Uw klant helpen bij verzuimpreventie?
Zo doet u dat

Aantal keer gelezen:
 607

Met het voorkomen van ziekteverzuim kan uw klant veel geld besparen. Het is daarom belangrijk om verzuimpreventie met uw klant te bespreken. Daarnaast zijn werkgevers ook verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Maar hoe kan uw klant medewerkers veilig en gezond laten werken en verzuim voorkomen? In dit artikel leest u uit welke onderdelen een ziekteverzuimbeleid bestaat en leggen we uit wat uw klant kan doen om verzuim te voorkomen.

Help uw klant bij verzuimpreventie

Het opstellen van ziekteverzuimbeleid

Uw klant is verplicht om een arbobeleid te hebben. Verzuimpreventie, het voorkomen van ziekteverzuim, is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid. Verzuimpreventie begint met verzuimbeleid. In het verzuimbeleid beschrijft uw klant hoe hij of zij omgaat met ziekteverzuim.

Het ziekteverzuimbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:


Ziekteverzuimregistratie

Een goede verzuimregistratie helpt om inzicht te krijgen in het ziekteverzuim. De werkgever kan met de cijfers maatregelen nemen om verzuim te voorkomen en te verlagen. De cijfers helpen ook om het ziekteverzuimbeleid verder te verbeteren. Daarnaast is een goede verzuimregistratie een handig hulpmiddel om zieke medewerkers te begeleiden.

Voorbeeld Verzuimprotocol

Benieuwd hoe een verzuimprotocol eruit kan zien? Download het gratis voorbeeld verzuimprotocol. Als accountant kunt uw klanten helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor hun organisatie.
Verzuimprotocol aanvragen

Het verzuimprotocol

Onderdeel van het verzuimbeleid is het verzuimprotocol. In dit protocol staat wat er moet gebeuren als een medewerker zich ziekmeldt en als hij of zij weer beter is. Ook kunnen in het protocol afspraken staan over bijvoorbeeld:

 • De verzuimregistratie;
 • De begeleiding tijdens ziekte;
 • Contact met de bedrijfsarts en de arbodienst;
 • Re-integratie.

Uw klant beschrijft in het verzuimprotocol de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever. Hierdoor weet iedereen wat hij of zij moet doen bij verzuim.


Arbodienst of bedrijfsarts

De werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. In dit contract staan de rechten en plichten voor de werkgever, medewerker en de arbodienst. Iedere medewerker heeft het recht om de bedrijfsarts te bezoeken. Hij of zij hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan uw klant. Het bezoek is gratis en heeft als doel verzuim te voorkomen. Twijfelt de medewerker aan het advies van de bedrijfsarts? Dan kan de medewerker een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.


Begeleiding bij ziekte

Uw klant is verplicht om een casemanager aan te wijzen. De casemanager, bijvoorbeeld de leidinggevende, is het aanspreekpunt voor de medewerker. In het verzuimbeleid geeft de werkgever aan wie de casemanager is.


Verzuimpreventie

Een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid is verzuimpreventie. Dat betekent dat uw klant beschrijft hoe hij of zij verzuim probeert te voorkomen. Ook deze verplichting staat in de Arbowet. De werkgever moet aandacht besteden aan:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • Preventiemedewerker;
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
 • Een fijne werkplek.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De werkgever is verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hierin staat welke risico’s medewerkers lopen tijdens het werk. Als de risico’s duidelijk zijn, kan uw klant een Plan van aanpak maken. Hierin legt de werkgever uit hoe de risico’s worden aangepakt, wie dat doet en wanneer dat gebeurt.


Preventiemedewerker

Werken er bij uw klant 25 medewerkers of meer, dan is een preventiemedewerker verplicht.

De preventiemedewerker helpt bij het uitvoeren van de RI&E. Ook geeft hij of zij advies aan de ondernemingsraad of een andere personeelsvertegenwoordiging over het arbobeleid. In kleinere bedrijven mag uw klant zelf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren. 

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Medewerkers moeten naar de bedrijfsarts kunnen voor een PAGO. Dat staat in de Arbowet. Bij een PAGO onderzoekt de bedrijfsarts of de klachten van de medewerker door het werk komen.

In de wet staan regels hoe vaak een PAGO moet plaatsvinden. Er staat niet hoe vaak het onderzoek herhaald moet worden. Het is daarom verstandig dat uw klant dit bespreekt met de ondernemingsraad of een andere vertegenwoordiging van het personeel. In de Arbowet staat ook niet precies naar welke risico's gekeken moet worden. Dat hangt namelijk af van het soort werk.

Uw klant moet een PAGO bijvoorbeeld verplicht aanbieden als het gaat om:

 • Jeugdige medewerkers;
 • Nachtarbeid;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Beeldschermwerk;
 • Lawaai;

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Heeft de medewerker nog geen klachten dan kan een PMO uitgevoerd worden. Met een PMO kan verzuim worden voorkomen. Als het niet in de cao staat, mag de medewerker zelf bepalen of hij of zij dat wil.

Een fijne werkplek

Naast de verplichte onderdelen, kan uw klant meer doen om ziekteverzuim te voorkomen. Deze onderwerpen kunnen ook in het verzuimbeleid worden opgenomen. Uw klant kan bijvoorbeeld denken aan: 

 • Het bespreken van verzuim in het werkoverleg;
 • Stimuleren van vitaliteit;
 • Inzetten op duurzame inzetbaarheid;
 • Organiseren van leuke activiteiten.


Rol van de OR of andere personeelsvertegenwoordiging

Medewerkers hebben recht op inspraak op het te voeren arbobeleid. De ondernemingsraad (OR) of een andere vertegenwoordiging van het personeel hebben instemmingsrecht op:

 • de RI&E;
 • de afspraken over de arbodienstverlening;
 • de benoeming van de preventiemedewerker.

Sazas ondersteunt bij verzuimpreventie

Ziekteverzuimpreventie is een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid. Door de afspraken vast te leggen, kunnen uw klanten verzuim voorkomen. Ook kan de re-integratie sneller starten waardoor de zieke medewerker weer aan de slag kan.
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: