De PLUS-verzekering

Antwoord op veelgestelde vragen over onze PLUS-verzekering voor medewerkers in de agrarische en groene sector.


Veelgestelde vragen

Wat is de PLUS-verzekering?

Hoewel u bij ziekte of een ongeval het loon doorbetaalt, kan uw medewerker toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult het inkomen aan als uw zieke medewerker langer dan zes maanden niet kan werken.

Voor wie is de PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering is voor medewerkers uit de agrarische en groene sector, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Medewerkers nemen automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen hiervoor een polisblad. Een medewerker kan ervoor kiezen om niet deel te nemen door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Wat kost de PLUS-verzekering?

Het premiepercentage is 1,15% (2024). Op jaarbasis betekent dit ongeveer € 350,- aan premie voor een gemiddelde fulltime medewerker. Per maand is dat iets minder dan € 30,-. Komt het (na een half jaar ziekte) tot een uitkering van 10% aanvulling vanuit de PLUS-verzekering? Dan verdient u deze premie binnen een maand terug.

Op welk loon mag ik het premiepercentage inhouden?

De werknemerspremie van 1,15% mag u inhouden op het brutoloon (vóór afdracht van loonheffing en sociale premies).

Ben ik als werkgever verplicht om de PLUS-verzekering af te nemen?

Nee, de PLUS-verzekering is niet verplicht. U kunt er als werkgever dus voor kiezen om de PLUS-verzekering niet af te nemen.

Hoe hoog is de uitkering uit de PLUS-verzekering?

De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

 • overwerk;
 • winstdeling;
 • vakantiegeld.
De hoogte van de uitkering is:

Worden op de PLUS-verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De PLUS-uitkering keren wij netto uit aan uw verzekerde medewerker. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname is gekoppeld aan het dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mijn medewerkers aanmelden voor de PLUS-verzekering?

Als u als werkgever een verzuimverzekering afsluit bij Sazas, dan nemen uw medewerkers automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen zij een polisblad. Tenzij u ervoor heeft gekozen om de PLUS-verzekering niet af te sluiten. Een medewerker kan ervoor kiezen om niet deel te nemen door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Waarom moeten medewerkers zich handmatig uitschrijven voor de PLUS-verzekering als zij deze niet willen?

Wij hebben bewust gekozen voor deze methode om uw medewerkers te beschermen. Zij hebben recht op een goede aanvulling. Door handmatige uitschrijving moeten zij heel bewust kiezen om geen gebruik te maken van dit recht.

Hoe kan mijn medewerker de PLUS-verzekering opzeggen?

Opzeggen kan:

 • Via het afmeldformulier (deze vindt u op deze pagina bij 'Downloads' onderaan).
 • Per 1 januari van elk kalenderjaar (opzegtermijn van twee maanden).
 • Per dag als de verzekering is verlengd (opzegtermijn van één maand).
 • Binnen twee maanden na ontvangst van het eerste polisblad.

Kan een medewerker die de PLUS-verzekering heeft opgezegd weer deelnemer worden?

Ja, maar op z'n vroegst per 1 januari van het jaar na het jaar van opzegging. Voorwaarde is wel dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is op de gewenste ingangsdatum. U meldt als werkgever de medewerker opnieuw aan via info@sazas.nl. Geef aan dat het gaat om een hernieuwde deelname aan de PLUS-verzekering met de naam en geboortedatum van de medewerker.

De PLUS-verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat uw zieke medewerker:

 1. Meewerkt aan re-integratie.
 2. Voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heeft een deels arbeidsongeschikte medewerker recht op een PLUS-uitkering?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een PLUS-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn medewerker de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Nee, de medewerker kan de betaalde premies niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Hier is al rekening mee gehouden bij de inhouding op het loon als aftrekpost voor de loonheffingen.

Is mijn medewerker oververzekerd als hij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de PLUS-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de PLUS-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan de partner van mijn medewerker ook een PLUS-verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor medewerkers uit de agrarische en groene sector van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de PLUS-verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

De PLUS-verzekering geldt alleen als u als werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de PLUS-verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de PLUS-verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

 • Is uw medewerker korter dan twee jaar ziek, dan stopt de PLUS-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft deze medewerker ziek, dan kan hij of zij na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
 • Is uw medewerker op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft hij of zij een lopende PLUS-uitkering, dan blijft de uitkering doorlopen. 

Blijft de PLUS-uitkering lopen bij het beëindigen van dienstverband?

Nee, dan vervalt de PLUS-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de PLUS-verzekering.

Wordt de PLUS-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering aan zieke medewerkers wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.

Wat is de impact van de Wet aanpak schijnconstructies op de inhouding van de premie voor de PLUS-verzekering?

Sinds 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen waardoor het loon van uw medewerker beneden het geldende wettelijke minimumloon uitkomt. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om premie voor de PLUS-verzekering in te houden op het salaris van uw medewerker.

Bouwt mijn medewerker pensioen op over de uitkering uit de PLUS-verzekering?

Vanuit Sazas is er geen pensioenopbouw over de uitkering uit de PLUS-verzekering. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds.