Privacyverklaring
voor medewerkers

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daar is zelfs een speciale wet voor, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet bepaalt hoe bedrijven moeten omgaan met persoonlijke informatie van klanten en bezoekers.

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen 

Sluit u een verzekering af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Daarom delen we deze informatie graag met u. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, voor het automatisch afschrijven van uw premie of voor het betalen van een uitkering. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier, bijvoorbeeld via uw werkgever als het om een werknemersverzekering gaat. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • (verzekerings)overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • relaties te beheren die uit deze overeenkomsten voortvloeien;
 • fraude te bestrijden en te voorkomen om de veiligheid en integriteit van Sazas en de verzekeringssector te waarborgen;
 • (marketing)activiteiten uit te voeren om de dienstverlening uit te breiden;
 • analyses uit te voeren ten behoeve van statistische doeleinden;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten. 

Telefoongesprekken leggen we soms vast om de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening te kunnen bepalen en evalueren. Dit doen wij voor de training, coaching en beoordeling van onze medewerkers. Als een gesprek wordt opgenomen, wordt u daarover vooraf geïnformeerd. Wij nemen het gesprek dan alleen op als u daar geen bezwaar tegen heeft. De opnames worden zo bewaard en beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en niet gemanipuleerd kunnen worden. Wij bewaren de opnames voor de duur van maximaal 90 dagen.

De privacyrechten

De AVG geeft u als verzekerde een aantal rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit 
 2. Het recht op vergetelheid 
 3. Het recht op inzage
 4. Het recht op rectificatie en aanvulling
 5. Het recht op beperking van de verwerking
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Het recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat u het recht heeft om persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Papieren dossiers vallen er niet onder. Het gaat om persoonsgegevens die Sazas óf met toestemming van u verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren. Bij dit recht moeten wij de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

Het recht op vergetelheid

Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u erom vraagt. Als u hier gebruik van wilt maken, moet u zelf wel degene zijn van wie wij de betreffende persoonsgegevens wissen. U kunt dit dus niet voor een ander laten doen. In bijzondere omstandigheden kunnen wij geen gehoor geven aan uw verzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij de persoonsgegevens verwerken omdat wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen of wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van een lopende overeenkomst.

Het recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Bij inzageverzoeken laten wij u weten:

 • Waarom wij bepaalde gegevens verwerken;
 • Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen;
 • Aan welke organisaties wij uw persoonsgegevens doorgeven;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Als wij dat niet precies kunnen aangeven, moeten wij duidelijk kunnen maken welke criteria wij hanteren om een bewaartermijn te bepalen;
 • Welke privacyrechten u heeft: het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, en om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Van welke organisatie(s) wij persoonsgegevens hebben ontvangen als wij deze niet van uzelf hebben ontvangen.

Het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen

De AVG geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens aan te vullen. Wij zijn er verantwoordelijk voor, dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn en dat wij deze gegevens bijwerken en verversen als dat nodig is. Als de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn, dan zijn wij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Het recht om minder gegevens te laten verwerken

De AVG geeft u in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens. Dit recht staat omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Het geldt in een aantal situaties, bijvoorbeeld als de gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt. Alleen als wij gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, mogen wij de gegevens blijven verwerken. Als dat zo is, dan laten wij u dat weten. Zolang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, zullen wij vanzelfsprekend de gegevens niet verwerken. Uw belangen gaan dan voor.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Als u bezwaar heeft tegen onze reactie op uw verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u daar een klacht over hebt, dan kunt u uw bezwaar bij ons indienen. U kunt uw bezwaar dan binnen 30 dagen na ons antwoord op het verzoek, het genomen besluit of het ontstaan van een klacht over ons product of dienst indienen via:

OWM Sazas u.a. 
t.a.v. afdeling bezwaar
Postbus 2010 
3440 DA Woerden 

E-mail: fg@sazas.nl

Wij vragen u om:

 • duidelijk aan te geven wat het bezwaar of de klacht is;
 • een kopie van een geldig  legitimatiebewijs mee te sturen waarop het BSN nummer en de foto is afgeschermd, zodat misbruik voorkomen kan worden.

Wij nemen binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar of klacht een beslissing over de klacht en wij informeren u hierover.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Bij een verzoek kunt u een e-mail sturen of een brief aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

OWM Sazas u.a.
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Postbus 2010
3440 DA Woerden

E-mail: fg@sazas.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw BSN nummer en uw foto is afgeschermd. Onze FG reageert uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

Interne beroepsprocedure

Heeft u onze interne bezwaarregeling doorlopen, maar vindt u dat uw bezwaar of klacht niet goed is opgelost? U kunt  daartegen binnen 30 dagen in beroep gaan bij onze directie via:

OWM Sazas u.a. 
t.a.v. de directie
Postbus 2010 
3440 DA Woerden 

E-mail: directie@sazas.nl

Wij vragen u om duidelijk aan te geven waarom u vindt dat uw bezwaar of klacht niet goed is opgelost. De directie zal binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepschrift een beslissing nemen en informeert u daarover.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kunt u klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens melden.