Nieuwe maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt op korte termijn met maatregelen tegen achterstanden bij UWV. Er zijn namelijk nog steeds achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen. Zonder ingrijpen lopen deze steeds verder op. UWV kan de grote vraag naar sociaal-medische beoordelingen door verzekeringsartsen niet aan. Dit komt onder andere doordat de instroom in de WIA hoger is dan normaal en doordat UWV achterstanden heeft door de coronalockdowns. Daarnaast zijn er ondanks de inspanningen van UWV al langere tijd te weinig verzekeringsartsen. Gemiddeld moeten de WIA-aanvragers nu 18 weken op een eerste beoordeling wachten. Wettelijk staat daar 8 weken voor.

Nieuwe maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Deze maatregelen worden zo snel mogelijk ingevoerd en moeten ervoor zorgen dat er meer sociaal-medische beoordelingen afgehandeld worden. Ook is de minister bezig met maatregelen voor de middellange termijn. UWV was al gestopt met het terugvorderen van WIA-voorschotten. Deze regeling wordt verlengd tot eind 2023. Voor uw klanten betekent het dat de extra WGA-lasten (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) niet voor hun rekening komen.


Drie maatregelen op de korte termijn om achterstanden weg te werken

De minister komt met de volgende drie maatregelen op de korte termijn om achterstanden weg te werken:

  • Er komt een vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling bij 60-plussers. Daardoor duurt een beoordeling straks minder lang;
  • De arbeidsdeskundige mag straks ook de beoordeling doen bij 60-plussers. Dit ontlast de verzekeringsartsen en er kunnen zo meer beoordelingen worden afgehandeld;
  • UWV hoeft vijf jaar lang geen herbeoordelingen te doen bij volledig arbeidsongeschikten in de IVA-uitkering en in de Wajong. Hierdoor komt capaciteit vrij voor de wachtlijsten.

Wegwerken van de wachtlijsten belangrijk voor werkgevers

Het is voor uw klant belangrijk dat er duidelijkheid komt over hun zieke medewerkers. Dit krijgen ze door de beoordelingen. Het is daarom belangrijk dat deze op tijd plaatsvinden. Op het moment van de WIA-aanvraag hebben uw klanten vaak al bijna twee jaar het loon doorbetaald voor de zieke medewerker. Ook heeft uw klant zich ingespannen om de zieke medewerker te laten re-integreren naar passend werk. Door de WIA-beoordeling weet de werkgever of voor iemand ontslag aangevraagd kan worden.


Is de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling nadelig voor medewerkers of werkgevers?

De vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling heeft geen negatieve gevolgen voor medewerkers en werkgevers. Voor medewerkers leidt het namelijk niet tot een lagere uitkering. Ook uw klanten worden niet benadeeld. Want uitkeringen die zijn toegekend op basis van een vereenvoudigde beoordeling, worden niet aan eigenrisicodragende werkgevers doorbelast. Publiek verzekerde werkgevers krijgen geen Whk-premie[1] toegerekend. Tot slot kan uw klant of zijn medewerker altijd om een gewone beoordeling vragen als zij de vereenvoudigde beoordeling niet zien zitten.


Verlenging van de tijdelijke maatregel kwijtschelding voorschotten

Nog steeds ontvangen veel zieke (ex-)medewerkers een voorschot. Om medewerkers niet in de financiële problemen te brengen hoeven ze het voorschot niet terug te betalen als zij geen recht hebben op een uitkering, of als ze een lagere uitkering zouden krijgen. Deze tijdelijke maatregel wordt verlengd tot eind 2023. Uw klanten worden ook niet benadeeld: De extra WGA-lasten die ontstaan door de verlenging, wordt niet aan werkgevers toegerekend.


Drie maatregelen voor de middellange termijn

De mismatch tussen vraag en aanbod wordt niet opgelost door de korte termijn maatregelen alleen. Er is meer nodig. Daarom werken het ministerie en UWV samen maatregelen voor de middellange termijn uit. Dit moet ervoor gaan zorgen dat verzekeringsartsen sneller en efficiënter kunnen werken. Aan deze maatregelen wordt gedacht:

  • Mensen die al vijf jaar of langer volledig arbeidsongeschikt zijn (WGA 80 – 100) kunnen duurzaam arbeidsongeschikt verklaard worden, zonder herbeoordeling door een verzekeringsarts.
  • De arbeidsdeskundige kan de claimbeoordeling doen bij medewerkers die alweer deels werken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan bepaald op basis van het inkomensverlies.
  • Het duurzaamheidscriterium komt te vervallen en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten (IVA) wordt afgeschaft. Als verzekeringsartsen geen duurzaamheidsbeoordelingen meer hoeven te doen is de beoordelingstijd korter. Tegelijkertijd wordt verwacht dat uw klanten dan minder vaak een herbeoordeling aanvragen voor hun medewerkers.

Ook interessant voor u: