Commissie Borstlap adviseert ingrijpende maatregelen arbeidsmarkt

Er zijn grondige aanpassingen nodig in het arbeidsmarktbeleid. Dat is de hoofdboodschap van de Commissie Borstlap in haar eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’. Het kabinet stelde de commissie in om advies uit te brengen over de toekomstige regels rond werk. Uit het op 23 januari 2020 gepresenteerde rapport blijkt dat de huidige wet- en regelgeving niet toekomstbestendig is. En dat we met de huidige regels niet verzekerd zijn van de economische en sociale vooruitgang. De commissie doet daarom vergaande voorstellen.
rapport borstlap

Doorgeschoten flexibilisering terugdringen

De commissie, die officieel Commissie Regulering van werk heet, stelt maatregelen voor om de flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen. Er werken in Nederland steeds meer mensen met een tijdelijk contract of als zelfstandige. Een onwenselijke situatie volgens de commissie. Flexwerkers zijn slecht beschermd tegen baanverlies of ziekte. Zij kunnen vaak geen huis kopen of zijn huiverig om een gezin te stichten. De commissie doet een beroep op het kabinet om maatregelen te nemen.


Maak flexwerk duurder

Flexwerk zou volgens de commissie duurder moeten worden. Dat kan door hogere premies te heffen, het minimumloon voor flexwerkers te verhogen of door een flextoeslag bovenop het salaris in te voeren. Deze aanbeveling sluit aan bij de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze bepaalt dat werkgevers meer WW-premie moeten betalen voor flexwerkers.


Meer mogelijkheden deeltijdontslag

Een andere aanbeveling is om de mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden. Bedrijven moeten flexibel en wendbaar blijven. Zij zouden met hun vaste personeel sneller moeten kunnen inspelen op veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf minder opdrachten binnenkrijgt. Een werkgever moet dan de arbeidsovereenkomst eenzijdig kunnen aanpassen. Medewerkers krijgen in zo’n geval uiteraard ook minder salaris uitbetaald. Het uitbreiden van mogelijkheden van deeltijdontslag neemt bepaalde hindernissen voor de werkgever weg. Verwacht wordt dat werkgevers hierdoor vaker een vast contract zullen aanbieden. En minder snel overgaan tot gedwongen ontslagen in mindere tijden.


Eén jaar doorbetaling bij ziekte

De commissie vindt dat de plicht om zieke medewerkers twee jaar hun loon door te betalen, een te zware last is voor werkgevers. Zij stelt daarom voor de loondoorbetaling in te korten tot één jaar.


Afschaffen belastingvoordelen voor zelfstandigen

Een van de hoofdpunten uit het rapport is een gelijke fiscale behandeling van medewerkers en zelfstandigen. De commissie pleit daarom voor het afschaffen van de belastingvoordelen voor zelfstandigen. Hierdoor neem je het financieel voordeel weg waardoor regulier werk steeds vaker door zelfstandigen wordt gedaan.


Drie typen contracten

De commissie adviseert een stelsel met drie typen contracten: een contract voor zelfstandigen, een contract voor (on)bepaalde tijd en een uitzendcontract. Hoe het werk wordt uitgevoerd, bepaalt of iemand wordt beschouwd als medewerker in loondienst of als zelfstandige. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij de contractvorm bepaalt of iemand wordt gezien als zelfstandige of medewerker. 


Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

In het Pensioenakkoord is al afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen. De commissie gaat hier een stapje verder in. Haar advies is om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor iedereen die werkt.  Dit zou beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, waar mensen steeds vaker afwisselend of zelfs tegelijkertijd, werknemer of zelfstandige zijn.


Meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing

De commissie legt veel nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid. Een aanbeveling is om een persoonlijk ontwikkelbudget te introduceren. Iedereen die werkt, kan dit gebruiken om bij te blijven of zich om te scholen. Dit budget moet hoog genoeg zijn om scholing tot en met een universitaire studie te bekostigen. De werkgever vult het ontwikkelbudget door de jaren heen aan. Bij ontslag wordt de transitievergoeding een aanvulling op het persoonlijk ontwikkelbudget.

Wie bij het gebruik van het ontwikkelbudget hulp nodig heeft, kan terecht bij de loopbaanwinkel. Deze landelijke organisatie zou individuele begeleiding moeten bieden, aldus de commissie. Ook zouden er gesubsidieerde basisbanen moeten komen tegen het minimumloon. Denk hierbij aan een variant op de voormalige Melkert-banen. Dat sluit aan bij het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Het Betere Werk’.

Het eindrapport van de Commissie Borstlap kunt u hier downloaden.