Arbodienstverlening

Als werkgever bent u samen met uw medewerkers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en medewerkers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Met onze arbodienstverlening begeleiden wij uw zieke medewerker, met als doel: een snelle en gezonde terugkeer naar het werk. Wij vergoeden veel interventies en ondersteunen uw bedrijf bij hoog verzuim. Onze (regionale) arbodienstverlening voldoet aan de eisen die de Wet verbetering poortwachter aan u stelt. En met onze preventieve aanpak houden wij uw medewerkers vitaal.

Op deze pagina leggen we het volgende aan u uit: 

Arbodienstverlening Sazas

Wat is de Arbowet? 

In de Arbowet (voluit Arbeidsomstandighedenwet) staat dat u als werkgever beleid moet opstellen over de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Hiervoor is specifieke kennis en arbeidsdeskundigheid nodig. Dit heeft de werkgever meestal niet, of niet voldoende. Ook bent u door de Arbowet verplicht om deskundige hulp te regelen bij uw arbo- en verzuimbeleid. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen. Dit kan een gecertificeerde dienst zijn, die u adviseert over de organisatie van het werk, de gezondheid van uw medewerkers en uw specifieke arbobeleid.

De Arbowet is een zogenaamde kaderwet: dat betekent dat hierin geen concrete regels staan, maar alleen algemene richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven. Er komen vier onderdelen terug in de Arbowetgeving:

 • de Arbeidsomstandighedenwet;
 • het Arbobesluit;
 • de Arboregeling;
 • de Arbobeleidsregels.

Doel van de Arbowet 

Het doel van de Arbowet is het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen voor werkgevers en medewerkers.


Wat is een arbodienst?

Een arbodienst helpt u met het terugdringen van ziekteverzuim in uw bedrijf en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een arbodienst speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van uw zieke medewerkers, en helpt bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van uw verzuimbeleid.

Wat doet de arbodienst?

Een arbodienst wordt door de werkgever ingeschakeld als een medewerker ziek is. De arbodienst is er om onafhankelijk advies te geven aan werkgevers en medewerkers op ziektegebied. De arbo-arts kijkt hoe een medewerker zijn of haar werk nog kan doen en helpt bij de re-integratie.

Wat betekent arbo?

Arbo staat voor Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In deze wet staan regels voor werkgevers en medewerkers. Deze regels zijn er om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Welke taken heeft de arbodienst?

De arbodienst helpt uw zieke medewerkers verantwoord terug te keren naar het werk. Om precies te zijn, zijn de taken van een arbodienst als volgt: 
 • Verzuimbegeleiding: denk aan de inzet van een bedrijfsarts, waarbij rekening wordt gehouden met de verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.
 • Beperken van arbeidsrisico’s: de arbodienst geeft daarover advies en kan de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)  toetsen. 
 • Voorkomen van verzuim: de arbodienst kan bijvoorbeeld een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor u uitvoeren.
 • De arbodienst doet eventuele aanstellingskeuringen binnen uw bedrijf.
 • Soms doen arbodiensten nog meer, zoals het uitvoeren van een werkplekonderzoek of het verzorgen van de griepprik voor een bedrijf.

Soorten arboprofessionals

Een arbodienst beschikt over verschillende deskundigen, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsarts;
 • Preventiemedewerker;
 • Arbodeskundigen;
 • Vertrouwenspersoon;
 • Casemanager verzuim.

Wanneer arbodienst inschakelen?

U schakelt een arbodienst in als uw medewerker ziek is. Het is daarom als werkgever belangrijk om zo snel mogelijk aan een arbodienst of bedrijfsarts door te geven dat uw medewerker ziek is.


Wanneer is een arbodienst verplicht?

Een werkgever is sinds juli 2018 verplicht om hulp in te schakelen van een arbodienst. Volgens de Arbowet moet iedere werkgever in Nederland namelijk zorg bieden die passend is voor medewerkers. Ook moet de werkgever medewerkers goed begeleiden bij ziekte en voorlichting geven over arbeidsrisico's.

Voldoen aan de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verplicht u als werkgever om u samen met uw arbodienst in te zetten voor de re-integratie van uw zieke medewerker(s). Met onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet begeleiden we uw zieke medewerker vanaf de derde ziektedag.

Samen hebben we één doel: een gezonde terugkeer van uw medewerker(s) naar het werk. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter (ook wel Wet Poortwachter genoemd). Dat is nu eenmaal zo geregeld in de wet. Maar wij ondersteunen u daar maximaal bij.

Poortwachtergarantie

Op onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet geven wij onze Poortwachtergarantie: hiermee geven wij een garantie af op het feit dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Als UWV u een loonsanctie oplegt, voor onvoldoende inspanningen voor het oplossen van het verzuim, dan vergoeden wij deze sanctie. Voorwaarde is wel dat u al onze adviezen heeft opgevolgd.


Soorten arbodienstverlening: vangnet- of maatwerkregeling?

Er zijn twee soorten arbodienstverlening, namelijk de vangnetregeling of maatwerkregeling. Als u zich aansluit bij de arbodienst van Sazas, dan valt u onder de vangnetregeling. Wij leggen het verschil aan u uit:


Wat is een vangnetregeling?

Een vangnetregeling houdt in dat u als werkgever arbozaken regelt via een gecertificeerde arbodienst. U sluit dan een basiscontract af bij de arbodienst op grond van de 'vangnetregeling'. De arbodienst zal u dan bijstaan op het moment dat dit nodig is.


Maatwerkregeling en het basiscontract

Met de maatwerkregeling kan u zelf bepalen wie u ondersteunt bij de uitvoering van uw verplichtingen volgens de Arbowet. Met de maatwerkregeling bent u verplicht minimaal de hulp in te schakelen van één bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts voert de wettelijk verplichte arbotaken dan voor u uit.

Het is belangrijk dat de maatwerkafspraken over het uitvoeren van de arbotaken worden vastgelegd in het basiscontract. Ook bent u als werkgever verantwoordelijk voor het informeren van uw arbodienst over de gemaakte afspraken met arbodeskundigen.


Kiest u voor onze (regionale) arbodienstverlening Compleet?

Onze arbodienstverlening is onderdeel van onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet.

Voor kleinere bedrijven (met een loonsom tot 1 miljoen euro) hebben we ook de verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg, waarvan onze arbodienstverlening een standaard onderdeel is. Deze is speciaal gericht op kleinere werkgevers, om hen te helpen bij de re-integratie van zieke medewerkers en te beschermen tegen de financiële risico's van verzuim via onze Poortwachtergarantie.

Uit welke verzuimoplossingen u kunt kiezen hangt af van uw bedrijfssector. Meer weten over deze verzuimoplossingen en uw keuzemogelijkheden?

meer informatie

Gecertificeerde arbodienst

Het is verplicht voor werkgevers om zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Dit zijn meestal externe, onafhankelijke, arbodienstverleners. Er zijn ook interne gecertificeerde arbodiensten; dit is meestal het geval bij grote organisaties.


Kosten arbodienst per medewerker

Het jaartarief wordt berekend op basis van het (individuele) loon van uw medewerkers. Hiervoor geldt voor 2024 een minimumtarief van € 101,- en een maximumtarief van € 188,- voor arbopakket Compleet. ls de medewerker maar een gedeelte van het jaar in dienst geweest? Dan wordt het tarief naar verhouding vastgesteld. Voor arbodienstverlening Compleet is in 2024 het tarief 0,56% van de loonsom (excl. btw).


Heeft u interesse in onze arbodienstverlening?

Of wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan hieronder het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op dat aansluiten bij onze arbodienst alleen kan in combinatie met onze verzuimverzekering.