Aantal keer gelezen:
 1353


Wat is wel en niet gedekt door de WGA ERD verzekering?

In dit artikel leest u wat onze WGA ERD-verzekering nu eigenlijk inhoudt. Wat is er wel en wat is er niet gedekt?


Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw medewerkers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker. WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.


Voor wie is deze verzekering?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle medewerkers aan waarvoor u medewerkerspremies moet afdragen. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Vrouwen-kijken-op-laptop.png

Hoe werkt het?

De te vergoeden loonkosten zijn gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Het verzekerd jaarloon moet overeenkomen met het actuele loon van de medewerker. Het actuele loon geeft u op bij aanmelding van deze medewerker en als dit loon wijzigt.


Keuze: re-integratie

We vergoeden kosten voor re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de medewerker eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.


Keu­ze: ju­ri­di­sche hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan helpen wij u daarbij. Onze experts weten precies hoe ze dit moeten aanpakken. Wij nemen het hele traject voor u uit handen. Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een medewerker omdat hij deze heeft aangereden. En de medewerkerdoor deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.


Let op:

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden. U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken. 


Wan­neer ke­ren wij niet of min­der uit?

Als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de medewerker arbeidsongeschikt is geworden. Komt een arbeidsongeschikte medewerker in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet onder deze verzekering.


Extra: advies

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de verzekering en voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Sazas geeft geen advies bij het al dan niet sluiten van de verzekering . Uiteraard voorzien wij u van zoveel mogelijk informatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kan maken. Het op deze manier aanbieden van een product heet Execution Only.


Ge­zond­heid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw medewerkers.


Pre­mie

Sazas telt de verzekerde jaarlonen bij elkaar op. Per medewerker geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage van de optelsom. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verhouding tussen vaste en tijdelijke medewerker. Het verzekerd jaarloon is het totaal van het standaard bruto salaris vermeerderd met de vaste toeslagen die gelden voor elke medewerker, zoals vakantietoeslag en eindejaars- en winstuitkeringen, ploegentoeslag, provisie en overwerk.


Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor uw verzekering. Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Bovenstaande is een samenvatting van onze WGA ERD-verzekering

In de algemene voorwaarden staat alles uitgebreid beschreven. U vindt deze bij onze downloads.


UWV of eigenrisicodrager? Sazas helpt

Per 1 januari 2017 zijn de regels voor het eigenrisicodragerschap WGA veranderd. Het kan daardoor interessant zijn te onderzoeken of het eigenrisicodragerschap WGA bij u past. Welke keuze voor u het beste is, hangt af van een aantal factoren. Sazas helpt u bij het maken van de keuze. Klik hiervoor op deze link

Gepubliceerd op 20 februari 2017

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: