Eindafrekening

Antwoord op veelgestelde vragen over de optie van eindafrekening, hoe dit werkt en wat dit betekent voor het doorgeven van gegevens.


Veelgestelde vragen

Wat is de eindafrekening?

Kiest u voor eindafrekening? Dan kijken we achteraf naar de daadwerkelijke loonsom. Op basis van deze daadwerkelijke loonsom vindt dan achteraf een afrekening in premie plaats en eventueel (bij arbeidsongeschiktheid) een afrekening in verstrekte uitkering.

Welke gegevens moet ik gedurende het jaar nog wel doorgeven?

U geeft via MijnSazas wel nieuwe medewerkers aan ons door en u meldt medewerkers af van wie het contract is beëindigd. Loonwijzigingen doorgeven mag, maar hoeft niet. Als u (grote) correcties bij de eindafrekening wilt voorkomen, kunt eventuele grote wijzigingen in het loon doorgeven.

Wat kost de eindafrekening?

Kiest u voor eindafrekening? Dan geldt een absolute toeslag van 0,05% op de premie. Als wij naar aanleiding van de eindafrekening aanpassingen uitvoeren, berekenen wij geen rente.

Hoe kies ik voor eindafrekening?

Elk jaar in november kunt u kiezen voor eindafrekening voor het volgende kalenderjaar. Dit doet u via een handige tool die in die maand beschikbaar is in MijnSazas onder de knop 'Verzekering aanpassen'. De eindafrekening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar.

Hoe werkt eindafrekening?

Na afloop van het kalenderjaar geeft u de werkelijke jaarlonen door, met terugwerkende kracht. Dit loon staat in kolom drie van de individuele loonstaat. Op basis hiervan passen wij de gefactureerde premie aan en de uitgekeerde schade als dit nodig is. Welke (financiële) correcties kunnen volgen leest u in het antwoord op de volgende veelgestelde vraag.

Welke correcties kunnen volgen na eindafrekening?

Als de werkelijke jaarlonen na afloop van het kalenderjaar afwijken van de eerder opgegeven voorlopige jaarlonen, dan volgen er correcties.

Wanneer geef ik gegevens door voor de eindafrekening 2024?

De definitieve loongegevens over 2023 geeft u aan ons door van 1 februari 2024 tot 1 april 2024. De eindafrekening krijgt u dan bij uw factuur van april 2024. U krijgt hiervan automatisch bericht.

Waar vind ik het scherm voor de eindafrekening in MijnSazas?

De knop eindafrekening is alleen zichtbaar als u heeft gekozen voor de optie eindafrekening.

Moet ik de datum van indiensttreding van de medewerker doorgeven, of de begindatum van mijn verzekering?

Vul altijd de datum van de start van het contract in van uw medewerkers. Behalve als uw verzekering bij Sazas later is ingegaan: in dat geval vult u de begindatum van uw verzekering in.

Welk loon geef ik op?

Het werkelijke salaris uit kolom drie van de individuele loonstaat inclusief:

  • vaste vergoedingen (zoals vakantiegeld en een dertiende maand);
  • regelmatig overwerk.
Eenmalige beloningen brengt u bruto in mindering.

Kan ik de jaaropgave gebruiken voor de opgave van de lonen?

Het is niet verstandig om de jaaropgave aan te houden. Niet alle uitgekeerde vergoedingen vallen onder het Vast Verzekerd Loon. Zoals:

  • een eenmalige bonus;
  • incidenteel overwerk;
  • reiskosten.

Welk loon geef ik bij de eindafrekening op voor een zieke medewerker?

Is uw medewerker langer dan zes maanden ziek? En is het loon verlaagd volgens de CAO? Voor de eindafrekening geeft u dan altijd het oorspronkelijke loon door (dus omgerekend naar 100%).  In alle andere situaties geeft u het werkelijke loon door.

Welk loon geef ik bij de eindafrekening op voor een tijdelijke medewerker?

Geef dan de periode van het tijdelijke dienstverband aan ons door. En het totale loon dat in deze periode is verdiend, inclusief een eventuele vakantietoeslag. Wij zorgen voor de omrekening naar het jaarloon.

Waar vind ik de eindafrekening terug op de factuur?

De post eindafrekening staat als premie over het voorliggende kalenderjaar op uw factuur en kan op één factuur staan met de premie(s) voor het lopend kalenderjaar. Bij het op tijd aanleveren van de definitieve loongegevens (voor 1 april), wordt dit vermeld op de factuur van april.

Welk loon moet er ingevuld worden op de eindafrekening wanneer een medewerker ouderschapsverlof heeft gehad?

Heeft uw medewerker gebruik gemaakt van ouderschapsverlof? Dan moet u zoals altijd het totale loon door te geven. Dit is het loon x 12 maanden inclusief vakantiegeld. Het ouderschapsverlof heeft dus geen invloed op de eindafrekening.