Laat u geld liggen?

De wet- en regelgeving op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en subsidies is complex en constant aan verandering onderhevig.

De werkgever heeft een steeds grotere (financiële) verantwoordelijkheid. Als werkgever heeft u te maken met sociale lasten en andere personeel gerelateerde kosten. Benut u alle mogelijkheden voor compensatie voor loondoorbetaling en subsidies? Betaalt u niet teveel premie? Onze ervaring leert dat werkgevers elk jaar veel geld mislopen. Sazas kent de weg in deze complexe materie en kan u helpen u om financiële lasten te verminderen. Laat u geld liggen?

 • Weet u welke werknemers recht hebben op een ziektewetuitkering van het UWV?
 • Weet u wanneer u premiekorting kan aanvragen?
 • Weet u welke subsidies u kunt aanvragen voor uw medewerkers?

Financieel voordeel door premie-kortingen en compensatie voor loondoorbetaling

In de praktijk blijkt dat werkgevers premiekortingen en compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte veelal onbenut laten voor medewerkers met een AGH- of SFB-status. Het in kaart brengen van AGH en SFB statussen onder het personeel kan echter financieel zeer voordelig uitpakken.

Werknemers die in het verleden arbeidsongeschikt zijn verklaard, kregen tot 2006 een AGH-status (Arbeidsgehandicapt). Na 2006 werd een vergelijkbare status van kracht: de SFB-status (Structureel Functioneel Beperkt). In beide situaties geldt dat de medewerker een no-riskpolis heeft. Dat houdt in dat u looncompensatie krijgt wanneer u het loon van uw medewerker doorbetaald bij ziekte. Bovendien komt u als werkgever in aanmerking voor kortingen op sociale verzekeringspremies en zijn er diverse subsidies inzetbaar. Gemiddeld heeft 6% van de werkzame beroepsbevolking een AGH- of SFB-status. Afhankelijk van de sector waarin uw onderneming actief is, kan het percentage hoger zijn. Veel organisaties zijn nauwelijks op de hoogte van het feit dat zij mogelijk medewerkers in dienst hebben met een AGH- of SFB-status. Hierdoor worden veel premiekortingen en subsidies onbenut gelaten. De premiekortingen kunnen per medewerker met een AGH- of SFB-status EUR 2.042,- per jaar bedragen. In bepaalde gevallen lopen de financiële voordelen zelfs verder op.

Aspirantmedewerkers met een handicap of arbeidsongeschiktheidsverleden zijn niet verplicht de nieuwe werkgever hierover te informeren. Tenzij de functie niet kan worden uitgevoerd met de handicap van de aspirantmedewerker. Het belang van de medewerker aan arbeidsdeelname en privacy staan hierin voorop. Een medewerker is na twee maanden wettelijk verplicht om desgevraagd de werkgever te informeren over zijn mogelijke status als arbeidsgehandicapte. Na een dienstverband van twee maanden gaat tevens het belang van de werkgever gelden. De werkgever kan namelijk financiële voordelen ontlenen aan medewerkers met een AGH- of SFB-status.

Voor een werkgever is het niet altijd even prettig dit te vragen van de werknemer. Anderzijds is het voor de medewerker niet altijd even prettig om zijn status bekend te maken. Bovendien is het voor een werkgever veelal onbekend welke kortingen wanneer toepasbaar zijn. De Sazas WIA-expert is specialist op dit gebied en kan u hiermee helpen. De WIA-expert gaat graag voor u na of uw medewerkers een AGH- of SFB-status hebben en voor welke premiekortingen u in aanmerking komt. Bovendien inventariseren we of uw medewerkers een no-riskpolis hebben. Als dat het geval is, krijgt u compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte. Na het onderzoek zullen we u blijvend adviseren over de voordelen van de AGH-/SFB-status. We houden bij welke werknemers een no-riskpolis hebben en geven advies over de mogelijkheden bij ziekte. Bijvoorbeeld op het gebied het aanvragen van de Ziektewet-uitkering en het aanvragen van premiekorting.

Voor welke werknemers kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen?

In dienst en tóch een Ziektewet-uitkering

Voor sommige zieke werknemers met een dienstverband kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen. U kunt het loon verrekenen met de Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor:

 • Werknemers die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling.
 • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie.
 • Werknemers met een no-riskpolis.
 • Oudere, voormalig werkloze werknemers (Compensatieregeling).

De Ziektewet-uitkering duurt uiterlijk tot uw werknemer 2 jaar (104 weken) ziek is.

Niet (meer) in dienst

Als uw werknemer ziek wordt en niet (meer) in dienst is, kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen. Dit geldt voor:

 • Werknemers die uit dienst gaan tijdens ziekte.
 • Werknemers die ziek worden binnen 4 weken na einde dienstverband.

Heeft de werknemer geen werkgever en wordt hij ziek? Dan kan hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen. Hij moet zich uiterlijk de tweede dag ziek melden. Een medewerker van UWV neemt dan contact met hem op. Hij bespreekt met de werknemer hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. En of hij een Ziektewet-uitkering kan krijgen.

Werkt de werknemer als uitzend- of oproepkracht? Of heeft hij een fictief dienstverband? Dan ziet UWV hem ook als iemand zonder werkgever. Hij kan dan soms ook een Ziektewet-uitkering krijgen. Belangrijk is dat de werknemer zich zo snel mogelijk ziek meldt bij zijn uitzendbureau.

Er kunnen 2 situaties zijn:

 1. Staat in zijn contract een uitzendbeding? Dan geeft zijn uitzendbureau aan UWV door dat hij ziek is. Het dienstverband stopt en hij krijgt te maken met UWV. Hij kan een Ziektewet-uitkering krijgen en hij maakt met UWV afspraken over zijn re-integratie.
 2. Staat in zijn contract geen uitzendbeding? Hij krijgt dan meestal geen Ziektewet-uitkering van UWV. Het uitzendbureau betaalt het loon tijdens ziekte door. Ook is het uitzendbureau verantwoordelijk voor de re-integratie. Kijk voor meer informatie hierover op www.uww.nl.

Voorkom sancties en meld uw werknemers tijdig ziek bij UWV en Sazas!

Gevolgen werkgever bij WIA instroom

Na twee jaar ziekteverzuim komt de werknemer bij het UWV voor zijn WIA-keuring. Aan het doorbetalen aan loon komt dan wellicht een einde, maar niet aan de kosten voor de werkgever. Sterker nog, als de werknemer na twee jaar ziekte in de WGA komt, is de werkgever nog maximaal 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van deze werknemer!!

De werkgever betaalt deze uitkeringslast indirect als hij voor de WGA bij het UWV zit. De werkgever betaalt dan een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van de instroom van de eigen werknemers in de WGA. Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie activiteiten van de werknemer. Een werkgever kan ook kiezen om het eigen risicodrager voor de WGA te worden. Een werkgever verzekert het risico dan weer bij de private verzekeraar met een WGA eigen risicodrager polis. De werkgever die eigenrisicodrager is, is wel zelf 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen!

Consequenties werkgever met WIA/WGA werknemer

Per WGA categorie treft u hieronder wat de consequenties zijn voor de oude werkgever:

