Arbeidsinspectie scherpt boetebeleid voor gevaarlijke stoffen aan

De Arbeidsinspectie past sinds februari 2022 strengere regels toe voor bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit betekent dat bedrijven die zich niet aan de regels houden meteen een boete krijgen. Bovendien zijn de boetebedragen omhoog gegaan. Voor werkgevers is het daarom extra belangrijk om de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op orde te hebben.

Arbeidsinspectie Scherpt Boetebeleid Voor Gevaarlijke Stoffen Aan

Het werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsschade. Ieder jaar overlijden er in Nederland ongeveer 3.000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast lopen nog meer werkenden onherstelbare gezondheidsschade op. Daarom is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers goed beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gevaarlijke stoffen.

De laatste jaren bleek uit controles dat veel bedrijven de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Zij nemen pas maatregelen nadat de Arbeidsinspectie langs is geweest. Tot voor kort kon dit ook omdat werkgevers eerst een waarschuwing kregen als (een deel van) de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ontbrak. Als ze bij een nieuwe controle de zaken nog niet op orde hadden, volgde er pas een boete.


Hogere boetes gevaarlijke stoffen

In februari 2022 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving’ aangepast. Hoewel de regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen niet veranderd zijn, gaat de Arbeidsinspectie wel strenger handhaven. Zeker als bedrijven niet genoeg veiligheidsmaatregelen nemen voor hun medewerkers. Dit betekent dat bij een overtreding nu direct een boete volgt. Ook zijn de boetes hoger geworden. Zo levert het ontbreken van een RI&E, of het deel over de gevaarlijke stoffen in de RI&E, bij een controle een boete van 5.000 euro op. Dit geldt ook als andere zaken niet aanwezig zijn.

Het belang van een goede risico-inventarisatie & -evaluatie

Werkgevers zijn verplicht om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers in kaart te brengen aan de hand van een RI&E. Daarin maken ze ook een plan van aanpak om deze risico’s te beperken. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, lopen extra risico en daarom is het extra belangrijk dat zij de zaken goed op orde hebben. Bovendien moeten bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen voldoen aan extra regels.


Aanvullende regels gevaarlijke stoffen

Voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen in het spel zijn, gelden ook enkele aanvullende regels. Deze zijn vastgelegd in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Zo is voor werkgevers verplicht om vast te stellen aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers (kunnen) worden blootgesteld wat de gevaren van die stoffen zijn en in welke situaties en op welke manier medewerkers hiermee in aanraking kunnen komen. Ook moeten bedrijven onder andere het soort, de hoeveelheid en de periode van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Daarnaast is de werkgever verplicht om het blootstellingsniveau van de gevaarlijke stoffen te beschrijven en moeten bedrijven gebruikmaken van geschikte meet- of evaluatiemethoden.


Ongelukken, klachten en verzuim voorkomen

Het doel van deze preventieve maatregelen is om zoveel mogelijk ongelukken, gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen. Een extra voordeel is dat een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en hogere productiviteit. En dat is natuurlijk wat iedere werkgever wil.