Wat is de WIA?

Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt hij of zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Aan het einde van het tweede ziektejaar voert UWV een WIA-beoordeling uit. De WIA-regeling is best ingewikkeld. Daarom leggen wij u graag de basis van de WIA en de verschillende WIA-uitkeringen uit.

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is een tijdelijk financieel vangnet voor mensen die door langdurige ziekte niet meer (of niet volledig) kunnen werken. De WIA geldt voor zowel vaste medewerkers als flexwerkers.

Na 104 weken: de WIA

Twee soorten WIA-uitkeringen


1. WGA-uitkering

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een medewerker krijgt WGA als hij of zij twee jaar of langer ziek is, meer dan 35% arbeidsongeschikt is en (in de toekomst, eventueel gedeeltelijk) weer kan werken.

2. IVA-uitkering

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker krijgt IVA als hij niet of nauwelijks kan werken en er maar een kleine kans is op herstel.

Whitepaper: 'Verzuimprotocol'

Krijgt u met verzuim te maken, dan is het handig om een verzuimprotocol te hebben. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn en hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met bijvoorbeeld verzuimregistratie en verzuimbegeleiding.

WIA-uitkering aanvragen

Uw medewerker vraagt zelf de WIA-uitkering aan. In de 88e ziekteweek krijgen u en uw medewerker post van UWV over het aanvragen van de WIA-uitkering. Uw medewerker moet uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij of zij ziek is de WIA-aanvraag doen. Om de aanvraag compleet in te dienen moet hij of zij alle documenten over de re-integratie meesturen. Ook kunt u als werkgever een aantal van deze documenten online naar UWV sturen.

Omdat er twee mogelijkheden zijn is het belangrijk dat u daarover goede afspraken maakt met uw medewerker. Het zou jammer zijn als er iets ontbreekt waardoor de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn de volgende documenten van het re-integratieverslag nodig:

  • Probleemanalyse
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst 
  • Eindevaluatie

Rol van de werkgever bij WIA-aanvraag

Door de documenten van het re-integratieverslag wordt duidelijk wat u als werkgever samen met uw medewerker heeft gedaan aan de re-integratie in de afgelopen twee jaar. Om er zo voor te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kon gaan. Pas als blijkt dat u samen voldoende heeft gedaan, kan de WIA-aanvraag verder in behandeling genomen worden.

Als uw medewerker u gevraagd heeft om de documenten namens hem of haar online op te sturen, kunt u dit uiterlijk 1 dag nadat uw medewerker de WIA-uitkering heeft aangevraagd doen. Hiervoor kunt u het werkgeversportaal van UWV gebruiken.

Medische informatie
Let op: De medische informatie mag alleen door de medewerker zelf opgestuurd worden. Hiervoor bent u niet verantwoordelijk.

Rol van UWV

UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Hiervoor betaalt u aan UWV een premie die uit meerdere onderdelen is opgebouwd: een gedifferentieerde premie. Daarnaast betaalt u een basispremie WIA.

WIA-beoordeling

UWV speelt een belangrijke rol binnen de WIA-regeling. De afdeling Sociaal Medische Zaken van UWV doet de WIA-beoordeling. UWV onderzoekt bij de WIA-beoordeling bijvoorbeeld of de werkgever genoeg heeft gedaan voor re-integratie van de medewerker. Blijkt uit de WIA-beoordeling dat dit niet zo is, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Een WIA-beoordeling wordt gedaan door een arbeidskundige en verzekeringsarts.

Eigenrisicodragerschap

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, dan betaalt u de WGA-uitkering de eerste 10 jaar zelf, tenzij u ervoor kiest om zich hiervoor te verzekeren. Eigen risico dragen kan alleen voor medewerkers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dit niet. Bent u eigenrisicodrager WGA dan bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van (ex-)werknemers aan wie een WIA-uitkering is toegekend.

Lees hier meer over de WGA Eigenrisicodragerschap

Schema WIA bij arbeidsongeschiktheid

Is de afbeelding niet goed leesbaar?
Klik voor een grotere weergave.

Meer informatie over wat de WIA is en hoe de WIA werkt vindt u in de download onderaan deze pagina.

◄ Terug naar overzicht WIA