 • WGA < 35% De werknemer ontvangt geen uitkering. Dit betekent dat de werkgever niet wordt doorbelast voor eventuele WGA – lasten. Indien werknemer gedeeltelijk hervat is in zijn oude werkzaamheden (geen nieuw arbeidsovereenkomst) en werknemer valt binnen 5 jaar uit met dezelfde klachten, kan er een ophoging WGA plaatsvinden. Deze ophoging wordt dan wel aan de werkgever doorbelast. De loondoorbetalingsverplichting voor werkgever stopt echter op het moment van ziek worden. Als werknemer wel een nieuw arbeidsovereenkomst heeft gekregen, geldt opnieuw de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken voor werkgever.
 • WGA 35-80% De werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden twee jaar later maximaal 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie bij werkgever in rekening gebracht. Bij het in dienst houden van de werknemer ontvangt de werkgever echter 1 jaar premiekorting en gedurende vijf jaar is er sprake van een No-Risk Polis. Een No-Risk polis houdt in dat de werkgever de loondoorbetalingsverplichting (tot maximum dagloon) bij ziekte door het UWV krijgt gecompenseerd.
 • WGA 80-100% De werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden twee jaar later maximaal 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie bij werkgever in rekening gebracht. Bij het in dienst houden van de werknemer ontvangt de werkgever echter 1 jaar premiekorting en gedurende vijf jaar is er sprake van een No-Risk Polis. Een No-Risk polis houdt in dat de werkgever de loondoorbetalingsverplichting (tot maximum dagloon) bij ziekte door het UWV krijgt gecompenseerd. • IVA 80-100% De werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden niet bij de oude werkgever in rekening gebracht.

Kortingen en vrijstellingen

Heeft u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies werknemersverzekeringen of op een vrijstelling. U kunt ook recht hebben op een vrijstelling als u een uitkeringsgerechtigde voor maximaal 6 weken in dienst neemt. U kunt recht hebben op de volgende premiekortingen of -vrijstellingen:

 • Premievrijstelling oudere werknemers.
 • Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers.
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers.
 • Premiekorting jongere werknemers.
 • Premievrijstelling marginale arbeid.

Vergoeding voorzieningen werkgever

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.

Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

 • Subsidie voor aanpassingen aan de werkplek.
 • Een mobiliteitsbonus: als u een werknemer met een WIA-uitkering in dienst heeft, kunt u korting op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf en/of de Ufo-premie toepassen als de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat. U kunt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar krijgen.
 • U mag werknemers jonger dan 18 jaar, of met een Wajong-uitkering een lager loon dan het minimumloon betalen (alleen als deze werknemer door ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert). De hoogte van het minimumloon vindt u op Actuele bedragen (www.belastingdienst.nl).
 • U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen als uw werknemer ziek wordt en hij korter dan 5 jaar geleden een WIA-uitkering heeft gekregen. Ook voor de werknemer zijn er voorzieningen die hij zelf kan aanvragen.

Mijn werknemer heeft een uitkering (gehad)

Sommige mensen komen niet zo makkelijk aan een baan. Oudere werknemers, mensen die al langer werkloos zijn en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of met een langdurige ziekte of handicap ervaren vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. UWV stimuleert werkgevers om deze mensen in dienst te nemen. Uit onderzoek blijkt dat zij vaak zeer gemotiveerd zijn. Neemt u iemand met een uitkering in dienst? Dan gelden er speciale regelingen en financiële voordelen, zoals premiekorting en mogelijk een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Vraag eerst aan uw werknemer of hij een uitkering heeft of heeft gehad. Of dat hij een langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk. U doet dit met het formulier Vragen over uitkering of belemmering bij werk. Wist u dat? Ook als u al iemand met een uitkering in dienst heeft, zijn er speciale regelingen en voordelen. Zodat uw werknemer zijn werk met plezier kan doen, en u minder zorgen heeft over mogelijke financiële risico’s.

Regelingen als een werknemer met een uitkering in dienst neemt

 • proefplaatsing;
 • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis);
 • regelingen mobiliteitsbonus bij in dienst nemen werknemer;
 • vergoeding voorzieningen werkgever;
 • jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
 • jonggehandicaptenkorting (Wajong) verrekenen;
 • minder loon betalen (Wajong);
 • aanvullende uitkeringen Overheid en Onderwijs;
 • scholingsvoucher;
 • plaatsingsfee voor intermediairs;
 • premievrijstelling oudere werknemers;
 • premiekorting in dienst nemen oudere werknemers;
 • premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers;
 • premiekorting jongere werknemers;
 • premievrijstelling marginale arbeid.

Gepubliceerd op 14 november 2014
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: