Meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever te maken krijgen met de Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Er waren wat onduidelijkheden over deze compensatieregeling. Minister Koolmees schept nu helderheid.


Hoe zat het ook alweer?

U kunt een ontslagvergunning aanvragen bij UWV als een medewerker meer dan twee jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel  binnen een half jaar. De zieke medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor ontslag. En om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. 

compensatie transitievergoeding 2020 Sazas

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kunt u als werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. U ontvangt deze compensatie van UWV.  De minister heeft nu duidelijkheid gegeven over een aantal openstaande vragen rond deze compensatie.   

Geldt er een maximum voor de compensatie?

De compensatie van UWV kan niet hoger zijn dan de (wettelijk verschuldigde) transitievergoeding die u heeft betaald. Aan de compensatie is op twee manieren een maximum gesteld:

  1. De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot en met twee jaar ziekte. De transitievergoeding die is opgebouwd over de periode van loonsanctie of slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.
  2. De compensatie is maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon. Eventuele uitkeringen -bijvoorbeeld een vervroegde IVA, WGA of ZW-uitkering (no-riskpolis) - tijdens de eerste twee jaar ziekte worden niet als ‘loon tijdens ziekte’ beschouwd.

Let op: Regel 2 gaat niet in per 1 april 2020. De minister onderzoekt nog of aanpassing van regel 2 mogelijk is. 


U ontvangt ook compensatie bij einde slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft besloten dat werkgevers moeten instemmen met een voorstel van hun medewerker om een slapend dienstverband te beëindigen. De werkgever moet dan ook instemmen met het betalen van een transitievergoeding. De transitievergoeding is dan gelijk aan de transitievergoeding bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. De minister heeft met UWV afgesproken dat werkgevers ook voor deze transitievergoeding compensatie ontvangen.


Het overgangsrecht wordt niet aangepast

Het overgangsrecht voor compensatie wordt niet aangepast. Dit betekent dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie wordt berekend volgens de nieuwe berekening.


Het einde van de 104 weken wachttijd bepaalt de beslistermijn

UWV heeft voor zogenoemde ‘oude gevallen’ een beslistermijn van zes maanden. Deze langere beslistermijn gaat gelden voor alle gevallen waarin de wachttijd van 104 weken is gelegen vóór 1 april 2020. De wachttijd is beslissend; de betaling van de transitievergoeding op of na 1 april 2020 maakt een dergelijk geval dus geen ‘nieuwe aanvraag’.


Meer informatie

Hier vind u een handig factsheet over 'Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer' terug.