Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Als uw zieke medewerker na twee jaar niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen, of aangepaste, functie kunt u het contract stopzetten. Sinds 1 juli 2015 heeft uw medewerker dan recht op een transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar, bij een dienstverband tot 10 jaar.

Voor elk jaar dat het contract langer dan 10 jaar heeft geduurd, is de transitievergoeding een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximum is voor 2019 € 81.000,- of een jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan € 81.000,-. Ieder jaar wordt het maximum opnieuw bepaald (geïndexeerd). Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling in de contractlonen.

Overeenkomst

Er geldt een overgangsregeling voor medewerkers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn

Voor ieder jaar dat uw medewerker op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 81.000,- of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 81.000,-. Om de financiële belasting voor kleine MKB-werkgevers te beperken, geldt deze hogere 50-plus transitievergoeding niet voor kleine MKB-bedrijven met minder dan 25 medewerkers.

Een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen:

 • Als de medewerker korter dan 2 jaar in dienst is geweest.
 • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker.
 • Als de medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt.
 • Als de medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.
 • Bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit.
 • Als in de cao een regeling is opgenomen die vergelijkbaar is met een transitievergoeding.

Compensatie transitievergoeding

Heeft u een medewerker ontslagen om langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die medewerker bij het eindigen van het contract nog arbeidsongeschikt, en heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht hiervoor compensatie aanvragen via UWV. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. Deze vergoedingsregeling gaat vanaf 1 januari 2020 in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.

Vergoeding tot een bepaalde hoogte

U kunt compensatie aanvragen maar deze is niet onbeperkt:

 • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar uw medewerker recht op heeft op het moment dat uw loondoorbetalingsplicht eindigt.
 • De compensatie is niet meer dan het brutoloon dat u aan uw medewerker heeft betaald tijdens zijn ziekte.
 • Had u te maken met een loonsanctie van het UWV? Dan telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden voor vergoeding

U komt niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn:

 • Uw zieke medewerker is twee jaar achter elkaar ziek geweest.
 • U kunt bewijzen dat het dienstverband is beëindigd.
 • U kunt bewijzen dat u kosten heeft gemaakt door de arbeidsongeschiktheid.

Handig om te weten

 • Hebben u en uw zieke medewerker in goed overleg na 2 jaar afscheid van elkaar genomen en is daar een vergoeding voor afgesproken? Dan geldt deze compensatieregeling ook. Maar, de compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding die u had moeten betalen als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding was beëindigd.
 • Is er in de situatie tussen u en uw medewerker wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding, maar u betaalt deze wel? Dan wordt dit niet gecompenseerd.
 • Uw compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de algemene Awf-premie tegenover.

Let op

De verdere uitwerking van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan van invloed zijn op de compensatieregeling. Deze kan hierdoor nog wijzigen op bepaalde punten. In het najaar van 2018 zal Minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over geven.

◄ Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: