Wat betekent de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter voor werkgevers?

UWV presenteerde op 1 augustus 2022 een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven bij de begeleiding en terugkeer van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. In deze aangepaste versie zijn een aantal nieuwe regels opgenomen. Het is goed om te weten wat deze veranderingen precies betekenen voor werkgevers.
Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Als een medewerker ziek wordt, moet de werkgever ervoor zorgen dat hij of zij weer aan het werk kan. Het is belangrijk dat dit op een prettige manier gaat en dat dit past bij wat een medewerker (nog) kan. Maar hoe kan een werkgever dit op de juiste manier doen en welke regels komen daar bij kijken? Om antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen, is er de Werkwijzer Poortwachter. In deze werkwijzer vinden werkgevers actuele informatie over wat van hen wordt verwacht bij de terugkeer van een zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Ook leest u hoe UWV de inspanningen voor een terugkeer beoordeelt. En wat de gevolgen zijn wanneer een werkgever zich niet voldoende inspant hiervoor. 


Aanpassingen

In de nieuwste versie van de Werkwijzer Poortwachter zijn een aantal dingen veranderd. Zo wordt in paragraaf 6.3 de bijzondere arbeidsverhouding besproken van werk dat wordt uitgevoerd vanuit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en van beschut werk vanuit de Participatiewet. Hierin is onder andere te lezen dat de ‘officiële’ werkgever verplicht is om de terugkeer van deze medewerkers in goede banen te leiden. Ook als de mensen zijn ‘uitgeleend’ aan een ander bedrijf.

Daarnaast heeft UWV - op basis van vragen, opmerkingen en tips - teksten aangepast en duidelijker gemaakt. Deze veranderingen zijn aangegeven met een blauwe streep in de kantlijn.


Aanvullingen COVID-19

De overheidsmaatregelen voor COVID-19 hebben ook gevolgen voor de verplichtingen die werkgevers hebben rondom de terugkeer van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Daarom werd in mei 2020 een aanvulling op de werkwijzer uitgegeven. Deze wordt aangepast of aangevuld op het moment dat de maatregelen rondom COVID-19 veranderen. Eind juli 2022 is een nieuwe versie van deze aanvulling verschenen, gebaseerd op de huidige situatie rondom COVID-19.


Quick Start-document: stappenplan werkgever

Hoewel de werkwijzer vooral is bedoeld voor arbeidsexperts en verzekeringsartsen van UWV, kunnen werkgevers het document ook gebruiken. Om werkgevers te helpen bij de stappen die ze in grote lijnen moeten zetten en om ze te wijzen op hun plichten, is er vanaf juni 2020 een zogenaamd Quick Start-document beschikbaar. Dit document is geen vervanging van de werkwijzer, maar een aanvulling en ondersteunt werkgevers bij de stappen die ze moeten zetten rondom de terugkeer van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. 

Zo gaat het document in op wat werkgevers moeten doen als iemand zich ziek meldt, hoe ze te werk moeten gaan als blijkt dat dit langer dan zes weken duurt en wat ze kunnen doen om de kans op een succesvolle terugkeer te vergroten. Ook geeft het document informatie over het opstellen van een re-integratieplan en wat werkgevers kunnen doen als een medewerker niet meewerkt.