De Wet verbetering poortwachter: een checklist met alle verplichtingen en stappen voor werkgevers op een rij

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerkers. De stappen die hierbij horen staan in de Wet verbetering poortwachter. Wat houdt deze wet in? Welke stappen komen erbij kijken? En wanneer moeten ze worden uitgevoerd? Wij hebben alle verplichtingen op een rij gezet in een handige checklist.
Wet Verbetering Poortwachter Wvp

In dit artikel leest u:

In dit artikel leest u alles over de Wet verbetering poortwachter:

Wat is de Wet verbetering poortwachter?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerkers. De stappen die hierbij horen staan in de Wet verbetering poortwachter. Er wordt van de werkgever en medewerker verwacht om samen met de arbodienst of bedrijfsarts een plan te maken. Het doel van dit plan is om het re-integreren van de medewerker mogelijk te maken.

Voorbeeld verzuimprotocol

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever verplicht om een verzuimprotocol te hebben. Wilt u weten hoe een verzuimprotocol eruit ziet? Download een gratis voorbeeld.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter?   

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. Als een medewerker arbeidsongeschikt is en onder contract staat bij een werkgever, is de werkgever verplicht de acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit geldt voor een periode van twee jaar óf tot het tijdelijke arbeidscontract wanneer deze eerder afloopt dan de periode van twee jaar.

Als werkgever bent u dus eindverantwoordelijk voor zowel de uitvoering als bewaking van de re-integratie. Als uw medewerker twee jaar ziek is, bekijkt UWV of u heeft voldaan aan de stappen van de wet. Als dit naar de mening van UWV onvoldoende is gebeurd, kan UWV een maatregel (loonsanctie) opleggen waardoor u maximaal het hele derde jaar van ziekte nog het loon moet doorbetalen.

De wet schrijft stappen voor die op een bepaald moment moeten gebeuren. Dit doet u samen met uw medewerker en met ondersteuning van uw arbodienst. Van uw medewerker wordt een actieve houding verwacht om sneller terug te keren naar het werk.

Checklist met stappen

Alle stappen van de Wet verbetering poortwachter hebben we hieronder overzichtelijk voor u op een rij gezet. Hierbij hebben we een onderverdeling gemaakt tussen het eerste jaar en het tweede jaar.

Stappen eerste jaar Wet verbetering poortwachter

Dag 1: is de ziekmelding binnen en doorgegeven?  

Op de eerste dag dat uw medewerker ziek is, meldt hij of zij zich bij u ziek. U moet dit binnen één week doorgeven aan de arbodienst of de bedrijfsarts. Bent u verzekerd tegen ziekteverzuim, dan moet u dit meestal direct op de eerste ziektedag doen. Het is belangrijk om de ziekmelding en de afspraken die u met uw medewerker maakt, op papier vast te leggen.

Bent u verzekerd bij Sazas, dan meldt u dit binnen 24 uur aan Sazas via ‘MijnSazas’. Maakt u gebruik van arbopakket Compleet? Dan ontvangen u en uw medewerker na twee werkdagen een mail over de aanpak van het verzuim. Als het ernaar uitziet dat het verzuim langer dan zes weken gaat duren, wordt uw medewerker uitgenodigd voor een werkhervattingsgesprek met uw (praktijkondersteuner) bedrijfsarts.

Week 6: is er een probleemanalyse gemaakt?

Is de medewerker na zes weken nog ziek, dan maakt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse. In een probleemanalyse staat bijvoorbeeld in hoeverre de medewerker arbeidsongeschikt is, in hoeverre de medewerker beperkingen ervaart en hoe de arbeidsrelatie tussen medewerker en werkgever is. Er wordt niet alleen gekeken naar de medische kant, maar ook naar andere zaken die het verzuim beïnvloeden. Denk hierbij aan de relatie met collega’s of privéomstandigheden.

