No-riskpolis na 104 weken ziekte

Als uw medewerker een WIA-uitkering ontvangt van UWV dan krijgt deze een no-riskpolis. Een no-riskpolis biedt u als werkgever ook voordelen. We zetten de voor- en nadelen van deze regeling - en de zaken waarop u moet letten - op een rij. De no-riskpolis is geen nieuwe regeling; hij bestaat al jarenlang. Toch maken werkgevers nog maar weinig gebruik van deze regeling. Vaak zijn medewerkers met een no-riskpolis niet bekend bij de werkgever. Een gemiste kans, want de no-riskpolis heeft veel voordelen. Zowel voor de werkgever als voor de mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. Maak dus altijd gebruik van de no-riskpolis. Ook bij een verwachte korte ziekteperiode. Het bespaart u, ook in dat geval, kosten.

                                                          

Vrouw in een rolstoel bekijkt informatie op een glazen whiteboard op haar werk

Wat is de no-riskpolis?

Werkgevers twijfelen vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat ze bang zijn voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten. Dit is vaak onterecht; u kunt als werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst heeft of neemt, mogelijk gebruikmaken van de no-riskpolis van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Is dit het geval, dan ontvangt u bij ziekte van uw medewerker(s) een Ziektewetuitkering. Zo is de no-riskpolis een aanmoediging om mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Een Ziektewetuitkering van UWV is 70 tot 100% van het dagloon. Op het moment dat u de medewerker ziekmeldt, zal UWV 70% van het dagloon uitbetalen. Moet u volgens de cao verplicht een hoger percentage dan 70% uitkeren, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij UWV. Meestal wordt dit verzoek geaccepteerd. Het is voor Sazas helaas nog niet mogelijk om bij de ziekmelding aan UWV een cao percentage mee te geven. We zijn er wel mee bezig. Meer vragen hierover? Neem contact met ons op.


Hoe geeft u voor deze medewerkers een ziek- of herstelmelding door?

Het is goed om van te voren helder te hebben wie wel of niet een no-risk status heeft. Meld uw medewerker ziek op MijnSazas (via www.mijnsazas.nl) en selecteer “arbeidsgehandicapt”. Dan starten wij de arbobegeleiding voor u op en sturen wij de ziekmelding nog dezelfde dag voor u door naar UWV. U heeft ook de mogelijkheid om de ziekmelding zelf door te geven aan UWV. Dit doet u via het werkgeversportaal. UWV beoordeelt vervolgens of de medewerker inderdaad, op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis, recht heeft op een uitkering vanuit de Ziektewet. Is uw medewerker volledig hersteld? Dan geven wij dit ook voor u door aan UWV. U moet deelherstel wel zelf melden aan UWV. Dit kan via hun werkgeversportaal.


De voordelen van de no-riskpolis

 • U loopt minder risico
Met de no-riskpolis ontvangt u een financiële compensatie in de vorm van een Ziektewetuitkering.

 • Lagere schadelast bij verzekeraar
Omdat deze Ziektewetuitkeringen worden betaald door UWV, worden de ziekmeldingen niet meegerekend als schadelast bij Sazas. Het heeft daardoor geen effect op toekomstige premies.

 • Positief voor bedrijfsimago

Met een of meerdere medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst laat u zien dat u waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is positief voor het imago en de uitstraling van uw bedrijf.

 • Geen hogere premies Ziektewet of WGA

Maakt u aanspraak op de no-riskpolis, dan wordt – voor de verplichte Ziektewetpremies - geen hogere premie berekend. Ook gaat de premie niet omhoog wanneer de medewerker met arbeidsbeperking terechtkomt in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, onderdeel van de WIA). Als een medewerker na twee jaar ziekte in de WGA terechtkomt, kan deze uitkering tot maximaal tien jaar aan u worden doorbelast. Dit geldt niet voor medewerkers met een no-riskpolis.

 • Sterk gemotiveerde medewerkers

Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn vaak heel blij dat ze aan het werk kunnen. De no-riskpolis maakt het makkelijker om deze mensen in dienst te nemen of te houden. Dit zorgt dus voor gemotiveerde medewerkers binnen uw bedrijf.

 • Vacatures zijn makkelijker in te vullen

De no-riskpolis verlaagt het financiële risico van ziekte bij medewerkers met een arbeidsbeperking. Het aannemen van hen wordt daarmee een stuk interessanter. Hierdoor kunt u vacatures sneller invullen.


Welke medewerkers komen in aanmerking voor de no-riskpolis?

Niet iedere medewerker met een arbeidsbeperking komt in aanmerking voor de no-riskpolis; de precieze voorwaarden die gelden voor de no-riskpolis vindt u op de website van het UWV. Hier vindt u ook een lijst van alle voorkomende situaties en de voorwaarden die erbij gelden.


Waar moet u op letten bij medewerkers met een no-riskpolis?

