De Poortwachtergarantie: een fantastisch voorbeeld van onze ketensamenwerking!

Op 1 januari 2017 is het dan zover. We gaan 'live' met de Poortwachtergarantie. Lucy Beld, Arbeidsdeskundig Adviseur bij Stigas, vertelt wat de Poortwachtergarantie inhoudt en wat de voordelen voor u als werkgever zijn.

'Kortgezegd houdt de Poortwachtergarantie in dat werkgevers door Sazas en Stigas geen loonsanctie van het UWV krijgen opgelegd mocht bij een WIA aanvraag het UWV oordelen dat er onvoldoende inspanningen geleverd zijn om tot een toekenning van de WIA uitkering te kunnen komen. De Poortwachtergarantie geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2017.


Om voor de Poortwachtergarantie in aanmerking te komen gelden wel enkele voorwaarden. Het komt erop neer dat de werkgever die zijn zaakjes netjes op orde heeft en dus voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen rondom Arbo en verzuim met de Poortwachtergarantie wordt beloond. Dit betekent dat gekeken wordt of hij zich houdt aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgt. De Poortwachtergarantie is gekoppeld aan het Verzuimpakket Compleet van Sazas.


Ketenaanpak

Het is nogal wat om zo’n garantie af te durven geven. Sazas en Stigas zijn dan ook overtuigd van de kwaliteit van de gezamenlijke ketenaanpak. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt dit op de rails te zetten. Het overleg daarover heeft de samenwerking met de ketenpartners alleen maar verstrekt.

Sazas geeft de garantie af en Stigas voert de regie op het proces, waarbij we niet alleen het proces zelf bewaken, maar ook onze partners, providers en werkgevers aansturen op het tijdig en op de goede manier inzetten en uitvoeren van acties in de verzuimbegeleiding. Dit in nauwe samenwerking met speciaal voor onze branche opgestelde professionals van Zorg van de Zaak.

Nu was het voor mij van het begin af aan duidelijk dat we hier vorm en inhoud aan konden geven. We werken tenslotte al een flink aantal jaren conform de eisen die de wetgever aan werkgevers stelt, vastgelegd in de zo mooi genaamde “Wet Verbetering Poortwachter”. Die wet heeft best veel goeds gebracht maar tegelijkertijd ook werkgevers, zeker als je niet zo vaak te maken hebt met langdurig verzuim, opgezadeld met veel ingewikkelde verplichtingen, acties en verslagleggingen.

En natuurlijk  niet te vergeten het risico om na twee jaar ziekte ook nog geconfronteerd te worden met een loonsanctie. Geen pretje als je voor je gevoel alles hebt gedaan wat je kon.  We zijn echter zó overtuigd van onze werkwijze en dat we daarmee loonsancties kunnen voorkomen, dat in het geval u toch een loonsanctie krijgt opgelegd, Sazas die voor zijn rekening neemt.

Nieuwe digitale branche RI&E

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we voorkomen dat werknemers uitvallen. En daarom hebben we ook onder andere de voorwaarde gesteld dat je als werkgever moet beschikken over een actuele RI&E. Hét instrument om op voorhand risico’s in kaart te brengen, verbeteringen door te voeren en daarmee ook preventief te werk gaan. En ook daarin lopen we voorop met de nieuwe digitale branchegerichte RI&E. Dat is nu zo mooi aan die keten! In één lijn werken aan preventie, verzekeren, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat maakt ons sterk!'

Gepubliceerd op 15 november 2016