ZW-eigenrisico-dragersverzekering

Een medewerker die ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken na einde contract ziek wordt, kan een werkgever veel geld kosten. Uw klant betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan UWV. Het is voor een werkgever belangrijk dat een zieke ex-medewerker alle mogelijkheden benut om te werken en hierbij de juiste ondersteuning krijgt. En dat kan. Met onze ZW ERD-verzekering neemt de werkgever het heft in eigen hand, hij of zij wordt dan eigenrisicodrager voor de Ziektewet. In dat geval kan uw klant rekenen op goede begeleiding van zieke ex-medewerkers. Zo krijgt uw klant grip op de kosten.
Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) is een vangnetvoorziening voor zieke medewerkers die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen via loondoorbetaling. Een vaste medewerker heeft bij ziekte recht op (maximaal) twee jaar loondoorbetaling door de werkgever. Is een zieke medewerker niet in vaste dienst, dan kan het zijn dat hij of zij vanuit de Ziektewet recht heeft op een inkomen in de vorm van een ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als het contract van de medewerker afloopt tijdens ziekte of wanneer de medewerker een uitzendkracht- of invalkracht is. De uitkering is meestal 70% van het maximum dagloon en stopt (net als de loondoorbetaling bij ziekte) na maximaal 2 jaar.

UWV zorgt voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering én de re-integratie van de zieke medewerker. De uitkering wordt betaald uit premies die u als werkgever jaarlijks afdraagt.


Wat is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW erd)?

Als uw klant eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, betaalt hij of zij zelf de ziektewetuitkering (ZW-uitkering) en re-integratie van (ex-)medewerkers, die daarbij ziekte recht op hebben. Dus ook als ze niet meer werkzaam bij de werkgever zijn. Dit geldt voor een periode van maximaal twee jaar. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon.
Wordt uw klant eigenrisicodrager, dan betaalt hij of zij een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). De werkgever betaalt dan geen premiedeel ZW-flex (Ziektewet flex). Eigenrisicodrager zijn zegt het eigenlijk al: het brengt risico met zich mee. Met een ZW-eigenrisicoverzekering verzekert uw klant zich tegen het risico dat hij of zij loopt wanneer een ex-medewerker in de Ziektewet beland.


Voor wie is de ZW ERD verzekering?

De ZW ERD-verzekering is het meest interessant voor middelgrote mkb-bedrijven met zo’n 40 tot 200 medewerkers. Dit zijn namelijk de bedrijven die aanspraak maken op gedifferentieerde premies voor de Ziektewet.

De gedifferentieerde premies voor de Ziektewet worden bepaald aan de hand van het aantal medewerkers en de geschiedenis van ziekteverzuim binnen het. Simpel gezegd: hoe meer medewerkers en hoe meer zieke (ex-)medewerkers er zijn geweest, hoe hoger de premies.

Het worden van eigenrisicodrager voor de Ziektewet met de ZW ERD verzekering kan voor deze bedrijven een oplossing zijn. Werkgevers zijn dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van de ZW-uitkering en re-integratie van de zieke ex-medewerker.


Een medewerker gaat ziek uit dienst: de Ziektewet

Een medewerker gaat ziek uit dienst. Dit kan kosten met zich meebrengen. Wanneer krijgen werkgevers met de Ziektewet te maken?

Werkgevers hebben te maken met de Ziektewet voor:

 • medewerkers die ziek uit dienst gaan
 • medewerkers die binnen vier weken na einde contract ziek worden
 • medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan
 • medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires
 • uitzendkrachten die ziek worden waarvan een bedrijf geen vast contract heeft met het uitzendbureau
 • oproep- en invalkrachten die geen arbeidscontract hebben en ziek worden
 • medewerkers die ziek zijn vanwege orgaandonatie
 • medewerkers die ziek zijn vanwege zwangerschap en bevalling
 • medewerkers die onder de no-riskpolis vallen

Deze (ex-)medewerkers krijgen maximaal twee jaar een ziektewetuitkering. De werkgever betaalt hiervoor een ziektewetpremie aan UWV. UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en voor de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)medewerker. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt de werkgever een hogere ziektewetpremie omdat de (ex-)medewerker langer ziek is.

Het kan zijn dat na twee jaar ziekte UWV beoordeelt dat de ex-medewerker arbeidsongeschikt is en recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering. Belandt de ex-medewerker in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan wordt dit doorberekend in de WGA-premie voor maximaal tien jaar.

Als uw klanten deze kosten willen voorkomen, is het alternatief dat zij voor deze (ex-)medewerkers eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.


De voordelen van de ZW ERD-verzekering

 • Werkgevers zijn voor de maximale periode van twee jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid;
 • Wij ondersteunen uw klanten bij het bepalen van het recht op een uitkering, en de hoogte en duur daarvan. Wij betalen deze uitkering rechtstreeks aan de ex-medewerker;
 • Ook medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering;
 • Werkgevers zijn minder afhankelijk van UWV. Eigenrisicodragers behalen, onder meer door ondersteuning van de verzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten. De totale kosten zijn daardoor vaak lager;
 • Wij helpen uw klanten de grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid te vergroten;
 • Wij staan vanaf dag één voor de zieke ex-medewerker klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij richten onze aandacht op een zo snel mogelijke, maar haalbare en deskundige re-integratie;
 • Uw klanten krijgen van onze re-integratieservice hulp en advies bij de re-integratie. Daarvoor zetten wij ervaren deskundigen in, bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. Ook werken wij samen met re-integratiebedrijven;
 • Als er kosten gemaakt moeten worden om de ex-medewerker aan de slag te krijgen, dragen wij bij aan de kosten als deze lager zijn dan de baten;
 • De ZW-eigenrisicodragersverzekering kan aangevuld worden met de eigenrisicodragersverzekering WGA.

Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering?

Voor bepaalde medewerkers is het niet mogelijk om eigenrisicodrager worden. Het gaat om medewerkers die ziek zijn door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en medewerkers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap. Zij blijven verzekerd bij UWV en werkgevers blijven voor hen premie betalen aan UWV. 

Neem voor informatie over de dekking contact met ons op.


Premie

Werkgevers betalen één totaalpremie voor de verzekering inclusief de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van het percentage medewerkers met een tijdelijk contract of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en de totale loonsom.


Hoe kan uw klant eigenrisicodrager Ziektewet worden?

De aanvraag voor eigenrisicodrager Ziektewet verloopt eigenlijk hetzelfde als de aanvraag voor de WGA ERD verzekering.

Om eigenrisicodrager ZW te worden, dient de werkgever een aanvraag in bij de Belastingdienst. Dit kan op twee momenten per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag 13 weken vóór de betreffende datum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Als uw klant al eigenrisicodrager is en dit juist wilt beëindigen, dan gelden hiervoor dezelfde momenten.

Als uw klanten een eigenrisicodragersverzekering willen afsluiten, kan Sazas de aanvraag voor hen verzorgen.


Meer informatie

Wilt u meer weten over de ZW-eigenrisicodragersverzekering? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. Of bel met onze klantenservice.