Loonkostenvoordeel: wat is het en wat kan het uw klanten opleveren?

Nemen uw klanten medewerkers in dienst die moeilijker aan werk komen? Dan heeft uw klant mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. Dit kan als uw klanten ouderen in dienst nemen of mensen met een arbeidshandicap. Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor de loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. In dit artikel leest u meer over het loonkostenvoordeel, voor welke medewerkers dit geldt en wat uw klanten hiervoor moeten regelen.
Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor medewerkers

Voor welke medewerkers kan uw klant loonkostenvoordeel krijgen?

Voor de volgende vier doelgroepen kunnen uw klanten loonkostenvoordeel krijgen:

  • Oudere medewerkers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die herplaatst worden;
  • Medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;


Twijfelt uw klant of een medewerker onder één van deze doelgroepen valt? UWV heeft voor de medewerker een keuzehulp gemaakt. Deze kan iedereen bekijken, ook u als accountant en de werkgever zelf. Bekijk de keuzehulp van UWV.

Via de keuzehulp ziet uw klant ook direct de voorwaarden voor de betreffende doelgroep te zien. Op de website van UWV kan uw klant ook de voorwaarden per doelgroep bekijken zonder keuzehulp.


Let op de termijn van 3 maanden

Als uw klant gebruik wil maken van het loonkostenvoordeel, is het verstandig om op tijd uit te zoeken of uw klant hier recht op heeft. Om aan te tonen of de medewerker aan de voorwaarden voldoet is een doelgroepverklaring vereist. Deze kan de medewerker zelf aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing. Na die periode kan de medewerker geen doelgroepverklaring meer krijgen. Deze doelgroepverklaring is nodig voor de loonkostenvoordeel aanvraag. Het is dus verstandig om al voor de start van het dienstverband aan te geven dat uw klant deze doelgroepverklaring wil ontvangen. De medewerker is niet verplicht om hieraan mee te werken.


Hoe kan de medewerker een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen?

De medewerker kan de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen bij UWV. Bekijk het formulier op de website van UWV. Is de medewerker 56 jaar of ouder en krijgt hij of zij een uitkering van de gemeente? Dan vraagt de medewerker de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aan bij de gemeente. De medewerker kan hiervoor niet het formulier van UWV gebruiken.


Hoe vraagt uw klant de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aan?

De medewerker kan de werkgever hiervoor machtigen. Hiervoor kan uw klant het formulier ‘Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’ gebruiken.


Let op loonkostenvoordeel bij herplaatsing

In de praktijk blijkt dat UWV geen doelgroepverklaring afgeeft als de betrokkene niet eerst een WGA-uitkering heeft ontvangen. Het is dus verstandig dat uw klant een medewerker niet direct herplaatst. Maar pas na een maand of langer, zodat hij of zij eerst een uitkering ontvangt. Als de medewerker binnen de wachttijd is gere-integreerd en na het einde van de wachttijd dit werk is blijven doen, is er geen recht op loonkostenvoordeel.


Hoe regelt uw klant het loonkostenvoordeel met de doelgroepverklaring?

De doelgroepverklaring van de medewerker bewaart uw klant in de loonadministratie. Uw klant of u als accountant dient het verzoek voor loonkostenvoordeel in via de loonaangifte. In de loonaangifte kunt u of uw klant de indicatie voor de aanvraag van het loonkostenvoordeel op “ja” zetten. UWV beoordeelt welke medewerkers in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel en voor welk bedrag. UWV berekent het totale loonkostenvoordeel voor het bedrijf. De Belastingdienst betaalt het bedrag aan uw klant uit.


Hoe hoog is het loonkostenvoordeel?

De bedragen die worden uitgekeerd verschillen per doelgroep. Aan loonkostenvoordeel ontvangt uw klant het aantal verloonde uren in het kalenderjaar vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde bedrag per verloond uur. Hier zit een maximum aan, dit is afhankelijk van de doelgroep.
Met de regelhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan uw klant berekenen hoe hoog het loonkostenvoordeel uitvalt.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Als de medewerker eerder de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, is de looptijd korter. Uw klant mag nooit eerder voor dezelfde medewerker loonkostenvoordeel hebben ontvangen. Uw klant krijgt de tegemoetkoming jaarlijks. Lees meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Samenvatting naar het loonkostenvoordeel in zes stappen:

 

Stap 1
De medewerker heeft een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel nodig. Uiterlijk binnen drie maanden na indiensttreding kan de medewerker de verklaring aanvragen. Gebeurt dat niet, dan loopt uw klant het loonkostenvoordeel mis. Zonder een doelgroepverklaring komt uw klant hier niet voor in aanmerking.

Medewerkers van 56 jaar en ouder met een uitkering van de gemeente vragen de doelgroepverklaring bij de gemeente aan. De verklaring toont aan dat de medewerker inderdaad een uitkering had voordat hij of zij bij in dienst kwam bij uw klant. Bij de andere doelgroepen vraagt de medewerker de verklaring bij UWV aan. De medewerker kan de doelgroepverklaring zelf aanvragen, of kan uw klant hiervoor machtigen.

Stap 2
De medewerker geeft uw klant een kopie van de doelgroepverklaring.

Stap 3
Uw klant bewaart de doelgroepverklaring in de loonadministratie.

Stap 4
Uw klant of u als accountant zet vervolgens in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het loonkostenvoordeel op ‘ja’. Let erop dat u de verloonde uren goed invult, anders loopt uw klant loonkostenvoordeel mis.

Stap 5
UWV controleert of de doelgroepverklaring geregistreerd is en stelt de tegemoetkoming vast. UWV geeft de hoogte van de tegemoetkoming door aan de Belastingdienst.

Stap 6
De Belastingdienst stuurt uw klant een beschikking en betaalt het loonkostenvoordeel aan uw klant uit medio september in het volgende kalenderjaar.


Ook interessant voor u: