Inkomen Gezond verzekering

Antwoord op veelgestelde vragen over onze Inkomen Gezond verzekering voor medewerkers in het mkb.


Veelgestelde vragen

Wat is de Inkomen Gezond verzekering?

Hoewel u bij ziekte of een ongeval het loon doorbetaalt, kan uw medewerker toch in loon terugvallen. De Inkomen Gezond verzekering kan het inkomen al aanvullen als uw zieke medewerker langer dan zes maanden niet kan werken.

Voor wie is de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering is een verzekering voor mkb-medewerkers, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Als u als werkgever de Inkomen Gezond verzekering voor uw personeel afsluit, lees verder...

Wat kost de Inkomen Gezond verzekering?

De premie die voor de verzekering wordt betaald is afhankelijk van de dekking die u kiest. Als werkgever kunt u ervoor kiezen de premie zelf te betalen of om de premie deels of geheel door te belasten aan uw medewerkers. Lees verder...

Op welk loon mag ik het premiepercentage inhouden?

De werknemerspremie mag u inhouden op het brutoloon (vóór afdracht van loonheffing en sociale premies).

Ben ik als werkgever verplicht om de Inkomen Gezond verzekering af te sluiten?

Nee, de Inkomen Gezond verzekering is niet verplicht. U kunt er als werkgever dus voor kiezen om de Inkomen Gezond verzekering niet af te sluiten.

Hoe hoog is de uitkering uit de Inkomen Gezond verzekering?

De uitkering van de Inkomen Gezond verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

  • overwerk;
  • winstdeling;
  • vakantiegeld.
Lees verder...

Worden op de Inkomen Gezond verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De Inkomen Gezond-uitkering keren wij netto uit aan uw verzekerde medewerker. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname is gekoppeld aan het dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mijn medewerkers aanmelden voor de Inkomen Gezond verzekering?

Als u als werkgever een verzuimverzekering én daarnaast ook de Inkomen Gezond verzekering afsluit bij Sazas, dan nemen uw medewerkers automatisch deel aan de Inkomen Gezond verzekering en ontvangen zij een bewijs van deelname.

De Inkomen Gezond verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat uw zieke medewerker:

  1. Meewerkt aan re-integratie.
  2. Voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heeft een deels arbeidsongeschikte medewerker recht op een Inkomen Gezond-uitkering?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een Inkomen Gezond-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn medewerker de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Nee, de medewerker kan de betaalde premies niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Hier is al rekening mee gehouden bij de inhouding op het loon als aftrekpost voor de loonheffingen.

Is mijn medewerker oververzekerd als hij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de Inkomen Gezond-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de Inkomen Gezond-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan de partner van mijn medewerker ook een Inkomen Gezond verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor mkb-medewerkers van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de Inkomen Gezond verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

De Inkomen Gezond verzekering geldt alleen als u als werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de Inkomen Gezond verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de Inkomen Gezond verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

  • Is uw medewerker korter dan twee jaar ziek, dan stopt de Inkomen Gezond uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft deze medewerker ziek, dan kan hij of zij na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling. Lees verder...

Blijft de Inkomen Gezond uitkering lopen bij het beëindigen van dienstverband?

Nee, dan vervalt voor de eerste twee ziektejaren de Inkomen Gezond-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de Inkomen Gezond verzekering.

Wordt de Inkomen Gezond-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering aan zieke medewerkers wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.