website gebruikt. Als u diensten afneemt bij deze partners kunnen zij deze gegevens combineren met de informatie die ze al hebben over u. Onderaan deze privacyverklaring vindt u meer informatie over cookies en uw persoonlijke toestemming.

Als u niet wilt dat onze cookies worden opgeslagen op uw apparaat dan kunt u dat aangeven in de cookiemelding. Deze krijgt u te zien als u voor het eerst onze website bezoekt.

Het kan dat u na uw eerste bezoek aan onze website onze cookies heeft geaccepteerd, maar dat u achteraf toch de cookies wilt weigeren. U kunt dit altijd aanpassen via de link ‘Verander uw toestemming’ en ‘Instemming intrekken’. Deze links staan onderaan deze privacyverklaring. U wilt geen enkele website toestemming geven om cookies te plaatsen? Dat kan. U kunt cookies blokkeren van alle websites. Dit doet u via de instellingen van uw browser.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig en discreet met uw persoonsgegevens om. We nemen continu maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo kan niet iedere medewerker van Sazas bij uw gegevens. Alleen de medewerkers die door hun functie uw gegevens nodig hebben, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Deze medewerkers moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht.

Ook zijn onze servers streng beveiligd. Wij informeren u meteen als er sprake is van een datalek die gevolgen heeft voor uw vanwege uw gegevens. 

 

Bewaren

U zult zich vast afvragen hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Dat ligt aan het doel waarvoor deze zijn opgevraagd. Wij bewaren uw offertegegevens, als u besluit geen klant te worden, voor de duur van 6 maanden na vervaldatum van de offerte. Wij bewaren uw gegevens die u heeft doorgegeven bij het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst maximaal zeven jaar na het einde van de verzekeringsovereenkomst.

Soms moeten we volgens de wet persoonsgegevens langer bewaren. Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd. We mogen uw persoonsgegevens wel langer anoniem bewaren voor analyses en statistische doeleinden. Wij zijn hierin zorgvuldig en garanderen dat uw anonieme persoonsgegevens alleen voor dit doel worden gebruikt.

 

Doorgeven van gegevens

Soms besteden wij taken uit aan andere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Wij geven dan uw gegevens, of een gedeelte, door aan deze bedrijven. Dit gebeurt secuur en discreet. Om uw persoonsgegeven te beschermen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten met deze bedrijven. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over de beveiliging van gegevens. 

In bepaalde gevallen zijn we volgens de wet verplicht om uw persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld de politie, toezichthouders en Belastingdienst.
Wij geven alleen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als dit volledig klopt met wettelijke richtlijnen en de AVG.

 

Uw rechten

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien
 • Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen
 • Onder voorwaarden uw persoonsgegevens te laten verwijderen, oftewel het recht om ‘vergeten’ te worden
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens
 • Minder persoonsgegevens te laten verwerken
 • Uw persoonsgegevens op uw aanvraag door ons aan een andere organisatie over te laten dragen.

Als u een verzoek heeft of bezwaar wil maken, dan kunt u een mail sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming: fg@sazas.nl

Per post is ook mogelijk:

OWM Sazas u.a.
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 2010
3440 DA Woerden

Om misbruik te voorkomen dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw BSN-nummer en uw foto is afgeschermd. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming reageert uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek of bezwaar.

 

Vragen of klachten?

Ook voor vragen of klachten over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. We doen onze uiterste best om te zorgen dat u geen klachten heeft en om ontevredenheid bij u weg te nemen. Als u niet tevreden bent over de reactie van de Functionaris voor Gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de directie van Sazas.

Deze privacyverklaring geldt sinds mei 2018.

 

Bijlage 1. Overzicht cookies