Help uw klant bij het opstellen van een verzuimbeleid en verzuimprotocol

Aantal keer gelezen:
 575

Met het voorkomen en beperken van ziekteverzuim kan uw klant veel geld besparen. Het is daarom belangrijk om ziekteverzuim te bespreken met de werkgever. Daarnaast kunt u als accountant uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid en verzuimprotocol.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd dat het verplicht is dat uw klant een ziekteverzuimbeleid heeft. 

Help uw klant bij het opstellen van een verzuimbeleid en verzuimprotocol - Sazas
Daarnaast staan in de Wet verbetering poortwachter de regels over het verzuimprotocol. In dit artikel leggen we uit hoe u uw klant kunt helpen met het opstellen van een verzuimprotocol en gaan we in op het begeleiden van zieke medewerkers.


Het opstellen van een verzuimprotocol

In het verzuimprotocol legt uw klant afspraken vast over wat er moet gebeuren als een medewerker zich ziekmeldt. Door de rechten en plichten vast te leggen, weten zowel de werkgever als de medewerker wat ze moeten doen en wat ze kunnen verwachten.

Het verzuimprotocol van uw klant moet aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. In die wet staan de regels voor de eerste twee jaar dat de medewerker ziek is.

De werkgever is verplicht om de volgende onderwerpen vast te leggen in het protocol:


De ziekmelding

Als eerste moet uw klant vastleggen hoe een medewerker zich kan ziek melden. Dat betekent dat duidelijk is op welke manier en hoe laat de medewerker zich ziekmeldt en bij wie. De medewerker kan zich bijvoorbeeld ziek melden bij de leidinggevende. Zorg dat uw klant ook bepaalt wat de zieke medewerker moet doen als hij of zij de leidinggevende niet kan bereiken.

Neem in het protocol op wat er gedaan moet worden als de zieke medewerker op die dag afspraken heeft. Ook legt uw klant de regels vast over hoe vaak er contact is en wat de afspraken zijn als de medewerker vanwege de ziekte niet thuis is. Hij of zij moet namelijk beschikbaar zijn voor een eventueel huisbezoek van de arbodienst.

Informatie vragen
Als de medewerker zich ziekmeldt mag de werkgever niet vragen wat hij of zij heeft en hoe dat komt. Uw klant kan wel informatie vragen over:

 • De verwachte duur van het verzuim;
 • Het adres waar hij of zij verblijft en het telefoonnummer waar de medewerker te bereiken is;
 • Of de ziekmelding te maken heeft met zwangerschap, structureel functionele beperkingen of orgaandonatie (vangnetsituatie);
 • Werkzaamheden die nog wel uitgevoerd kunnen worden;
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeluk waarvoor een iemand anders aansprakelijk is;
 • Hoe uw klant de medewerker kan helpen.

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
Verzuimprotocol aanvragen

Ziekmelding vanuit het buitenland
Laat uw klant ook vastleggen wat de medewerker moet doen als hij of zij in het buitenland is. De ziekmelding kan op dezelfde manier, maar er is wel een medische verklaring nodig van een lokale arts. De bedrijfsarts beoordeelt deze verklaring. In die verklaring moet de volgende informatie staan:

 • De aard van de ziekte;
 • Het verloop van de ziekte;
 • De behandeling die de medewerker krijgt;
 • Of de medewerker kan reizen. In overleg met de medewerker kunnen er dan afspraken gemaakt worden over het opnemen van vakantiedagen.

Verzuimbegeleiding

De werkgever is wettelijk verplicht om bij de begeleiding van zieke werknemers een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Het doel van de begeleiding is dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Over de begeleiding neemt uw klant in het verzuimprotocol de volgende zaken op:

Contact tussen werkgever en medewerker
De werkgever en de medewerker zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten de werkgever en de medewerker minimaal een keer in de zes weken contact met elkaar hebben.

Het spreekuur
Adviseer uw klant om de regels van het spreekuur van de bedrijfsarts op te nemen in het verzuimprotocol. De zieke medewerker wordt regelmatig uitgenodigd voor een spreekuur. Hij of zij is verplicht op het spreekuur te komen. Komt de medewerker niet, dan kan dat financiële gevolgen hebben. Laat uw klant ook opnemen wat de medewerker moet doen als hij of zij niet op het spreekuur kan komen of weer volledig aan het werk is.

Rol bedrijfsarts en arbodienst
Het is belangrijk dat uw klant in het verzuimprotocol ingaat op de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts en de arbodienst. Laat uw klant in het protocol duidelijk maken wat de bedrijfsarts doet. De bedrijfsarts bespreekt met de zieke medewerker onder andere waarom hij of zij ziek is. De medewerker moet informatie geven waarmee de bedrijfsarts een objectief, medisch oordeel kan geven.

Als de medewerker langer ziek is, zal de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse opstellen. Daarnaast zal de arbodienst een advies uitbrengen. Op basis hiervan kan uw klant samen met de medewerker een Plan van Aanpak maken voor de re-integratie. Dit plan moet in de achtste week klaar zijn. In een Plan van Aanpak wordt beschreven wat er moet gebeuren om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen.

De zieke medewerker heeft regelmatig overleg met de bedrijfsarts en de arbodienst. Zorg dat de medewerker in het protocol kan lezen hoe hij of zij contact op kan nemen.

Langer ziek

Adviseer uw klant om in het verzuimprotocol op te nemen wat er gebeurt als de medewerker langer ziek is. Is hij of zij 42 weken ziek? Dan moet dit worden doorgegeven aan het UWV. Zorg dat de werkgever ook de eerstejaarsevaluatie opneemt. Die vindt plaats tussen week 46 en week 52. In dit gesprek bespreken de werkgever en de medewerker welke resultaten ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat aanpakken.

WIA-beoordeling
Lukt het de medewerker niet om binnen twee jaar weer aan het werk te gaan? Dan wordt bij het UWV een aanvraag gedaan voor de WIA-beoordeling. Zowel uw klant als de medewerker moeten kunnen laten zien dat ze alles hebben gedaan om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Om dat te kunnen laten zien moeten de werkgever en de medewerker een re-integratiedossier bijhouden. Onder andere een Plan van Aanpak, brieven, e-mails en afspraken kunnen worden opgenomen in dit dossier.

Andere onderwerpen

Zorg daarnaast dat uw klant ook aandacht heeft voor:

 • Wanneer, hoe en bij wie iemand zich moet beter melden;
 • Wat de rechten van zwangere medewerkers zijn;
 • Wat de regels zijn als een zieke medewerker op vakantie wil;
 • Wat een medewerker kan doen als hij een klacht heeft;
 • Hoe er wordt omgegaan met de privacy;
 • Wat de medewerker kan doen om ziekteverzuim te voorkomen.

Naast de verplichte onderwerpen in het verzuimprotocol kan de werkgever ook regels opnemen die passen bij de bedrijfscultuur. Uw klant kan bijvoorbeeld opnemen dat hij of zij het belangrijk vindt dat een zieke medewerker regelmatig langskomt of een werkoverleg bijwoont.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • WIA Experts Sazas (1)

  Opname: webinar 'Over de WIA en WIA-ontwikkelingen'

  Marc Breedveld en Sadia Azor, WIA-experts bij Sazas, nemen u mee in de wereld van de WIA. Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de WIA, maar ook verwachtingen voor de komende tijd? En welke tips hebben zij voor u?
  Webinar
 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper
 • Bedrijfsarts in gesprek met een collega

  Wat doet een bedrijfsarts?

  Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
  Kennisbank