Wat doet een bedrijfsarts?

We krijgen het liefst zo min mogelijk te maken met ziekteverzuim binnen een bedrijf. Vooral langdurig verzuim kan voor heel wat problemen zorgen, zowel bij medewerkers als werkgevers. Door ziekte valt ineens iemand uit, en werkzaamheden van andere medewerkers moeten worden omgegooid om dit op te vangen.

In geval van verzuim heeft de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit een aantal verplichtingen. Zo moet de werkgever zich laten bijstaan door een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is een medisch specialist, maar wat doet een bedrijfsarts precies? En wat kunt u doen als u het niet eens bent met de adviezen van de bedrijfsarts?

Bedrijfsarts in gesprek met een collega

Wat is de rol van een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft een beroep in de individuele gezondheidszorg, daarom is de bedrijfsarts BIG-geregistreerd. De bedrijfsarts is een medisch specialist die na de opleiding tot basisarts een vier jaar durende specialisatie heeft gedaan. Hierin heeft de specialist alle kennis opgedaan op het gebied van werk en gezondheid. De bedrijfsarts is een arts die als zelfstandige of in dienst van een arbo-organisatie te werk gaat.

Belangrijk is dus dat de bedrijfsarts zonder invloed van buitenaf naar een situatie kijkt en denkt vanuit de mogelijkheden van de medewerker. Ook bekijkt de bedrijfsarts samen met de andere specialisten binnen het bedrijf en de arbodienst hoe een werkgever zo goed mogelijk kan worden ondersteund. Dit alles met het doel om de medewerker gezond te houden en/of te laten herstellen, en ervoor te zorgen dat de medewerker zo goed en plezierig mogelijk kan werken.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arboarts?

Een arboarts is een basisarts zonder specialistische opleiding tot bedrijfsarts. Ook moet een bedrijfsarts zich elke vijf jaar laten registreren en heeft hij of zij verplichtingen op het gebied van nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. De titel arboarts is, in tegenstelling tot de term bedrijfsarts, niet beschermd. Het is dus géén ander woord voor bedrijfsarts. In dit artikel gaan we in op de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts.

Welke taken neemt de bedrijfsarts op zich?

De verantwoordelijkheden en taken van een bedrijfsarts zijn wettelijk vastgesteld en in te delen in vier categorieën:

1. Ziekteverzuimbegeleiding

De bekendste taak van de bedrijfsarts is het begeleiden van medewerkers bij ziekteverzuim en de latere re-integratie van deze medewerkers. Een bedrijfsarts zorgt bijvoorbeeld voor het opstellen van een probleemanalyse- en advies en houdt regelmatige evaluaties met een medewerker in de verzuimperiode. Ook verzamelt de bedrijfsarts medische informatie voor het re-integratieverslag, dat onderdeel is van de WIA-aanvraag. Daarnaast is de bedrijfsarts betrokken bij een aantal wettelijk verplichte stappen binnen de Wet verbetering poortwachter.


2. Preventie

Het is de taak van de bedrijfsarts om zicht te houden op een gezonde en veilige arbeidsomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het geven van advies aan werkgevers over beschermende maatregelen, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat medewerkers ziek worden door hun werk. Daarnaast kan een bedrijfsarts gevraagd en ongevraagd advies geven door met maatregelen te komen die (langdurig) verzuim kunnen voorkomen. Ook houdt de bedrijfsarts zich bezig met het opstellen van het preventie- en verzuimbeleid en staat de specialist in contact met andere deskundigen op het gebied van gezond en veilig werken. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, veiligheidskundige arbeids- en organisatiepsycholoog.


3. Keuringen en Preventief medisch onderzoek (PMO)

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers een PMO (Preventief medisch onderzoek) aan te bieden. In de cao staat vermeld hoe vaak een PMO moet worden aangeboden. Voor sommige branches geldt zelfs dat er in een PMO fysiek onderzoek moet zijn opgenomen. Dit is bijvoorbeeld verplicht in de bouw, offshore en bij VCA-bedrijven. Deze medische onderzoeken worden door de bedrijfsarts uitgevoerd. Daarnaast kan de bedrijfsarts ook aanstellings- en rijbewijskeuringen uitvoeren.

Gratis webinar over het PMO?
Edwin van der Weide, marketeer bij Sazas, neemt u aan de hand van voorbeelden en zijn eigen ervaring met een PMO mee in de wereld van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Bekijk het webinar via onderstaande button:

Bekijk het webinar


4. Beroepsziekten signaleren

Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht om beroepsziekten, een ziekte door ‘een belasting die vooral het gevolg is van het werk of werkomstandigheden’, te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB werkt namelijk aan het verbeteren van de kwaliteit van preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van aandoeningen door arbeid en wil daarom weten om welke beroepsziekten het gaat. Bedrijfsartsen helpen hierbij door deze ziektes te melden.

Wanneer komt een bedrijfsarts in beeld?

De bedrijfsarts komt al op de eerste ziektedag in beeld, wanneer de werkgever de medewerker bij de bedrijfsarts ziek meldt. De bedrijfsarts zal dan contact opnemen met de zieke medewerker.

Is de medewerker bijna zes weken ziek, dan volgt een gesprek tussen de medewerker en de bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat de medewerker nog wel en niet kan: de probleemanalyse.

Daarnaast kan een medewerker of werkgever de bedrijfsarts vragen om advies over gezondheid en werk. Het gaat hier om een preventief spreekuur, dat de medewerker kan aanvragen zonder dat de werkgever hiervan op de hoogte is. De bedrijfsarts is hierin de expert die alle vragen kan beantwoorden op het gebied van gezondheid en werk.  

Hoe gaat de bedrijfsarts te werk?

Wanneer een medewerker ziek is en wordt aangemeld bij de bedrijfsarts, loopt deze de vijf stappen van verzuimbegeleiding door:

1. Het beoordelen van de ziekmelding

De bedrijfsarts begint met het beoordelen van de ziekmelding van de medewerker. De arts stelt een probleem vast als er inderdaad sprake is van ziekte of gebrek en kijkt naar wat er mogelijk is voor de medewerker. Er wordt gekeken hoe de medewerker weer op een gezonde manier aan het werk kan gaan. In principe verschilt het gesprek dat de medewerker met de bedrijfsarts heeft niet veel met een gesprek dat met een andere medisch specialist wordt gevoerd. Een uitzondering is dat de bedrijfsarts, in tegenstelling tot andere medisch specialisten, wel de beperkingen en mogelijkheden mag vaststellen. De arbeidsdeskundige, vaak de werkgever, bekijkt dan of het werk geschikt is.


2. Beoordeling van het ziektebeeld

De bedrijfsarts voert regelmatig gesprekken met de medewerker om het ziektebeeld goed vast te kunnen leggen. Op die manier kan de bedrijfsarts het herstelproces goed beoordelen en bekijken wanneer re-integratie (deels) mogelijk zou zijn.


3. Voortgang re-integratie bespreken

Op basis van de spreekuren met de medewerker, wordt de voortgang van de re-integratie met de werkgever besproken. Vaak zijn dit schriftelijke verslagen die na deze spreekuren worden toegestuurd. De bedrijfsarts kan er ook voor kiezen om te bellen met de werkgever.


4. Probleemanalyse opstellen

Op het moment dat de medewerker bijna zes weken ziek is, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staatwaarom de medewerker niet meer kan werken, wat zijn of haar mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer het werk mogelijk hervat kan worden.


5. Aanvragen WIA-uitkering

Wanneer een medewerker na twee jaar nog steeds ziek is en een WIA-uitkering wil aanvragen, is het aan de arts om op dat moment een oordeel te geven. In het oordeel beschrijft de bedrijfsarts het verloop van de ziekte en de huidige situatie. Dit gebeurt twee weken voordat de medewerker een aanvraag voor de WIA-uitkering kan Het actueel oordeel is onderdeel van het re-integratiedossier.

Hoe handelt de bedrijfsarts in het geval van een burn-out?

Steeds meer medewerkers hebben te maken met burn-outklachten. Heeft een medewerker een burn-out, dan is er vaak langere tijd roofbouw gepleegd op het lichaam. Dit laat sporen na en vraagt om een langdurige herstelperiode met goede begeleiding.

In het advies bij een burn-out zal de bedrijfsarts met name gericht zijn op het aandragen van oplossingen. Bedrijfsartsen gebruiken hiervoor de werkwijzer van Stichting Expertisecentrum Re-integratie (STECR). Het is goed om de aandacht te richten op de toekomst van een medewerker met een burn-out: hoe kan de medewerker uit die situatie worden gehaald? Wat is hierin de rol van de medewerker en waarbij is hulp nodig?

Afhankelijk van de oorzaak van de burn-out, kan de bedrijfsarts adviseren de medewerker tijdens de eerste maand na uitval zoveel mogelijk te laten rusten. De medewerker gaat dan door een moeilijke tijd en de druk moet niet nog hoger worden gelegd, bijvoorbeeld doordat de werkgever steeds vraagt hoe het met de medewerker gaat. Zoals gezegd speelt de oorzaak van de burn-out een belangrijke rol in dit advies, net als de persoonlijkheid van de medewerker. In sommige gevallen kan het juist wel goed zijn om regelmatig bij de medewerker te informeren, zodat hij of zij zich gezien en gehoord voelt. Dit is per medewerker verschillend en het advies is altijd maatwerk.

Heeft de bedrijfsarts een beroepsgeheim?

Ja, de bedrijfsarts heeft net als elke arts beroepsgeheim. Van de bedrijfsarts wordt verwacht dat diegene volgens de professionele richtlijnen werkt. Rapportages die naar de werkgever gaan bevatten daarom alleen informatie die voor de werkgever relevant is, bijvoorbeeld in het kader van re-integratie en het werk. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat de bedrijfsarts alleen gegevens mag verstrekken die op dat moment echt nodig zijn.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de beslissing van de bedrijfsarts?

Wanneer de medewerker het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan hij of zij een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Het deskundigenoordeel van UWV is bedoeld om het re-integratieproces soepeler te laten verlopen als dit tijdens de eerste twee ziektejaren vastloopt. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de medewerker als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. Alleen UWV mag een deskundigenoordeel geven.

Het deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

  • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de medewerker;
  • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de medewerker;
  • het aanwezig zijn van geschikt werk bij de werkgever; en
  • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.Verzekeren tegen verzuim

Al met al is de bedrijfsarts betrokken bij situaties die te maken hebben met het voorkomen van verzuim en het genezen van ziekte bij medewerkers. Hoe kun je je zo goed mogelijk verzekeren tegen verzuim? Uw verzuimspecialist van Sazas kijkt graag mee naar de mogelijkheden.

offerte aanvragenOok interessant voor u: