Hoe ontzorgt de
MKB verzuim-ontzorgverzekering?

In twee eerdere artikelen (lees hier een en twee) vertelden we hoe Sazas invulling geeft aan de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Inmiddels hebben wij onze MKB-verzuimverzekering gereed en hebben wij het officiële keurmerk ontvangen voor het voeren van dit product. Dit betekent dat wij dit vanaf 1 januari 2020 gaan doen. 

In dit artikel gaan we dieper in op het onderdeel waar de verzekering zijn naam aan te danken heeft: het ontzorgen bij verzuim. Waarom komt de verzekering er, wat is het doel en wat gaat het inhouden? Ook kunt u uw gegevens achterlaten zodat wij contact met u kunnen opnemen voor meer informatie of een offerte.Waarom komt er een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De verplichtingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers moeten makkelijker, duidelijker en goedkoper. En er moet ondersteuning zijn bij de re-integratieverplichtingen. Dit moet voor het MKB de drempel verlagen om vast personeel in dienst te nemen. Om dit te bereiken heeft het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in december 2018 een vijftal maatregelen doorgevoerd. Een ervan is de MKB verzuim-ontzorgverzekering die per 1 januari 2020 voor het mkb beschikbaar moet zijn. 

Het doel van de MKB verzuim-ontzorgverzekering

De verzekering vangt niet alleen het financiële risico op van loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Werkgevers gaan met de verzekering ook maximaal ontzorgd en ondersteund worden bij de begeleiding van langdurig zieke medewerkers en bij de wettelijke verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het moet met name de kleinere bedrijven helpen, want voor deze groep is de impact van een langdurig zieke medewerker naar verhouding groot. 

Waar gaat de verzekering aan voldoen?

De overheid heeft in het convenant met de werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond voor Verzekeraars afspraken gemaakt over waar de verzuim-ontzorgverzekering minimaal aan moet voldoen. In de minimumvereisten is vastgelegd op welke manier de professionele dienstverlening, die onderdeel is van de verzekering, wordt ingericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de mate waarin het eigen verzuim wordt meegewogen in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De belangrijkste afspraken zijn:

 1. De verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof
  Volgt een werkgever de adviezen van de verzekeraar en de bedrijfsarts op, dan kan hij/zij er zeker van zijn dat aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter is voldaan. Legt UWV toch een loonsanctie op, dan hoeft de werkgever die niet te betalen. Deze wordt door de verzekeraar vergoed. 

 2. Dienstverlening gericht op re-integratie van een zieke medewerker zit standaard in het pakket.
  Bij re-integratieactiviteiten vanuit de Wet verbetering poortwachter en/of op advies van de bedrijfsarts worden geen extra kosten voor interventie in rekening gebracht.

 3. Ontzorging bij dreigend langdurig verzuim, door een -door een verzekeraar geaccepteerde- casemanager.
  Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een -door de verzekeraar geaccepteerde- casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie. 

 4. Geen onverwachte premiestijgingen.
  Het meetellen van het eigen verzuim wordt gemaximeerd bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar.

 5. De verzekeraar heeft inspraak in hoe het mkb met preventie en verzuim omgaat.
  In de polisvoorwaarden mag de verzekeraar voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat. Voorwaarde hiervoor is wel dat werkgevers in het mkb hieraan redelijkerwijs kunnen voldoen. 

Sazas en de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Wij bieden onze gecertificeerde MKB verzuim-ontzorgverzekering in combinatie met ons verzuimmanagementpakket Compleet vanaf half oktober aan. Door de certificering kunt u erop vertrouwen dat ons product aan alle eisen van het convenant voldoet en dat u maximaal ontzorgd bent. U kunt vanaf half oktober een offerte ontvangen. Als u het product bij ons afsluit, gaat deze op 1 januari 2020 in. Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen half oktober contact met u op voor meer informatie of voor uw persoonlijke offerte.