Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers. Een goed of slecht idee?

Minister Asscher heeft vorige week bekend gemaakt dat het kabinet de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer wil verkorten tot 1 jaar.

Het is de bedoeling dat in het 2e jaar de individuele verantwoordelijkheid van de werkgever komt te vervallen en dat het risico collectief verzekerd wordt via het UWV. De nieuwe vrijwillige regeling richt zich op werkgevers met maximaal 10 werknemers.

Voor de agrarische en groene sector is dit een onwenselijk toekomstperspectief

De door Asscher voorgestelde regeling zal de huidige sectoraanpak voor preventie en verzuimbegeleiding ondergraven. De afgelopen jaren heeft de sector geïnvesteerd in een eigen sectorspecifieke aanpak voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie. Ondermeer wordt door de OWM Sazas in samenwerking met Stigas invulling gegeven aan een geïntegreerde ketenaanpak voor preventiezorg, verzuimbegeleiding, re-integratie en verzuimverzekering. Deze aanpak werd eind vorig jaar in het SER-advies en daarna in de kabinetsreactie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg nog geprezen als ‘voorbeeldig’ sectormodel.

De ketenaanpak heeft geleid tot laag verzuim in de agrarische en groene sector

Werkgevers in deze sectoren hebben daarmee een passend alternatief voorhanden om het financiële risico en de re-integratie verantwoordelijkheid onder te brengen in de 2 jaar doorbetaling bij ziekte. Door het 2e ziektejaar publiek te verzekeren, neemt de prikkel om het 1e jaar te investeren in re-integratie af. Daarbij is een dossieroverdracht voor begeleiding na het 1e ziektejaar voor werkgever en werknemer onwenselijk.

Voorstel zorgt voor stijging ziekteverzuim

Op dit moment blijkt uit de praktijk dat de investering in preventie en verzuimbegeleiding gedurende het 1e ziektejaar vaak leidt tot het herplaatsen van zieke werknemers in het 2e ziektejaar. Overdracht van de begeleiding naar een andere partij kan dit proces verstoren en zal dus tot een stijging van het verzuim leiden. Bovendien gaat het traject via het UWV voor veel extra administratieve rompslomp en kosten zorgen.

Gepubliceerd in 2015