Als op een later moment blijkt dat de informatie in de probleemanalyse niet meer actueel is, dan kan de bedrijfsarts het aanpassen. Die wordt ‘bijstelling probleemanalyse’ genoemd.

Week 8: is het plan van aanpak opgesteld?

Als werkgever bent u verplicht om acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak te maken. Dit maakt u samen met de medewerker. Hiervoor gebruikt u de informatie uit de probleemanalyse. In het Plan van Aanpak staat wat u en uw medewerker gaan doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen (re-integratie). Alle besproken stappen en de voortgang ervan houdt u als werkgever bij in een re-integratiedossier. Ook al het contact tussen u en uw medewerker komt in dit dossier. Let op: u mag een medewerker niet vragen naar medische informatie en dit zeker niet in het re-integratiedossier zetten. Ook niet als uw medewerker deze informatie vrijwillig met u deelt.

Ook in de weken hierna houdt u dit dossier bij. Voor klanten van Sazas is een praktisch voorbeeld van een plan van aanpak beschikbaar. Bent u niet verzekerd bij Sazas? Dan kunt u een plan van aanpak downloaden bij UWV. Dit moet u nog wel zelf invullen.

Week 42: is uw medewerker aangemeld bij UWV?

Als de medewerker nog ziek is, dan moet de werkgever dit in de 42e week van de ziekte doorgeven aan UWV. Als u bent verzekerd bij Sazas, dan helpen wij u hierbij. Wij moeten dan wel in het bezit zijn van het BSN-nummer (kopie identiteitsbewijs) van uw medewerker. U blijft als werkgever altijd zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van uw medewerker.

Week 46 t/m 52: is de eerstejaarsevaluatie gemaakt?

Tussen de 46e en 52e week van het verzuim vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen werkgever en medewerker. Zo bespreekt u bijvoorbeeld of de re-integratieactiviteiten volgens plan zijn uitgevoerd en of het einddoel moet worden bijgesteld. Samen bepaalt u doelen voor het aankomende jaar, die op papier worden gezet. Ook in het tweede ziektejaar gaat de verzuimbegeleiding door.

Stappen tweede jaar Wet verbetering poortwachter


Week 88: heeft de medewerker een informatiebrief ontvangen?

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als iemand door ziekte lange tijd niet (volledig) kan werken, heeft hij of zij mogelijk recht op een WIA-uitkering. In week 88 ontvangt uw medewerker een brief met informatie over zijn of haar WIA-aanvraag. Ook staat hierin een datum tot wanneer de WIA-aanvraag maximaal gedaan kan worden.

Week 88 t/m 93: is de WIA-aanvraag verstuurd?

In week 87 stuurt UWV aan uw medewerker een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Deze moet binnen drie weken worden teruggestuurd. In voorbereiding op deze aanvraag voert de bedrijfsarts een medisch onderzoek uit en geeft deze een actueel oordeel. Daarnaast stellen werkgever en medewerker samen een eindevaluatie op.

De zieke medewerker stuurt de WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag, medische gegevens en een eigen verslag naar UWV. Ook u als werkgever moet een oordeel opstellen over de huidige situatie en deze delen met uw medewerker. Een voorbeeld hiervan vindt u bij UWV.

Voordat de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen, beoordeelt UWV in de weken 93 tot 104 het re-integratieverslag. Als UWV vindt dat de werkgever of medewerker onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, heeft UWV de mogelijkheid om een loonmaatregel van een jaar op te leggen. Dit betekent dat de werkgever een jaar langer het loon door moet betalen.

Week 104: is de WIA-beoordeling gepland?   

Uw medewerker gaat langs de verzekeringsarts van UWV voor de WIA-beoordeling. De verzekeringsarts bekijkt de medische situatie (de gezondheidsklachten) en de belastbaarheid (de mogelijkheid tot werken). Na de keuring rond de arbeidsdeskundige van UWV de WIA-beoordeling af: UWV bepaalt of uw medewerker een WIA-uitkering krijgt.

Ook belangrijk om niet te vergeten

Naast de te nemen stappen in de weken hierboven, zijn er andere belangrijke punten om aan te denken:

 • Iedere zes weken moet er een voortgangsgesprek worden gevoerd met de medewerker. Dit gesprek kunt u als werkgever zelf voeren, maar dit mag ook een ‘casemanager’ doen. Dit is iemand die u helpt met het plan van aanpak. Als werkgever is het wel belangrijk om zelf ook op de hoogte te zijn van de voortgang. U blijft namelijk uiteindelijk verantwoordelijk.
 • Het bijhouden van het re-integratiedossier is heel belangrijk. Hierin staan alle gemaakte afspraken op een rij. Ook staat hierin het verloop van de re-integratie en alles wat beide partijen hebben gedaan om de medewerker terug aan het werk te krijgen. Daarnaast zitten alle andere documenten en formulieren die te maken hebben met de ziekte van uw medewerker ook in het re-integratiedossier.
 • Als dat nodig is om weer aan het werk te kunnen, bent u verplicht om de werkzaamheden, de werkplek en/of de hulpmiddelen aan te passen voor uw medewerker.

Bekijk de handige animatie

Wilt u meer informatie over de stappen? Een paar belangrijke stappen worden uitgelegd in deze animatie. Deze animatie over de Wet verbetering poortwachter is gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Schema met stappen Wet verbetering poortwachter

Vindt u het prettig om de stappen van de Wet verbetering poortwachter in een schema te zien? UWV heeft op haar website de ‘Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter’. Hierin wordt door middel van een schema en een korte uitleg meer informatie gegeven over de werkwijze van de Wet verbetering Poortwachter.

Wat kan Sazas voor u betekenen?

Wij begrijpen dat u niet elke dag te maken heeft met verzuim. Daarom staat Sazas vanaf de eerste ziektedag klaar voor u en uw medewerker. Snel handelen kan een groot verschil maken. De eerste twee verzuimjaren zijn hierbij van groot belangrijk. In deze jaren is de kans namelijk het grootst dat uw medewerker weer aan het werk gaat.

Als verzuimspecialist zijn we dagelijks bezig met de aanpak van verzuim. Daarom hebben we – naast deze checklist - een handig stappenplan voor u ontwikkeld. In dit stappenplan kunt u in één opslag zien welke actie van de Wet verbetering poortwachter u moet ondernemen. Ook leest u hier wat wij voor u doen als u bij ons verzekerd bent en de verzuimbegeleiding via ons heeft geregeld. Dit stappenplan kunt u hier downloaden.

Poortwachtergarantie

Wist u trouwens dat u automatisch Poortwachtergarantie krijgt bij de verzuimoplossing Compleet? Daarmee geven wij een garantie op onze aanpak bij verzuim. Dit betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, dat wij die betalen. Lees meer over onze Poortwachtergarantie.

Verzuim voorkomen en verminderen?

Wist u dat de kosten van een zieke medewerker kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag? Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Daarnaast krijgt u bij ziekteverzuim ook te maken met andere, extra kosten. Bent u goed verzekerd? Met een MKB verzuim-ontzorgverzekering beschermt u uzelf tegen de financiële risico’s van verzuim. Bij ons regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie. Met slechts drie gegevens berekent u makkelijk en snel online uw premie. Dit kan 24 uur per dag, het hele jaar door.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

◄ Terug naar overzicht Wet Verbetering Poortwachter


Ook interessant voor u:

 • Bedrijfsarts in gesprek met een collega

  Wat doet een bedrijfsarts?

  Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
  Kennisbank
 • Casemanager verzuim in overleg op kantoor

  Wat doet een casemanager verzuim?

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig kan de casemanager verzuim u hierbij helpen. Lees meer over de taken van de casemanager verzuim.
  Kennisbank