Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Als uw zieke medewerker na twee jaar niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen, of aangepaste, functie kunt u het contract stopzetten. Sinds 1 juli 2015 heeft uw medewerker dan recht op een transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar, bij een dienstverband tot 10 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 is bij ontslag voor iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar van toepassing. Het aantal jaren dat de medewerker bij u werkte maakt daarbij geen verschil. Het maximum is voor 2021 € 84.000,- of een jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan € 84.000,-. Ieder jaar wordt het maximum opnieuw bepaald (geïndexeerd). Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling in de contractlonen. 

Overeenkomst

Compensatie transitievergoeding

Heeft u een medewerker ontslagen om langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die medewerker bij het eindigen van het contract nog arbeidsongeschikt, en heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht hiervoor compensatie aanvragen via UWV. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. Deze vergoedingsregeling gaat vanaf 1 januari 2020 in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.

Vergoeding tot een bepaalde hoogte

U kunt compensatie aanvragen maar deze is niet onbeperkt:

  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar uw medewerker recht op heeft op het moment dat uw loondoorbetalingsplicht eindigt.
  • Had u te maken met een loonsanctie van het UWV? Dan telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden voor vergoeding

U komt niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Uw zieke medewerker is twee jaar achter elkaar ziek geweest.
  • U kunt bewijzen dat het dienstverband is beëindigd.
  • U kunt bewijzen dat u kosten heeft gemaakt door de arbeidsongeschiktheid.

Tot wanneer kunt u compensatie aanvragen?

Dit hangt af van de datum van de betaling van de transitievergoeding. Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Handig om te weten

  • Hebben u en uw zieke medewerker in goed overleg na 2 jaar afscheid van elkaar genomen en is daar een vergoeding voor afgesproken? Dan geldt deze compensatieregeling ook. Maar, de compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding die u had moeten betalen als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding was beëindigd.
  • Is er in de situatie tussen u en uw medewerker wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding, maar u betaalt deze wel? Dan wordt dit niet gecompenseerd.
  • Uw compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de algemene Awf-premie tegenover.

Let op

De verdere uitwerking van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan van invloed zijn op de compensatieregeling. Deze kan hierdoor nog wijzigen op bepaalde punten. In het najaar van 2018 zal Minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over geven.

◄ Terug naar overzicht WIA