Nieuwe premiepercentages werkhervattingskas per 1 januari 2023

De nieuwe gedifferentieerde premies van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet 2023 zijn bekend. Op 1 september 2022 publiceerde UWV de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies voor de werkhervattingskas. De premie werkhervattingskas geldt voor werkgevers die publiek verzekerd zijn via UWV, dit geldt dus niet voor eigenrisicodragers. Per 1 januari 2023 zullen de nieuwe percentages ingaan. Wat betekent dit voor uw klant?

Nieuwe premiepercentages werkhervattingskas vanaf 1 januari 2023

Wat is de werkhervattingskaspremie voor 2023?

Elk jaar stelt UWV een gemiddeld premiepercentage vast voor alle takken van bedrijf of beroep. Dit wordt ook wel de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas genoemd. Deze gedifferentieerde premie is opgebouwd uit twee premieonderdelen: de WGA en de Ziektewet.


De WGA-premie stijgt in 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023. Het percentage gaat van 0,84% naar 0,87%. Dit komt omdat er meer mensen een WGA-uitkering gekregen hebben. Per sector zijn er verschillen in de premiepercentages. Voor de agrarische sector is het WGA-percentage in 2023 0,62%. Voor de bouwbedrijven is dat 0,80%.


De premie Ziektewet daalt in 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet daalt in 2023. Het percentage gaat van 0,68% naar 0,66%. Dit komt omdat de Ziektewet-lasten waarschijnlijk lager uitkomen dan eerder begroot was. Ook hier verschillen de premiepercentages per sector. Het percentage voor de agrarische sector is 0,23% en voor bouwbedrijven is dat 0,26%.


De beschikking van de Belastingdienst

Eind november 2022 krijgt uw klant de beschikking waarmee de premie voor 2023 wordt vastgesteld. U kunt deze beschikking voor uw klant controleren. Het controleren kan voorkomen dat er een te hoge premie wordt berekend. Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. UWV kijkt dus voor de premievaststelling van het jaar 2023 naar het aantal instromers in de Ziektewet of WGA van twee jaar geleden.


Wat is de gedifferentieerde premie werkhervattingskas?

De premie werkhervattingskas bestaat uit de som van de gedifferentieerde premie WGA én de gedifferentieerde premie Ziektewet. De hoogte van de premie wordt ook bepaald door hoe groot het bedrijf van uw klant is. Dat werkt als volgt: bij elke gedifferentieerde premieberekening komt er nog een opslag of een korting. Bij kleine werkgevers is hun premiepercentage gelijk aan die van de sectorale premies. Bij grote werkgevers zijn de gedifferentieerde premies gelijk aan de individuele premies. Middelgrote werkgevers betalen een premie die een gewogen gemiddelde is van een sectorale en een individuele premie. Hoe hoger de loonsom is van een middelgrote werkgever, hoe groter de invloed van de individuele premie. De invloed van de sectorale premie wordt dan kleiner.

Gratis voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid van een bedrijf. Daarin staat hoe het bedrijf omgaat met ziekteverzuim en welke regels er zijn. Als accountant kunt u uw klanten helpen bij het opstellen van verzuimbeleid. En wij helpen u daarbij met een voorbeeld van een verzuimprotocol. U kunt dit protocol kosteloos aanvragen.

In welke grootteklasse komen uw klanten in 2023?

Is de afbeelding niet goed leesbaar? Klik voor een grotere weergave op de tabel.

De indeling is op basis van de totale loonsom van uw klant. Er wordt gerekend met een gemiddeld premieplichtig loon. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau (CPB). In 2023 stijgt het premieplichtige loon naar € 36.200.

 • Als de loonsom ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon is, dan wordt een werkgever beschouwd als ‘klein’.
 • Als de loonsom > 25 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon is, dan wordt een werkgever beschouwd als ‘middelgroot’.
 • Als de loonsom > 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever beschouwd als ‘groot’.

Er zit ruim € 2,4 miljard in de werkhervattingskas

Alle premies die werkgevers samen voor de WGA en de Ziektewet betalen komen terecht in de werkhervattingskas. Met dit fonds kan UWV de eerste tien jaar van de WGA financieren voor medewerkers met een vast en flexibel dienstverband. Daarnaast financiert de werkhervattingskas de totale periode die medewerkers met een flexibel dienstverband (zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten) in de ziektewet zitten.

De verwachting is dat er € 1533 miljoen aan WGA-premiebaten binnenkomt in 2023. Voor de Ziektewet wordt € 904 miljoen aan premiebaten verwacht. Daarmee kunnen alle WGA en Ziektewetlasten voor 2023 gefinancierd worden.


Wat is de werkhervattingskas?

De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) valt onder de wet WIA. De WGA bestaat uit verschillende soorten verzekerden, soorten uitkeringen en uitkeringsfases. De werkhervattingskas financiert de uitkeringen voor twee groepen verzekerden:

Arbeidsongeschikten die een vast dienstverband hadden toen zij ziek werden; Arbeidsongeschikten die een flexibel dienstverband hadden toen zij ziek werden.

De werkhervattingskas financiert voor beide groepen de eerste tien jaar van de uitkering. Voor de WGA-vast, voor arbeidsongeschikten met een vast dienstverband, zijn dit uitkeringen die zijn ingegaan na 2006. Voor de WGA-flex, voor arbeidsongeschikten met een flexibel dienstverband, zijn dit de uitkeringen die zijn ingegaan na 2011.


Hoe wordt de premie WGA en ZW voor bedrijven berekend?

In de brochure van UWV 'Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023' leest u meer over de premies. Ook vindt u daarin rekenvoorbeelden voor kleine, middelgrote en grote werkgevers.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.


Ook interessant voor u:

 • Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

  Wat betekent de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter voor werkgevers?

  UWV presenteerde op 1 augustus 2022 een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven bij de begeleiding en terugkeer van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. In deze aangepaste versie zijn een aantal nieuwe regels opgenomen.
  nieuws
 • Whitepaper Voorbeeld Verzuimprotocol Voor Accountants, Tips Voor Uw Klanten

  Voorbeeld verzuimprotocol

  Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
  whitepaper