PLUS-verzekering

Antwoord op veelgestelde vragen over onze Inkomen Gezond verzekering voor medewerkers in de MKB sector.


Veelgestelde vragen

Wat is de PLUS-verzekering?

Hoewel uw werkgever bij ziekte uw loon doorbetaalt, kunt u toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult uw inkomen aan als u langer dan zes maanden niet kunt werken.

Voor wie is de PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering is voor medewerkers uit de agrarische en groene sector, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Medewerkers nemen automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen hiervoor een polisblad. U kunt er als medewerker voor kiezen om niet deel te nemen, door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Wat kost de PLUS-verzekering?

Het premiepercentage is 1,18% (2021). Op jaarbasis betekent dit ongeveer € 350,- aan premie voor een gemiddelde fulltime medewerker. Per maand is dat iets minder dan € 30,-. Komt het (na een half jaar ziekte) tot een uitkering van 10% aanvulling vanuit de PLUS-verzekering? Dan verdient u deze premie binnen een maand terug.

Hoe hoog is de uitkering uit de PLUS-verzekering?

De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat uw werkgever aan ons opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

  • Overwerk
  • Winstdeling
  • Vakantiegeld
De hoogte van de uitkering is:

Worden op de PLUS-verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De PLUS-uitkering keren wij netto aan u uit. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname aan de verzekering is gekoppeld aan uw dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mij aanmelden voor de PLUS-verzekering?

Als uw werkgever een verzuimverzekering en de PLUS-verzekering afsluit bij Sazas, dan neemt u als medewerker automatisch deel aan de PLUS-verzekering. U ontvangt daarvan vanzelf een polisblad. Als u zelf ervoor kiest om niet deel te nemen, kunt u dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons doorgeven.

Waarom moet ik mij handmatig uitschrijven voor de PLUS-verzekering als ik deze niet wil?

Wij hebben bewust gekozen voor deze methode om u te beschermen. U heeft recht op een goede aanvulling. Door handmatige uitschrijving moeten u heel bewust kiezen om geen gebruik te maken van dit recht.

Hoe kan ik de PLUS-verzekering opzeggen?

Opzeggen kan:
- Via het afmeldformulier (deze vindt u op deze pagina bij 'Downloads' onderaan);
- Binnen twee maanden na ontvangst van het eerste polisblad;
- Per 1 januari van elk kalenderjaar (opzegtermijn van twee maanden);
- Per dag als de verzekering is verlengd (opzegtermijn van één maand).Als ik de PLUS-verzekering heb opgezegd, kan ik dan later weer deelnemer worden?

Ja, maar op z'n vroegst per 1 januari van het jaar na het jaar van opzegging. Voorwaarde is wel dat u niet arbeidsongeschikt bent op de gewenste ingangsdatum. Uw werkgever meldt u dan opnieuw aan via info@sazas.nl. Hij vermeldt daarbij dat het gaat om een hernieuwde deelname aan de PLUS-verzekering met uw naam en geboortedatum.

De PLUS-verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat u bij ziekte:

  1. meewerkt aan re-integratie;
  2. voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heb ik recht op een PLUS-uitkering als ik deels arbeidsongeschikt ben?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een PLUS-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan ik de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Ja, u kunt de betaalde premies gebruiken als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Als ik al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb, ben ik dan oververzekerd?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de PLUS-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de PLUS-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan mijn partner ook een PLUS-verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor medewerkers uit de agrarische en groene sector van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de PLUS-verzekering als mijn werkgever de verzuimverzekering beëindigt?

De PLUS-verzekering geldt alleen als uw werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de PLUS-verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de PLUS-verzekering als mijn werkgever de verzuimverzekering beëindigt?

  • bent u korter dan twee jaar ziek, dan stopt uw PLUS-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft u ziek, dan kunt u na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
  • Bent u op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft u een lopende PLUS-uitkering, dan blijft uw uitkering doorlopen. 

Blijft de PLUS-uitkering lopen bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Nee, dan vervalt uw PLUS-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de PLUS-verzekering. Heeft u de WIA-beschikking van UWV ontvangen? Neem dan direct contact met ons op om te kijken of u recht hebt op een WIA-aanvulling uit de PLUS-verzekering.

Wordt de PLUS-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.