Nog geen lagere Aof-premie in 2021

Ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers brengen voor werkgevers hoge lasten met zich mee. De overheid heeft nagedacht over hoe deze kunnen worden verlaagd. Besloten werd om werkgevers per 2021 een korting van € 1.200,- op de Aof-premie te geven. Deze premiekorting gaat in 2021 echter niet door. In plaats daarvan geldt vanaf 1 januari 2022 een systeem met gedifferentieerde premies.

Geplande premiekorting in 2021 niet uitvoerbaar

Aof staat voor Arbeidsongeschiktheidsfonds. Hieruit worden onder meer de IVA- en WAO-uitkeringen betaald, maar ook de WGA-uitkeringen die langer dan tien jaar lopen.

Aof-premie-2021 (1)

De korting op de Aof-premie was bedoeld als een tijdelijke regeling, die in 2024 zou worden vervangen door een systeem met gedifferentieerde premies. Maar omdat de geplande premiekorting in 2021 niet uitvoerbaar bleek voor de Belastingdienst gaat deze niet door.  


Eerdere ingang premiedifferentiatie en eenmalige extra verlagingen

Het wegvallen van de premiekorting in 2021 betekent niet dat werkgevers nu met lege handen komen te staan. Zo was er voor 2021 wel al een budget van € 450 miljoen gereserveerd voor lastenverlichting voor kleine bedrijven. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022; daardoor kan de premiedifferentiatie Aof al op 1 januari 2022 ingaan in plaats van per 2024. De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt in 2022 en 2023 eenmalig extra verlaagd. Deze verlagingen komen bovenop de verlaging die met de invoering van de Aof-premiedifferentiatie is voorzien. Door de Aof-premiedifferentiatie betalen kleine werkgevers een lagere premie dan (middel)grote werkgevers.


Aof-premie wordt afhankelijk van de loonsom

Op dit moment betalen alle werkgevers dezelfde Aof-basispremie, namelijk de basispremie WAO/WIA. De Aof premiedifferentiatie houdt in dat de premie per 1 januari 2022 afhankelijk wordt van de loonsom. Voor kleine werkgevers gaat een lagere premie gelden dan voor middelgrote en grote werkgevers. Werkgevers worden ingedeeld in twee categorieën:

  • kleine werkgevers: met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker per jaar
  • middelgrote en grote werkgevers: met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker per jaar.

UWV berekent per werkgever of het voor de Aof een kleine of (middel)grote werkgever betreft.


Ook premievaststelling Werkhervattingskas wordt aangepast

De Werkhervattingskas (of in het kort Whk) is de pot waaruit de WIA- en Ziektewetuitkeringen worden betaald. Werkgevers betalen hieraan mee: de premie Whk. Ook voor het vaststellen van de Whk-premie wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en (middel)grote werkgevers. Kleine werkgevers zijn werkgevers met een loonsom tot en met 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker per jaar. Middelgrote en grote werkgevers hebben een loonsom daarboven. Per 1 januari 2022 geldt voor de Whk-premie een nieuwe grens om te bepalen of een werkgever een kleine of (middel)grote werkgever is. Deze nieuwe grens is dezelfde grens als bij het bepalen van de gedifferentieerde Aof-premie. Voor de premievaststelling voor de Whk en voor de Aof gelden dus straks dezelfde definities van kleine werkgevers.


Wilt u weten wat u premie Whk is voor 2021? Het UWV heeft een online premiewijzer waarmee u uw premie kunt berekenen.