 • U houdt uw re-integratieverplichting

Door de term ‘no-risk’ denken werkgevers vaak dat ze, bij de medewerkers die onder deze polis vallen, niet verantwoordelijk zijn voor de re-integratieverplichting. Maar dat is wel het geval. Heeft u een arbopakket afgesloten bij Sazas? Dan neemt Sazas deze taak van u over, op voorwaarde dat er ook ander verzekerbaar personeel in dienst is of op korte termijn in dienst komt. Hier wordt premie voor berekend. Heeft u dit arbopakket nog niet afgesloten, maar heeft u wel interesse? Neem dan contact met ons op.

 • ‘No-riskers’ zijn niet vaker, maar wel langer ziek

De ervaring leert dat, als medewerkers met een arbeidsbeperking ziek thuis komen te zitten, ze meestal langer uitvallen dan ‘gewone’ medewerkers.

Hoelang geldt de no-riskpolis?

Standaard valt een medewerker vijf jaar onder de no-riskpolis. In bepaalde gevallen – bijvoorbeeld bij een hoger risico op ernstige gezondheidsklachten – is een verlenging van nog eens vijf jaar mogelijk. Let op: deze verlenging moet door de medewerker zelf worden aangevraagd. Dit mag vanaf zes maanden voordat de no-riskpolis afloopt.

Valt uw medewerker onder een tijdelijke no-riskpolis? Noteer dan de einddatum. Een half jaar voor de einddatum kan de medewerker eventueel verlenging aanvragen. Als de no-risk periode voorbij is, meld dan de medewerker aan voor de verzuimverzekering. Dit kan door op MijnSazas (via www.mijnsazas.nl) het vinkje arbeidsgehandicapt uit te zetten of door een e-mail te sturen naar info@sazas.nl. Geef dit op tijd door, zo voorkomt u het risico dat uw medewerker onverzekerd is. Dat wordt in de praktijk nogal eens vergeten, maar is wel belangrijk omdat Sazas anders niet uit kan keren bij ziekte.

Medewerker in een rolstoel in gesprek met collega op het werk

Daarnaast is er nog een groep medewerkers waarvoor de no-riskpolis onbeperkt geldt zolang zij werken. Dan gaat het om de volgende medewerkers:

 • Mensen met een artikel 7 WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
 • Mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister. Hierin staat iedereen die valt onder de banenafspraak. In verband met deze afspraak - die is vastgelegd in de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 geldt - hebben werkgevers beloofd om te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en niet het minimumloon kunnen verdienen. Deze mensen staan niet standaard in het doelgroepregister. Daarom moet een doelgroepbeoordeling plaatsvinden door UWV.

Hoe weet u of een medewerker in aanmerking komt voor de no-riskpolis?

Hier komt u op een aantal manieren achter:

 • Vraag het de medewerker zelf.

Let op: Dit mag u niet bij het sollicitatiegesprek doen. Als de medewerker er zelf over begint, mag u het er uiteraard wel over hebben. Vanaf twee maanden na de start van het dienstverband mag u het wel vragen. Doe dit eventueel via e-mail of per brief en vraag ook naar stukken waaruit de no-riskstatus blijkt. De medewerker is verplicht om eerlijk te antwoorden, al zijn sancties hierop niet mogelijk. Maak bij het uitvragen of de no-riskpolis van toepassing is duidelijk aan de medewerker dat deze informatie voor hem geen nadelige gevolgen heeft. Het kan alleen een voordeel zijn voor u als werkgever en een extra reden om de medewerker in dienst te houden.

 • Raadpleeg het doelgroepregister.
De mensen die hierin staan, vallen namelijk standaard onder de no-riskpolis. Bekijk voor meer informatie het doelgroepregister.

 • Vraag het na bij UWV of de gemeente.
De medewerker kan dit zelf bij UWV navragen. Of, indien de medewerker u hiervoor machtigt, kan u navraag doen bij UWV. In deze laatste situatie brengt UWV meestal wel kosten in rekening.


Een paar tips

Tip #1: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Regelhulp financieel CV gemaakt. Dit om te voorkomen dat u als werkgever geld laat liggen, bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van een regeling als de no-riskpolis. Hier ziet u snel en eenvoudig wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn als u een nieuwe medewerker aanneemt. Gebruik deze link om direct naar de Regelhulp te gaan.

Tip #2: Wilt u iemand met een arbeidsbeperking een kans bieden, maar weet u niet waar te beginnen? Dan is de kandidatenverkenner banenafspraak een handig hulpmiddel. Dit is een online personeelsbank met profielen van tienduizenden werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zo krijgt u inzicht in welke kandidaten uit het doelgroepregister binnen een bepaalde afstand van uw bedrijf werk zoeken en wat hun kwaliteiten zijn. U ziet eenvoudig of dit de medewerker is naar wie u op zoek bent.

◄ Terug naar overzicht WIA